Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
         50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut
              01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Ilmatieteen laitoksen tuottamalla tiedolla ilmakehästä ja meristä sekä sää-, meri- ja ilmastopalveluilla edistetään turvallisuutta, hyvinvointia ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja poikkihallinnollisesti. Laitos on myös keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa.

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 545 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.

Selvitysosa: Ilmatieteen laitos tuottaa havainto- ja tutkimustietoa ilmastosta, ilmakehästä ja meristä sekä tarjoaa sää-, meri- ja ilmastopalveluja.

Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on muun muassa

  • — tuottaa sääpalveluita ja fysikaalisia meripalveluita maan yleisen turvallisuuden, liikenteen, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin
  • — hankkia ja ylläpitää luotettavaa tietoa ilmakehän ja merien fysikaalisesta tilasta ja kemiallisesta koostumuksesta sekä niiden vaikutuksista suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla ja kansainvälisesti
  • — tehdä ja edistää ilmatieteellistä tutkimusta, ilmastonmuutostutkimusta, fysikaalista merentutkimusta, polaarialueiden ja lähiavaruuden tutkimusta sekä muuta alaan läheisesti liittyvää tutkimusta.

Ilmatieteen laitoksen rooli hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa ja painopisteiden toteuttamisessa on edistää sää-, olosuhde- ja varoituspalveluillaan erityisesti liikenteen ja viestinnän sujuvuutta, toimintavarmuutta ja turvallisuutta, tukea avoimen datan tuotannolla innovatiivisten sää- ja ilmastodataan perustuvien palvelumarkkinoiden syntymistä sekä luoda edellytyksiä reaaliaikaisten, laadukkaiden, turvallisten, ennakoitavien ja esteettömien palvelujen tuottamiselle.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2018 seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita.

Tulostavoite2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA   
1. Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut   
Siirrämme painopistettä ennusteissa vaikuttavuuteen asiakkaille.   
Ilmatieteen laitoksen palvelut tuottavat lisäarvoa (kyselytutkimus asteikko 1—5) 3,83,8
Ilmatieteen laitos on toimialallaan ensisijaiseksi koettu tiedontarjoaja.   
Sidosryhmien tyytyväisyys (asteikko 1—5)4,14,04,0
2. Liikenteen energiareformi   
Tutkimuksemme tukee Pariisin sopimuksen mukaisesti biotalouden ja muun uusiutuvan energian tuotannon ja uudenlaisten liikennemuotojen kehittymistä ja käyttöönottoa.   
AurinkoatlasEsiselvitys aurinkoatlaksen sisällöstä ja tarpeellisuudesta valmistui ja on jakelussa.Etsitään/selvitetään rahoitusmahdollisuuksia aurinkoatlakselle.Toteutuksessa, mikäli 2017 rahoitus on toteutunut.
3. Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet   
Avointa dataa ja lähdekoodia sekä pilvipalvelujamme hyödynnetään tehokkaasti tutkimuksessa, palveluiden ja erityisesti automaattiliikenteen kehittämisessä ja uuden liiketoiminnan tukena.   
Avoimen datan käyttöVaikuttavuusselvityksen tekeminen on aloitettu, mutta se ei ole valmis.On laadittu avoimen datan markkinointi-/viestintäsuunnitelma v. 2017—2020 ja on osallistuttu hallinnonalan yhteisiin avoimen datan vaikuttavuus-/kehittämistoimiin.Aloitetaan tietotilinpäätöksen laatiminen ja jatketaan hallinnonalan yhteisiin vaikuttavuus-/kehittämistoimiin osallistumista.
Tutkimuksemme on vaikuttavaa   
Tutkimuksen laatu: Viittausten lkm web of science tietokannassa. 11 50012 000
4. Liikenne- ja viestintäverkot   
Suomessa on koko maan kattava pohjoismaiset synergiamahdollisuudet huomioiva säätutkaverkosto.   
Tutkastrategia Vimpelin tutka on uusittu. Kainuun tutkahankkeen toteutus on aloitettu. Lapin tutkahankkeiden suunnittelu pohjoismaisena yhteistyönäUusi tutka on käytössä ja Lapin lisätutkien suunnittelu on aloitettu, mikäli 1,0 milj. euron lisärahoitus varmistuu.
Hyödynnämme joukkoistamisen ja uusien havaintomenetelmien mahdollisuudet.   
Uusien havaintomenetelmien ja joukkoistamisen hyödyntäminen Ilmakehän profiilimittauksia lisää lentokentille operatiiviseen käyttöön Esim LIDAR Hki-VantaalleMobiiliapsiin joukkoistamisominaisuus
ACTRIS-päämaja sijoittuu Helsingin Kumpulaan ICOS-toiminnan oheen.   
Ilmatieteen laitos johtaa yhdessä HY:n kanssa ACTRIS tutkimusinfrastruktuurin eurooppalaista suunnittelua ja rakentamista. EC valmisteluhanke käynnistetään.ACTRIS valmisteluhanke ja infrastruktuurin rakentaminen toteutuksessa
5. Korkeatasoinen tutkimus palveluna ja päätöksenteon tukena   
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS   
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %119102102
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %95100100
Yhteisrahoitteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, %606060
Työn tuottavuuden kehittyminen, %6,2711
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, %3,822

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen. Uuden säätutkan hankintaan osoitetaan 1 000 000 euroa vuonna 2018.

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot72 17171 41470 125
Bruttotulot26 77226 23025 580
Nettomenot45 39945 18444 545
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta12 285  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle11 008  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Tuotot   
Julkisoikeudelliset suoritteet1 4681 4901 480
Liiketaloudelliset suoritteet5 0665 0004 265
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet4 2614 2404 335
Tuotot yhteensä10 79510 73010 080
    
Kustannukset   
Julkisoikeudelliset suoritteet1 5481 4901 480
Liiketaloudelliset suoritteet4 2434 9204 200
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet3 9034 2404 335
Kustannukset yhteensä9 69410 65010 015
    
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-)   
Julkisoikeudelliset suoritteet-80--
Liiketaloudelliset suoritteet8238065
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet358--
Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä1 0118065
    
Kustannusvastaavuus, %   
Julkisoikeudelliset suoritteet95100100
Liiketaloudelliset suoritteet119102102
Siviili-ilmailulle annettavat suoritteet109100100
Kustannusvastaavuus, % yhteensä111101101

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus9 4169 3009 300
— EU:lta saatava rahoitus4 1753 7003 700
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus2 4072 5002 500
Tuotot yhteensä15 99815 50015 500
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset26 71625 80025 800
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-10 718-10 300-10 300
Omarahoitusosuus, %404040

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2018201920202021—Yhteensä vuodesta 2018 lähtien
      
Vuonna 2018 tai sen jälkeen tehtävät sitoumukset160155160399,5874,5

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
ACTRIS750
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut536
METNET/MOI, määrärahatarpeen tarkistus-329
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-51
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-20
Lomarahojen alentaminen (Kiky)2
Palkkaliukumasäästö-47
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-11
Toimintamenojen tuottavuussäästö-213
Toimintamenosäästö (HO 2015)-190
Työajan pidentäminen (Kiky)-23
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-40
Vuokrien indeksikorotus12
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-15
Yhteensä361

2018 talousarvio45 545 000
2017 talousarvio45 184 000
2016 tilinpäätös44 122 999

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Ilmatieteen laitoksen toimintamenoihin esitetään 1 miljoonan euron lisäystä tutkaverkoston laajentamiseksi ja uuden tutkan hankkimiseksi Pohjois-Suomeen. Esitys on perusteltu, sillä säätutkaverkosto on lentoliikenteen ja tieliikenteen sää- ja olosuhdeturvallisuuden kannalta keskeinen mittausverkosto, jonka tulee toimia luotettavasti ja mahdollisimman kattavasti.

Saadun selvityksen mukaan tutkaverkoston toimivuus edellyttää vuosittain noin 1 milj. euron panostusta, jotta käyttöikänsä loppuun tulleet tutkat voidaan uusia ajoissa. Valiokunnan mielestä tulisi selvittää mahdollisuudet siihen, että laitoksen perusrahoitustasoa korotetaan siten, että tutkaverkoston ylläpito- ja korvausinvestointeihin vuosittain tarvittava 1 milj. euroa sisältyy jo laitoksen normaaliin toimintamenobudjettiin.

Talousarvioesitykseen sisältyy myös 0,75 milj. euron rahoitus pienhiukkas-, pilvi- ja hivenkaasututkimusinfrastruktuurin (ACTRIS) rahoittamiseen. On tärkeää, että hankkeen jatkorahoitus turvataan, jotta varmistetaan Suomen saamat tieteelliset ja taloudelliset hyödyt hankkeesta. ACTRIS tarjoaa mm. ilmastoon liittyviä pitkäaikaisia mittausaineistoja, ja se tukee osaltaan Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa. ACTRIS-toiminnan päämaja sijaitsee Suomessa, joten se tarjoaa suomalaiselle ilmakehätutkimukselle kansainvälisen johtoaseman ja se kasvattaa myös kansainvälisen tutkimusrahan tulovirtaa Suomeen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 545 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Valtuus

Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI-hankkeen edellyttämiä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu menoja aiemmat sitoumukset mukaan lukien enintään 1 536 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 264 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio264 000
2018 talousarvio45 545 000
2017 tilinpäätös45 184 000
2016 tilinpäätös44 122 999

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 264 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n globaalin avaruussääkeskuksen valmisteluvaiheen kustannuksista. Rahoituksella toteutetaan Suomeen tavoiteltavan keskuksen palveluiden johtamisjärjestelmät, saatavuus ja ylläpito yhdenmukaiseksi järjestön vaatimusten kanssa.


2018 II lisätalousarvio350 000
2018 I lisätalousarvio264 000
2018 talousarvio45 545 000
2017 tilinpäätös45 184 000
2016 tilinpäätös44 122 999

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 350 000 euroa.