Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 10 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kalastuslain (379/2015) 82 §:n mukaisista käyttötarkoituksista aiheutuviin menoihin.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kalastuslain muuttamisesta. Muutoksella kalastonhoitomaksuja korotetaan siten, että vuosilupa nousee 39 eurosta 45 euroon, viikkolupa 12 eurosta 15 euroon ja vuorokausilupa 5 eurosta 6 euroon. Lisäksi määrärahan budjetointia muutetaan siten, että talousarvioon varataan määräraha talousarviovuonna kertyviksi arvioiduista maksuista.

Maksujen korotuksen arvioidaan kasvattavan vuotuista kalastonhoitomaksukertymää noin 1 400 000 eurolla. Vuonna 2018 kalastonhoitomaksujen kertymäksi arvioidaan 10 100 000 euroa. Lisäys käytetään kalavesien hoidon vahvistamiseen.

Kertyvät tulot on merkitty momentille 12.30.44.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kalastuslain 82 §:n 1—3 kohtien mukaiset käyttötarkoitukset 5 400 000
Kalastuslain 82 §:n 5 kohdan mukaisesta kalastonhoitomaksukannosta aiheutuvat menot 700 000
Kalastuslain 82 §:n 4 kohdan mukaiset korvaukset vesialueiden omistajille 4 000 000
Yhteensä 10 100 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen lisäyksen poisto -150
Tulokertymän kasvu 1 400
Yhteensä 1 250

2018 talousarvio 10 100 000
2017 talousarvio 8 850 000
2016 tilinpäätös 10 550 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Valiokunta pitää tärkeänä kotimaisen kalan kulutuksen lisäämistä. Kotimaisen kaupallisesti pyydetyn kalan osuus on vain 6 prosenttia kokonaiskulutuksesta. Ammattikalastajien määrän arvioidaan edelleen vähenevän lähivuosina. Kotimaisen kalan markkinoilla ongelmana ei pääsääntöisesti ole kalan kysyntä, vaan kotimainen kala käy hyvin kaupaksi. Ongelmana on ennen kaikkea tarjonnan vähäisyys.

Valiokunta pitää myönteisenä, että Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) toimintaohjelman rahoituksella voidaan tukea mm. kalatalouden investointi- ja kehittämishankkeita ja kalastuksen ympäristöhankkeita. Näin voidaan lisätä kotimaisen kalan tarjontaa erityisesti vesiviljelyn keinoin. Ammattikalastuksen osalta erityistä huomiota on kiinnitettävä kalakantojen elinvoimaisuuteen, hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen vähentämiseen sekä kalan arvon lisäämiseen, jotta elinkeino olisi kannattava ja houkutteleva myös nuorille. Samoin tärkeää on edistää uusia kalastukseen liittyviä elinkeinomahdollisuuksia, kuten kalastusmatkailun kehittymistä. Keskeistä on myös edelleen tukea kalastuselinkeinon itsensä harjoittamaa elinkeinokalastuksen edistämistoimintaa.

Valiokunta nostaa esiin myös uhanalaisten kalakantojen elvyttämisen ja pitää tärkeänä hallituksen kärkihanketta, jonka avulla vaelluskalojen luontainen lisääntymiskierto pyritään palauttamaan kalataloudellisesti merkittävimmissä kalatiestrategian kohteissa. Erityisesti valiokunta kiinnittää huomiota järvilohikannan elvyttämiseen ja korostaa, että samalla tulee huolehtia myös riittävästä kalastuksen valvonnasta.

Valiokunta toteaa lisäksi, kuten usein aiemminkin budjettimietinnöissään, että särkikalojen tehostetun pyynnin avulla ja kalakantojen kannanhoitosuunnittelulla on mahdollista tehokkaasti poistaa fosforia rehevöityneistä vesistöistä. Merialueen ja tiettyjen rehevöityneiden sisävesialueiden kestävää poistokalastusta tulee pyrkiä laajentamaan ja edistää särkikalojen jatkojalostusta elintarvikkeiksi.

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa, josta 50 000 euroa osoitetaan avustuksena Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle ja 100 000 euroa Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry:lle kalastuksen valvontatoimenpiteisiin. Lisäksi valiokunta palauttaa momentin päätösosaan maininnan, että määrärahaa saa käyttää Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:n avustukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 10 250 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kalastuslain (379/2015) 82 §:n mukaisista käyttötarkoituksista aiheutuviin menoihin.

Määrärahasta käytetään 50 000 euroa avustuksena Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:lle.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen sekä EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.