Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

02. Tasavallan presidentin kansliaPDF-versio

Selvitysosa:Tasavallan presidentin kansliasta annetun lain (100/2012) mukaisesti kanslian tehtävänä on avustaa tasavallan presidenttiä hänen tehtävänsä hoidossa, järjestää tasavallan presidentin ja hänen perheensä tarvitsemat palvelut sekä huolehtia tasavallan presidentin ja hänen käytössään olevien tilojen turvallisuudesta. Lisäksi tasavallan presidentin kanslia järjestää tarvittavat hallintopalvelut.

Tasavallan presidentin kanslia järjestää eläkkeellä oleville presidenteille tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain (40/1994) mukaiset palvelut.

Tasavallan presidentin kanslia on valtion kiinteistönhaltijavirasto, joka huolehtii ja vastaa Presidentinlinnan, Mäntyniemen virka-asunnon ja Kultarannan huvilatilan kiinteistöjen ylläpidosta, tarpeellisista ja välttämättömistä vuosi- ja peruskorjauksista sekä perusparannuksista.

01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 055 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen

2) vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Kultarannan yhteisen vesialueen osakaskunnan toiminnasta kanslialle aiheutuviin menoihin.

Momentille nettobudjetoidaan osakaskunnan osakkailleen jakamat tuotot sekä Kultarannan ja Mäntyniemen puisto- ja metsäalueiden metsänhoidollisiin toimenpiteisiin liittyvät puunmyyntitulot.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja pääasiassa asuntojen vuokrauksesta sekä Kultarannan viljelytoiminnasta ja metsänhoitoon liittyvästä puunmyynnistä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 7 129 7 804 8 125
Bruttotulot 82 50 70
Nettomenot 7 047 7 754 8 055
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 768    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 202    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -3
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -3
Toimintamenojen tuottavuussäästö -41
Työajan pidentäminen (Kiky) -6
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -7
Tasomuutos 361
Yhteensä 301

2018 talousarvio 8 055 000
2017 talousarvio 7 754 000
2016 tilinpäätös 7 481 000

02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain (40/1994) 1 §:n 2 momentin mukaisten eläkkeellä olevien presidenttien käytettäväksi osoitetuista palveluista aiheutuvien menojen maksamiseen.


2018 talousarvio 600 000
2017 talousarvio 600 000
2016 tilinpäätös 600 000

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentilta maksetaan pääluokan kaikki arvonlisäveromenot.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio 2 500 000
2017 talousarvio 2 500 000
2016 tilinpäätös 870 982

75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Presidentinlinnan, Mäntyniemen virka-asunnon ja Kultarannan huvilatilan tarpeellisiin peruskorjauksiin ja -parannuksiin

2) Kultarannan huvilatilan puiston peruskorjauksiin ja -parannuksiin

3) kyseisten hankkeiden valmistelun, suunnittelun ja toteuttamisen kanslian varsinaiselle toiminnalle aiheuttamiin lisäkustannuksiin.

Selvitysosa:Kultarannan puiston ja alueen infrastruktuurin kunnostamisen suunnittelu käynnistettiin vuonna 2016. Puiston kustannusarviot tarkentuvat loppuvuoden 2017 aikana. Vuodelle 2018 Kultarannan puiston kunnostamiseen varataan 2 milj. euroa. Kultarannan rakennusten peruskorjauksen arkkitehtisuunnittelu aloitetaan vuonna 2017. Rakennuskohtaiset kustannusarviot valmistuvat kuntotutkimusten ja suunnittelun edetessä. Vuodelle 2018 Kultarannan rakennusten peruskorjaukseen varataan 2,7 milj. euroa.

Vuodelle 2018 Mäntyniemen virka-asunnon välttämättömiin peruskorjauksiin varataan 0,3 milj. euroa.


2018 talousarvio 5 000 000