Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TILLÄGGSBUDGET FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       20. Närings- och innovationspolitik
            06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
            41. Statsunderstöd för att främja företagens internationalisering och tillväxt
            42. Utveckling av innovationskluster
            46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad
            47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
            49. Statsunderstöd till verksamheten vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
            82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
            88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
       30. Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
       40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
       60. Energipolitik
       70. Integration
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2018

82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)PDF-versio

Fullmakt

Motiveringen till momentet ändras så att arbets- och näringsministeriet kan bevilja Finnvera Abp lån till ett belopp av högst 500 000 000 euro som hänför sig till finansiering av export, om störningarna på finansmarknaden ställer hinder för att bolaget via kapitalmarknaden kan skaffa sådana lån och låneprogram som avses i 8 b § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) på skäliga villkor. Lånen får beviljas utan krav på säkerhet. Återbetalningstiden för de lån som beviljas får vara högst 12 månader. På de lån som beviljas uppbärs gängse ränta.

Förklaring: Med stöd av lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning (1543/2011) får Finlands Exportkredit Ab bevilja export- och fartygskrediter som grundar sig på Finnvera Abp:s medelsanskaffning. Enligt lagen kan staten ställa garanti för Finnvera Abp:s medelsanskaffning i anslutning till exportfinansiering i form av krediter. Om det finns sådana störningar i verksamheten på finansmarknaden att Finnvera Abp inte via marknaden kan skaffa lån och låneprogram avsedda för medelsanskaffningen på skäliga villkor, kan bolaget inom ramen för anslagen i statsbudgeten mot gängse ränta beviljas kortfristigt lån för högst 12 månader. En sådan situation kan uppkomma när det finns sådana störningar på finansmarknaden som avsevärt höjer priset på andra aktörers än statens medelsanskaffning.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2015 I tilläggsb.
2015 budget10 000
2014 budget10 000
2013 bokslut