Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2018

01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 100 522 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtakunnanvoudinviraston, ulosottovirastojen, Ahvenanmaan maakunnanvoudinviraston ja konkurssiasiamiehen toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon ulosottomaksuista annetun lain (34/1995) ja ulosottomaksuista annetun asetuksen (35/1995) mukaisia tuloja, ulosottokaaren (705/2007) mukaisia valtiolle tilitettäviä vähäisiä ulosottovaroja eikä konkurssilain (120/2004) mukaan valtiolle tilitettäviä velkojien menettämiä jako-osuuksia.

Selvitysosa:Ulosottoon arvioidaan saapuvan 2,7 milj. asiaa (v. 2016 2,7 milj. asiaa, v. 2017 arviolta 2,7 milj. asiaa). Vuosittain ulosotossa olevien velallisten määrä on viime vuodet pysynyt melko tasaisena (540 000 eri velallista v. 2015, 550 000 eri velallista v. 2016 ja arvio 545 000 eri velallista v. 2017). Uusia velallisia eli velallisia, joilla ei ole ollut asioita vireillä edeltävän vuoden aikana, oli v. 2016 yhteensä 171 855 (164 174 v. 2015).

Konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyjen määrät laskivat v. 2016 edellisvuoden tasosta. Toisaalta valvontatyö useissa poikkeuksellisissa valvonta-asioissa ja julkisselvityksissä vaatii huomattavaa panostusta. Vuoden 2017 keväällä konkurssiasiamiehen toimiston valvonnassa oli noin 3 140 vireillä olevaa konkurssimenettelyä, joista 477 oli julkisselvityksessä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen oikeusministeriö on asettanut ulosottolaitoksen ja konkurssiasiamiehen toimiston toiminnalle vuodelle 2018 alustavasti seuraavat tavoitteet:

Tunnuslukutaulukko

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite/arvio
       
Käsitellyt asiat (1 000 kpl) 2 641 2 600 2 500
Peritty (milj. euroa) 1 090 1 029 980
Perityn euron kustannukset (euroa) 0,09 0,1 0,1
Perittyjen ja varattomien rahasaamisten suhde      
Asiamääristä, % 47 45 47
Rahamääristä, % 50 50 47
Keskimääräinen käsittelyaika, kk 7,4 8,51 8,71
Taloudellisuus (euroa/käsitelty asia) 38 39 38
Tuottavuus (käsitellyt asiat/htv) 2 447 2 250 2 350
Erikoisperinnästä tilitetty suoraan velkojille (milj. euroa) 25 20 20
Erikoisperinnän käsiteltäväksi otettu euromäärä (milj. euroa) 102 100 100
Konkurssipesien erityistarkastuksia ja hallinnon tarkastuksia 119 110 100
Aloitetaan konkurssipesien julkisselvityksiä 59 60 50
Ulosottokanteluiden määrä 30 50 50
Ulosottokanteluiden käsittelyaika, kk 5 6 6

1) Uusien tulosmittarien mukainen arvo, joka ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien lukujen kanssa.

Ulosottomaksutuloina arvioidaan momentille 12.25.20 kertyvän 73 milj. euroa. Ulosottomaksutulojen määrä vastaa noin 70 % ulosottovirastojen kokonaismenoista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 101 119 103 441 100 692
Bruttotulot 386 170 170
Nettomenot 100 733 103 271 100 522
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 11 570    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 937    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maksukyvyttömyysrekisterin kehittäminen (siirto momentille 25.01.05) -29
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -2 899
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 1 744
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -61
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -33
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 23
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -27
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) -43
Toimintamenojen tuottavuussäästö -502
Toimintamenosäästö (HO 2015) -720
Työajan pidentäminen (Kiky) -63
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -131
Vuokrien indeksikorotus 25
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -33
Yhteensä -2 749

2018 talousarvio 100 522 000
2017 talousarvio 103 271 000
2016 tilinpäätös 110 100 000