Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot

Talousarvioesitys 2018

    1000 €
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 44 417 368
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot   14 573 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot   9 609 000
02. Yhteisövero   4 194 000
03. Korkotulojen lähdevero   50 000
04. Perintö- ja lahjavero   720 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut   19 073 000
01. Arvonlisävero   18 124 000
02. Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero   772 000
03. Apteekkivero   177 000
08. Valmisteverot   7 426 000
01. Tupakkavero   1 090 000
04. Alkoholijuomavero   1 487 000
05. Virvoitusjuomavero   151 000
07. Energiaverot   4 683 000
08. Eräiden juomapakkausten valmistevero   15 000
10. Muut verot   3 227 000
03. Autovero   976 000
05. Varainsiirtovero   826 000
06. Arpajaisvero   235 000
07. Ajoneuvovero   1 174 000
08. Jätevero   16 000
19. Muut veronluonteiset tulot   118 368
03. Ratavero   4 870
04. Eräät viestinnän maksut   21 846
05. Eräät liikenteen maksut   27 510
06. Väylämaksut   47 400
08. Öljyjätemaksu   4 000
09. Muut verotulot   6 000
10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu   3 795
11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut   2 947
12. SEKALAISET TULOT 5 800 580
23. Valtioneuvoston kanslia   100
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot   100
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala   54 735
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot   982
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot   53 753
25. Oikeusministeriön hallinnonala   146 860
10. Tuomioistuintulot   46 110
15. Yleisen edunvalvonnan tulot   25 000
20. Ulosottomaksut   73 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot   2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala   33 694
98. EU:lta saatavat tulot   31 744
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot   1 950
27. Puolustusministeriön hallinnonala   6 926
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot   8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista   18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot   6 900
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala   2 329 011
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista   129 073
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista   24 606
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista   14 245
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot   9 974
25. Metallirahatulot   50
50. Siirto valtion eläkerahastosta   1 865 863
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset   217 200
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut   16 680
60. Työturvallisuusmaksu   850
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot   35 800
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen   1 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot   13 170
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala   594 400
70. Opintotukitoiminnan tulot   18 300
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista   572 100
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot   4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala   963 413
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot   536 733
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   340 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta   10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot   495
20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta   40 590
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut   3 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut   500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut   4 575
44. Kalastonhoitomaksut   10 100
45. Riistanhoitomaksut   11 920
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot   5 500
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala   9 792
10. Liikenneviraston tulot   8 942
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot   850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala   553 779
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot   2 869
31. Palkkaturvamaksujen palautukset   31 810
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot   240 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot   279 100
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala   596 020
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot   1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot   300
90. Rahapelitoiminnan tuotto   495 595
98. Valtionapujen palautukset   97 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot   1 325
35. Ympäristöministeriön hallinnonala   14 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista   1 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta   12 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot   1 000
39. Muut sekalaiset tulot   497 200
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista   149 700
02. Verotukseen liittyvät korkotulot   45 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset   300 000
10. Muut sekalaiset tulot   2 500
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 2 790 190
01. Korkotulot   102 290
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille   6 400
05. Korot muista lainoista   77 393
07. Korot talletuksista   1 000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot   17 497
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot   2 404 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot   2 404 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta   104 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta   104 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   179 900
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset   179 900
15. LAINAT 3 184 145
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat   1 934 218
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille   21 000
04. Muiden lainojen lyhennykset   1 913 218
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta   1 249 927
01. Nettolainanotto ja velanhallinta   1 249 927
Tuloarvioiden kokonaismäärä 56 192 283