Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              51. Kalatalouden edistäminen
         64. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 5 027 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) nojalla tuen maksamiseen metsien biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen metsäluonnon hoidon edistämiselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

  • —  metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä turvataan ympäristötuella ja metsäluonnon hoitohankkeilla 3 200 hehtaarin alueella (vuoden 2017 tavoite 3 000 hehtaaria).

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ympäristötuki 3 370 000
Metsäluonnon hoitohankkeet 1 657 000
Yhteensä 5 027 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Metso-ohjelman toimeenpanon tehostaminen 2 000
Yhteensä 2 000

2018 talousarvio 5 027 000
2017 talousarvio 3 027 000
2016 tilinpäätös 3 027 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Valiokunta pitää myönteisenä, että momentin määrärahaa esitetään lisättäväksi 2 milj. eurolla vuoteen 2017 verrattuna. Metsäluonnon monimuotoisuuden hoitoon ja sen parantamiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, kun puun käyttö kasvaa. Määrärahasta on tarkoitus osoittaa ympäristötukeen 3,37 milj. euroa ja luonnonhoitohankkeisiin 1,657 milj. euroa. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) toteuttaminen pystytään siten turvaamaan 3 200 hehtaarin alueella. Samoin myönteistä on, että momentin 30.40.22 määrärahasta käytetään noin 0,5 milj. euroa METSOn valtakunnallisten kehittämishankkeiden sekä verkostohankkeiden rahoittamiseen, ja myös ympäristöministeriön hallinnonalalla ohjelman rahoitusta on lisätty.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 5 027 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) nojalla tuen maksamiseen metsien biologisen monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.