Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
              01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot
              40. Ajoneuvojen romutuspalkkio
              41. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistäminen
              42. Sähkökäyttöisten henkilöautojen sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden hankinta- ja konversiotuki
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
         50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

20. Liikenteen viranomaispalvelutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Liikenteen viranomaispalveluilla turvataan liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä luodaan edellytyksiä liikennejärjestelmän ja siihen liittyvien palvelujen innovatiiviseen kehittämiseen.

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 853 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa: Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin.

Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on muun muassa:

 • — liikenteen verotus-, rekisteröinti- ja valvontatehtävät
 • — liikennejärjestelmän lupa- ja valvontatehtävät
 • — liikennealan koulutukseen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvät tehtävät
 • — viraston toimialaan kuuluvat liikennemarkkinoihin liittyvät tehtävät
 • — liikenteen turvallisuuden edistämiseen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin kuuluvat tehtävät
 • — liikenteen viestintä- ja valistustehtävät
 • — liikennejärjestelmän toimivuuden varmistaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden ja hallinnonalan painopisteiden toteuttamisessa on:

 • — edistää liikenteen palvelumarkkinoiden ja asiakaslähtöisten palvelujen syntymistä mahdollistavalla sääntelyllä, suunnitelmallisella vaikuttamisella ja kokeiluilla
 • — ohjata kuluttajakysyntää liikenteen energiareformia tukevilla palveluilla
 • — edistää vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen käyttöönottoa hankintatuki- ja konvertointitukiohjelman avulla
 • — avata ja hyödyntää tietoa uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja liikennepalvelujen aikaansaamiseksi
 • — turvata liikenne- ja viestintäyhteyksiä parantamalla liikenteen toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2018 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tulostavoite2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA   
1. Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut   
Liikennejärjestelmän sääntely on tarkoituksenmukaista ja mahdollistaa toimialan kehityksen.   
Ajoneuvojen liikennekelpoisuuspalvelujen käyttäjäystävällisyyden lisääminen Digitaalinen oppimisympäristö on käytössä.Ajoneuvojen ennakkoilmoittajien koulutuksen voi suorittaa digitaalisessa oppimisympäristössä.
  Uusi laatumittaristo on käytössä.Laatumittaristoa on kehitetty ja se tukee entistä paremmin riskiperustaista valvontaa.
  Digitaalisten ajoneuvopalveluiden (rekisteröinti, verotus, tyyppihyväksyntä käyttöaste) on lisääntynyt.Rekisteröinnin digitaalisten itsepalvelujen käyttöaste on yli puolet. Verotuksen digitaalisten palvelujen käyttöaste on kasvanut. Digitaalisesti saapuneiden tyyppihyväksyntähakemusten osuus on kasvanut.
Kuljettajien lupa- ja kelpoisuuspalveluiden kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi Sähköistämisen käyttöönotto on toteutunut.Toimenpiteet tutkintopainotteiseen malliin siirtymiseksi on tehty. Mobiiliajokorttikokeilu on käynnistetty.Sähköistäminen on edennyt suunnitelman mukaisesti (ajokortin uudistaminen, ryhmä 1)
Liikenteen markkinoiden tasapuolisuuden parantaminen, markkinoille tulon esteiden purkaminen ja palveluiden laadun varmistaminen Valmius Liikennekaaren mukaisten toimenpiteiden käyttöönottoon on tuotettu.Liikenteen markkinoiden tilakuvaan on sisällytetty liikenteen palvelulain seuraaminen (Trafilla on käytössä työkalut, joiden perusteella pystytään eduskunnan liikennevaliokunnan lausumaehdotusten edellyttämällä tavalla huolehtimaan viranomaisvalvonnan tehokkuudesta ja seuraamaan liikennemarkkinoiden tilannetta yhdessä Liikenneviraston kanssa).
  1) Liikennejärjestelmän tilakuvakokonaisuus on konseptoitu ja sitä kehitetään suunnitelman mukaisesti. 2) Valittu tekninen alustaratkaisu on pilotoitu.Seurantaa on kehitetty arvioinnin ja tunnistettujen kehitystarpeiden perusteella.
  Riski- ja suorituskykyperusteista toimintatapaa on sovellettu myös lupatoiminnoissa.Riski- ja suorituskykyperusteinen toimintatapa on arvioitu:1) sisäisesti valvontasuunnitelmissa ja hyväksyntätarkastuksissa (arviointi ensimmäisten kokeilujen perusteella) 2) ulkopuolisen arvioijan toimesta.
2. Liikenteen energiareformi   
Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentyy (hiiletön liikenne).   
Ajoneuvokannan uudistaminen Selvityksessä tunnistetut muutostarpeet on toimeenpantu: 1) Autovertaamoa on laajennettu, 2) Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen käyttöönottoa tukeva kampanja on järjestetty, 3) Ajoneuvokannan tilakuva on tuotettu. 1) Energiamerkin latausten määrä ulkoisista palveluista on yli 50 000 kappaletta vuodessa. 2) Vuoden 2017 kampanja on arvioitu ja päätetty jatkotoimenpiteistä. 3) Ajoneuvokannan tilakuvan tunnettuutta on lisätty. 4) Hankinta- ja konvertointitukiohjelma vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen käyttöönoton edistämiseksi on aloitettu. 5) Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen käyttöönottoa edistävää viestintää ja valistusta on tehostettu.
Tieliikenteen vastuullisten kuljetusten yleistyminen 1) Vastuullisuuskulttuuritutkimus I (nykytila) on tehty. 2) Julkisen sektorin ajoneuvohankintoja ja kuljetuksia koskeva neuvontapalvelu on järjestetty. 1) Vastuullisuusmallin tunnettuus ja siihen sitoutuneiden yritysten lukumäärä on kasvanut. 2) Ohjeistusta on parannettu 2017 tehdyn selvityksen mukaisesti. 3) Julkisen sektorin ajoneuvohankintoja koskevan neuvontapalvelun muodosta on päätetty ja palvelua jatkettu vuoden 2017 kokemusten pohjalta.
Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittyminen kestävällä tavalla On järjestäydytty kansallisesti ja on miehitetty ICAO:n ympäristösuojelukomitea CAEP:in alaisia työryhmiä ICAO:n päästöjen hyvitysjärjestelmän (GMBM) edistämiseksi.Koordinaation ja työryhmien miehityksen toimivuus on arvioitu. Toimintaa on parannettu tulosten perusteella.
Merenkulun hiilidioksidipäästöjen kehittyminen kestävällä tavalla 1) Kv. neuvotteluja varten on tuotettu ehdotukset, jotka turvaavat ympärivuotisen kustannustehokkaan merenkulun.2) Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä aluspolttoaineena on edistetty ja biopolttoaineiden merikuljetusten kustannustehokkuus on parantunut.1) KV-vaikuttamis­suunni­telman mukaiset toimenpiteet 2018 on tehty:
— Alusten kapasiteettia koskevien jääluokkakorjauskertoimien uudistaminen
—EU:n MRV-järjestelmän yhtenevyys IMO:n globaalin DCS-järjestelmän kanssa
— CO2-päästöjen vähennystavoitteiden määrittely ja taloudellisesta ohjauskeinosta sopiminen IMOssa. 2) Kansallisen valvontasuunnitelman mukaiset toimenpiteet 2018 on tehty.
— Otetaan kansallisesti käyttöön CO2-päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskeva järjestelmä
— Kehitetään alusten valvontaa osana ympäristövalvontajärjestelmää.
3. Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet   
Tieto on lisännyt uutta liiketoimintaa.   
Sähköiset asiointikanavat ja tietojenvaihto Trafin sähköisiä palvelujaon kehitetty DigitaalinenTrafi-suunnitelman mukaisesti (asiointivaatimukset, 5 käytettävyysparannusta, raportointi). Sähköisen asioinnin ICT-ratkaisuja on kehitetty suunnitelman mukaan.
  Trafin tietoon perustuvienpalvelujen määrä on kasvanut vähintään 5 %.Trafin tietoon perustuvien palvelujenmäärä on kasvanut vähintään 5 %.
  Trafin tietoja ja palveluja on liitetty kansalliseen palveluarkkitehtuuriin.Trafi on tuonut uusia palveluja kansalliseen palveluarkkitehtuuriin suunnitelman mukaan.
Liikenteen tietojen hyödyntäminen uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa  Suostumusten hallinnassa on hyödynnetty MyData-mallia.
  Trafin Tietopalvelutehtaan toteutus on edennyt suunnitellusti (ICT-ratkaisu ja tietotuotteet). Trafin tietopalvelutehtaan toteutus on edennyt suunnitellusti (mm. sisältöpalvelujen laajentaminen, tukipalvelut).
  Avoimen datan määrää on lisätty suunnitelman mukaisesti ja toimenpiteet avoimen datan vaikuttavuuden ja hyödynnettävyyden parantamiseksi on tunnistettu.Kaikki avattavissa olevat tietoaineistot on aukaistu.
  Trafin II tietotilinpäätös on laadittu.Trafin III tietotilinpäätös on laadittu.
Liikennekaaren sisältämien tietojen ja tietojärjestelmien yhdenmukaisuusvaatimusten täytäntöönpano Seuraavien osa-alueiden yhdenmukaisuutta on lisätty rekisteröijälähtöisesti (Liikennekaari I):
— tiedonluovutus
— tietoarkkitehtuuri
— tiedonvaihtoympäristöt
Trafi on osallistunut Lippuprojektiin ja sen toimeenpanoon projektin projektisuunnitelman mukaisesti.
Älykkään robotisaation ja automaation periaatepäätöksen toimeenpano sekä hallinnonalan yhteisen liikenteen automaationtiekartan toimeenpano 1) Automaatiohankkeiden ja kokeilujen toteutus on edennyt suunnitellusti (periaatepäätös ja tiekartta). 2) Automaattiajamisen ja -kokeilujen laaja tutkimushaku on avattu. 3) Liikenteen automaation vaikutussuunnitelma (kaikki liikennemuodot) on laadittu. Liikennelabra on verkottanut aktiivisesti liikenteen automaatiota edistäviä toimijoita ja edesauttanut kokeilujen syntymistä.Trafi on käsitellyt automaattiliikenteen kokeiluluvat tehokkaasti ja joustavasti.
  Ajoneuvojen turvavarustetietokanta on luotu. Tietokannan toimivuus ja laajennettavuus on arvioitu 2017 selvityksen ja kokemusten perusteella.
4. Luottamus digitaalisiin palveluihin   
Uusien digitaalisen tiedon hyödyntämiseen perustuvien liikennepalvelujen tietoturva ja tietosuoja sekä liikenneturvallisuus on varmistettu. Trafi on laatinut virastojen ja yritysten kanssa suunnitelman automaattisessa liikenteessä syntyvän turvallisuustiedon jakamisen verkoston organisoimiseksi.Trafi on käynnistänyt virastojen ja yritysten kanssa toimenpiteet automatisoituvan liikenteen luottamusverkoston kehittämiseksi, jotta liikenteessä syntyvää turvallisuustietoa jakamalla voitaisiin tukea automatisoituvan liikenteen vastuukysymysten ratkaisemista ja vahingoilta suojautumista.
  Jatkokehittäminen on edennyt suunnitellusti (mm. ICT-arkkitehtuuri-hanke, ARKKU-projekti)Katsastukseen liittyvien sääntelymuutosten edellyttämät toimenpiteet on otettu käyttöön 20.5.2018 mennessä. Ajoneuvojärjestelmien jatkokehittäminen -projektin toteutus on aloitettu.
  Liikenneturvallisuuden seuranta, arviointi ja raportointi yhdessä toimijoiden kanssa VN:n periaatepäätöksen linjausten pohjalta.Toiminnan tavoitteet on dokumentoitu ja koordinointia on kehitetty palautteen perusteella. Periaatepäätöksen seuranta, arviointi ja raportointi valtioneuvostolle toimii.
5. Liikenne- ja viestintäverkot   
Liikennejärjestelmän toimintavarmuus on parantunut.   
Liikennejärjestelmän varautumis- ja huoltovarmuustyön koordinointi hallinnonalalla Esitys riskikuvasta varautumisen ja huoltovarmuustyön perustaksi ja tavoitteiksi on tehty.Suunnitelmissa tunnistetutkehittämistoimenpiteet on toteutettu ja arvioitu.
Uusien toimintatapojen käyttöönotto Aluskatsastusten uusi toimintamalli on arvioitu.Arviointitulosten perusteella tunnistetut kehitystoimenpiteet on toimeenpantu ja aluskatsastuksen suorittaminen omavalvonnan avulla on lainsäädäntötoimin mahdollistettu osalla kotimaan liikenteen toimijoita.
Palvelutaso   
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5)3,63,6 3,6
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5)3,73,63,6
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS   
Tuottavuus   
Työn tuottavuuden kasvu-%, vähintään11,9011
Kokonaistuottavuuden kasvu-%, vähintään14,9622
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %)102100…106100…106
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo)140120...127126...133

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 12,5 milj. euroa, katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat menot 7,3 milj. euroa ja kaupunkiraideliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 40 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 12,2 milj. euroa. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma

2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot127 786138 604132 968
Bruttotulot96 08090 99586 115
Nettomenot31 70647 60946 853
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta14 085  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle30 082  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
Julkisoikeudelliset suoritteet84 13480 86575 115
— Ajoneuvojen rekisteröinti34 20829 68028 544
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot33 49533 79230 046
— Luvat ja valvonta16 43117 39316 525
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)11 42910 13011 000
Tuotot yhteensä95 56390 99586 115
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
Julkisoikeudelliset suoritteet78 97583 64175 115
— Ajoneuvojen rekisteröinti26 48827 76528 615
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot33 83836 62329 900
— Luvat ja valvonta18 64919 25316 600
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)5 4507 2159 106
Kustannukset yhteensä84 42590 85684 221
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)    
Julkisoikeudelliset suoritteet5 159-2 776-
— Ajoneuvojen rekisteröinti7 7201 915-71
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot-343-2 831146
— Luvat ja valvonta-2 218-1 860-75
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)5 9792 9151 894
Kustannusvastaavuus yhteensä11 1371391 894
    
Kustannusvastaavuus, %   
Julkisoikeudelliset suoritteet10797100
— Ajoneuvojen rekisteröinti129107100
— Ajo-oikeudet ja tutkinnot9992100
— Luvat ja valvonta8890100
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu)210140121
Kustannusvastaavuus, % yhteensä113100102

Veroluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Tuotot   
Lentoliikenteen valvontamaksu11 68911 45112 500
Katsastustoiminnan valvontamaksu7 8447 2607 260
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu404040
Tuotot yhteensä19 57318 75119 800
    
Kustannukset   
Lentoliikenteen valvontamaksu10 56012 51012 500
Katsastustoiminnan valvontamaksu6 2137 2607 260
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu404040
Kustannukset yhteensä16 81319 81019 800
    
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)   
Lentoliikenteen valvontamaksu1 129-1 059-
Katsastustoiminnan valvontamaksu1 631--
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu---
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä2 760-1 059-
    
Kustannusvastaavuus, %   
Lentoliikenteen valvontamaksu11192100
Katsastustoiminnan valvontamaksu126100100
Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu100100100
Kustannusvastaavuus, %11695100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ajoneuvoverotuksen laajennus: veneet ja moottoriajoneuvot (HO)-1 000
Lentoliikenteen valvontamaksun laskennallinen tarkistus1 049
Merenkulun asiantuntija (siirto momentilta 24.01.01)83
Rikkidirektiivin valvonta-100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-39
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-16
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-14
Palkkaliukumasäästö-34
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-16
Toimintamenojen tuottavuussäästö-251
Toimintamenosäästö (HO 2015)-350
Työajan pidentäminen (Kiky)-28
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-30
Vuokrien indeksikorotus5
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-15
Yhteensä-756

2018 talousarvio46 853 000
2017 I lisätalousarvio-825 000
2017 talousarvio47 609 000
2016 tilinpäätös47 703 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 953 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 100 000 euroa talousarvioesityksen 46 853 000 euroon nähden aiheutuu työkonemoottorien markkinavalvonnasta.


2018 talousarvio46 953 000
2017 I lisätalousarvio-825 000
2017 talousarvio47 609 000
2016 tilinpäätös47 703 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 953 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, rahoitus- ja maksuosuuksien maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentilta vähennetään 156 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 160 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja vähennyksenä 316 000 euroa lentoliikenteen valvontamaksun alennuksesta johtuen. Valvontamaksua pienennetään 1,20 eurosta 1,00 euroon 1.7.2018 alkaen.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen lentoliikenteen valvontamaksun alentamisesta.


2018 I lisätalousarvio-156 000
2018 talousarvio46 953 000
2017 tilinpäätös46 784 000
2016 tilinpäätös47 703 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2018 vp (19.6.2018)

Momentille on ehdotettu 316 000 euron vähennystä lentoliikenteen valvontamaksun alentamisen vuoksi. Valvontamaksua koskeva hallituksen esitys annetaan kuitenkin eduskunnalle vasta ensi syksynä, joten vähennystä ei voida tehdä tässä vaiheessa. Vastaava tulopuolen korjaus on tehty momentille 11.19.05.

Palkkojen tarkistusta varten momentille lisätään 160 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 160 000 euroa.

40. Ajoneuvojen romutuspalkkio (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta annettavan lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden henkilöauton hankintaa varten.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta. Romutuspalkkiona myönnettävään avustukseen osoitetaan 8 milj. euroa.

Ostaja saisi hyvityksen ostaessaan uuden vähä- tai nollapäästöisen auton. Valtion avustuksen lisäksi tarkoituksena olisi, että autoala osallistuisi vapaaehtoisuuden pohjalta romutuspalkkion maksamiseen. Romutuspalkkio maksettaisiin yhdestä autosta vain kerran ja vain luonnolliselle henkilölle. Hyvityksen kohteena olevista henkilöautoista maksettaisiin normaalisti niihin kohdistuva autovero.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaisi romutuspalkkion myöntämisestä ja valvonnasta.

Tavoitteena on uudistaa henkilöautokantaa entistä vähäpäästöisemmäksi ja turvallisemmaksi ja edistää vaihtoehtoisten teknologioiden eli muiden kuin fossiilisilla polttoaineilla toimivien henkilöautojen käyttöä sekä niitä tukevan jakeluinfrastruktuurin kehittymistä. Lisäksi pyritään lisäämään autojen teknisiä valmiuksia siirryttäessä asteittain kohti entistä automatisoidumpaa liikennejärjestelmää.

Romutuspalkkiotuelle tulee saada komission hyväksyntä ennen sen käynnistämistä.


2018 talousarvio8 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta annettavan lain mukaisen avustuksen maksamiseen uuden henkilöauton hankintaa varten.

41. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 9 100 000 euroa.

Määrärahasta saa myöntää avustusta tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1207/2016) mukaisesti:

1) yleiseen tieliikenteen turvallisuustoimintaan

2) kehittämishankkeisiin, kokeiluihin ja turvallisuustutkimukseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahalla edistetään tieliikenteen turvallisuutta koskevien liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumista. Määräraha perustuu vakuutusyhtiöiltä kerättävään liikenneturvallisuusmaksuun, joka tuloutetaan momentille 11.19.05.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Yleinen tieliikenteen turvallisuustoiminta8 900
Kehittämishankkeet, kokeilut ja turvallisuustutkimus200
Yhteensä9 100

2018 talousarvio9 100 000
2017 talousarvio9 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 9 100 000 euroa.

Määrärahasta saa myöntää avustusta tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1207/2016) mukaisesti:

1) yleiseen tieliikenteen turvallisuustoimintaan

2) kehittämishankkeisiin, kokeiluihin ja turvallisuustutkimukseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

42. Sähkökäyttöisten henkilöautojen sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden hankinta- ja konversiotuki (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta annettavan lain mukaisen avustuksen maksamiseen joko uuden täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaan tai henkilöauton kaasu- tai etanolikonversion tekemistä varten.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta.

Hankinta- tai konversiotukeen on oikeutettu uuden täyssähkökäyttöisen henkilöauton ostaja tai konvertoitavan henkilöauton omistaja tai haltija, joka konvertoi henkilöauton kaasulla tai etanolilla toimivaksi. Hankinta- tai konversiotuki maksettaisiin yhdestä autosta vain kerran. Hyvityksen kohteena olevista uusista autoista maksettaisiin normaalisti niihin kohdistuva autovero.

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaisi hankinta- ja konversiotuen myöntämisestä ja valvonnasta.

Tuen tavoitteena on edistää autokannan uudistumista siten, että yhä useampi henkilöauto toimisi vaihtoehtoisilla käyttövoimilla tai -polttoaineilla (sähkö, bio- ja maakaasu, korkeaseosetanoli) ja vähentää samalla liikenteestä aiheutuvia haitallisia päästöjä.

Uusien täyssähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuelle ja henkilöautojen kaasu- sekä etanolikonversiotuelle tulee saada komission hyväksyntä ennen tukiohjelman käynnistämistä.


2018 talousarvio6 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta annettavan lain mukaisen avustuksen maksamiseen joko uuden täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaan tai henkilöauton kaasu- tai etanolikonversion tekemistä varten.