Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 544 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa ei oteta tuloina huomioon tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) mukaisesti perittäviä maksuja eikä menoina näistä johtuvia poistoja.

Selvitysosa:Korkein oikeus on ylin tuomioistuin riita- ja rikosasioissa. Sen tehtävänä on valituslupajärjestelmän pohjalta yksittäisiä valitusasioita tutkimalla ja ratkaisemalla antaa oikeuskäytäntöä ohjaavia ja yhtenäistäviä ennakkopäätöksiä lain tulkinnasta ja soveltamisesta. Lisäksi korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee ylimääräistä muutoksenhakua koskevia asioita sekä antaa tasavallan presidentille lausuntoja armahdusasioissa ja Ahvenanmaan itsehallintoa koskevissa asioissa. Korkein oikeus valvoo alempien tuomioistuinten lainkäyttöä.

Tietyissä oikeudellisissa asioissa on tarpeen saada nopeasti ennakkoratkaisu, jolla on alemmissa asteissa ratkaisuja yhtenäistävä ja muutoksenhakua vähentävä vaikutus. Tavoitteena on, että vuoden 2018 lopussa vireillä olevista valitusasioista (valitusluvan saaneet ja suorat valitukset) enintään 70 % on ollut vireillä yli 12 kuukautta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että vireillä olevista valitusasioista vähintään 33 % on ollut vireillä alle 9 kuukautta, noin 33 % 9—12 kuukautta ja enintään 33 % yli 12 kuukautta.

Tunnuslukutaulukko

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite/arvio
       
Ratkaistut asiat, kpl 2 563 2 550 2 500
— annetut asiaratkaisut valitusasioissa 144 130 130
— julkaistut ratkaisut 100 100 100
Keskimääräinen käsittelyaika (kk)      
— kaikki asiat 6,8 7,5 7,5
— valituslupa-asiat 5,4 6,5 6,5
— asiaratkaisut 21,5 21,1 19,9
Toiminnallinen tehokkuus      
— taloudellisuus (€/asia) 3 335 3 500 3 500
— tuottavuus (asia/htv) 34 33 33

Korkeimman oikeuden suoritteista tuomioistuinmaksulain (1455/2015), oikeusministeriön asetuksen eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015) ja oikeusministeriön asetuksen tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016—2018 (1558/2015) perittävinä maksuina arvioidaan kertyvän 320 000 euroa momentille 12.25.10.

Toiminnan menot ja tulot

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 8 557 8 638 8 554
Bruttotulot 10 11 10
Nettomenot 8 547 8 627 8 544
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 832    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 253    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -5
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 2
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -2
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 1
Toimintamenojen tuottavuussäästö -44
Toimintamenosäästö (HO 2015) -20
Työajan pidentäminen (Kiky) -5
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -11
Vuokrien indeksikorotus 4
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -3
Yhteensä -83

2018 talousarvio 8 544 000
2017 talousarvio 8 627 000
2016 tilinpäätös 8 968 000