Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Selvitysosa:Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteena on oikeusturvan ja yhdenmukaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen.

Vankiluvun pitkään jatkunut lasku on taittunut ja vankiluvun ennakoidaan hieman nousevan. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen ja yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

Toiminnan laajuus

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
       
Vankeja keskimäärin 3 120 3 130 3 150
Vapaudesta vankilaan tulleet 5 732 5 700 5 750
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin 3 061 3 040 3 040
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 3 773 3 720 3 720
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 6 647 6 600 6 600

Tavoitteena on vähentää vapautumista suoraan suljetuista vankiloista ja lisätä avolaitosten käyttöä. Valvotussa koevapaudessa on v. 2018 päivittäin keskimäärin 230 vankia. Vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolella viettämää aikaa sekä henkilökunnan ja rangaistusta suorittavien välistä vuorovaikutusta lisätään. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon sisältöjä kehitetään. Yhteistyötä vankilan ulkopuolisten palveluja tuottavien toimijoiden, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoimaviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa lisätään. Osana hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimintaohjelmaa vahvistetaan rikosseuraamusasiakkaiden asumisen taitoja ja parannetaan vapautumisen jälkeistä asumistilannetta. Kehitetään päihde-, mielenterveys- ja sosiaalityötä rangaistuksen täytäntöönpanon aikana ja palvelujatkumoja siviiliin. Rangaistusten täytäntöönpanon laillisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi normiohjausta, oikeudellista neuvontaa ja laillisuusvalvojien kannanottojen toimeenpanoa tehostetaan. Organisaatiorakenteiden ja tuottavuutta parantavien toiminta- ja työprosessien kehittämistä jatketaan. Vuoden 2018 aikana kehitetään edelleen vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden sähköistä asiointia. Vankilaradikalisoitumisen ennaltaehkäisyä tehostetaan.

Tietoja henkilöstöstä

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 2 510 2 512 2 518
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 13,6 13,5 13,3

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 009 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2018 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosturvallisuusindeksi 101 100 100
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 40 41 42
Vankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta 68 68 70
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä 82 80 82
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 83 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,4 1,5 1,5
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 12,4 12,4 12,2
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv 199 190 190
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 58 050 58 160 58 940
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 5 250 5 610 5 650

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 183 667
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 7 425
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 600
Täytäntöönpanoyksikkö 1 720
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 14 597
Yhteensä 210 009

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 222 165 223 428 222 191
Bruttotulot 13 727 12 444 12 182
Nettomenot 208 438 210 984 210 009
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 18 949    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 21 686    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 417 8 553 8 357
— muut tuotot 938 753 833
Tuotot yhteensä 10 355 9 306 9 190
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 15 034 8 629 13 342
— osuus yhteiskustannuksista 11 845 9 051 10 512
Kustannukset yhteensä 26 879 17 680 23 854
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -16 524 -8 374 -14 664
Kustannusvastaavuus, % 39 53 39

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat. Työtoiminnan kustannusvastaavuuden laskentaperusteita tarkistettiin vuoden 2016 tilinpäätöksessä, minkä vuoksi v. 2017 varsinaisen talousarvion kustannusvastaavuus ei ole täysin vertailukelpoinen. Vuoden 2016 toteutumassa ja 2018 esityksessä on otettu huomioon myös valmentavan työtoiminnan kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietojärjestelmä (ROTI, ex-ATJ) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) 34
Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) 13
Vankien terveydenhuollon hallinnoalasiirron tarkentuminen (siirto momentille 33.01.06) -240
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisy vankiloissa 378
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -249
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -99
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 15
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -51
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 91
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 133
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 130
Työajan pidentäminen (Kiky) -104
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -195
Vuokrien indeksikorotus 135
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -70
Tasomuutos 5 130
Yhteensä -975

2018 talousarvio 210 009 000
2017 I lisätalousarvio -120 000
2017 talousarvio 210 984 000
2016 tilinpäätös 211 176 000

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa:Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 175 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 27 000 euroa vankia kohti vuodessa.


2018 talousarvio 4 700 000
2017 talousarvio 4 700 000
2016 tilinpäätös 5 400 000