Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              20. Kalakannan hoitovelvoitteet
              21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot
              22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
              31. Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
              40. Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
              41. Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
              44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
              45. Metsäluonnon hoidon edistäminen
              46. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
              50. Riistatalouden edistäminen
              51. Kalatalouden edistäminen
              53. Eräät luonnonvaratalouden valtionavut
              62. Elinkeinokalatalouden edistäminen
              83. Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 56 230 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) nojalla myönnettävien tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaisia tukipäätöksiä enintään 59 000 000 eurolla. Valtuutta voidaan käyttää myös kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) nojalla tehtyjen tukipäätösten virheiden korjauksiin. Mikäli vuoden 2017 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä tukipäätöksiä vuonna 2018.

Selvitysosa: Määrärahalla edistetään metsien kestävää hoitoa ja käyttöä myöntämällä tukea yksityismetsissä tehtäviin metsänhoito- ja perusparannustöihin.

Määrärahalla toteutettavien töiden suora työllisyysvaikutus on n. 2 500 henkilötyövuotta.

Määrärahan jakautuminen ja myöntämisvaltuudesta valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa)

 20182019202020212022Yhteensä vuodesta 2018 lähtien
       
Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset36,9624,42 8,005,001,5575,93
Vuoden 2018 sitoumukset 19,2720,0010,005,004,7359,00
Yhteensä56,2344,4218,0010,006,28134,93

2018 talousarvio56 230 000
2017 I lisätalousarvio11 020 000
2017 talousarvio56 230 000
2016 tilinpäätös52 653 036

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Kestävän metsätalouden rahoitukseen (Kemera) esitetään 56,23 milj. euron määrärahaa ja 59 milj. euron myöntämisvaltuutta.

Kansallisen metsästrategian 2025 tavoitteena on kotimaisen puun käytön lisääminen. Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi lisätä vuotuista puun käyttöä 15 milj. kuutiometrillä hallituskauden aikana. Metsäteollisuus on käynnistänyt useita investointiprojekteja, joista osa on jo tuotantokäytössä. Niiden myötä vuotuisen puun tarpeen arvioidaan kasvavan yhteensä lähes 10 milj. kuutiometrillä. Puun tarve kasvaa edelleen, jos julkisuudessa esillä olleet metsä- ja energiateollisuuden aiesuunnitelmat toteutuvat.

Valiokunta toteaa, että puun käytön kasvu edellyttää panostuksia puuntuotantoon, jotta kestävien hakkuiden tasoa voidaan edelleen nostaa. Kemera-tuki suunnataan näin ollen alueellisissa metsäohjelmissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi metsien hoidon ja puun saatavuuden kannalta vaikuttavimmalla tavalla. Eniten tukea myönnetään taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon. Myös metsäteiden perusparannuksen rahoitus on tärkeää biotalouden edistämisen kannalta. Kunnossa oleva tieverkosto on metsänhoidon ja -käytön edellytys. Lisäksi määrärahaa osoitetaan suometsien hoitohankkeisiin liittyvien vesiensuojelutoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että vuoden 2017 tuesta on Suomen metsäkeskuksen arvion mukaan jäämässä käyttämättä noin 9 milj. euroa. Syynä on ainakin osittain se, että tilojen yhdessä toteuttamien suometsänhoito- ja metsäteiden perusparannushankkeiden kysyntä ei vastaa näiden toimenpiteiden arvioitua tarvetta. Valiokunta pitää erittäin tarpeellisena, että vielä kuluvan vuoden aikana maa- ja metsätalousministeriö kartoittaa yhteishankkeiden suunnittelun pullonkauloja. Havaitut esteet tulee poistaa ja vuonna 2017 käyttämättä jäänyt rahoitus tulee olla käytettävissä hankkeiden toteutukseen vuonna 2018.

Valiokunta ehdottaa seuraavan lausuman hyväksymistä:

Valiokunnan lausumaehdotus X

Eduskunta edellyttää, että vuoden 2018 lisätalousarvioesityksessä momentille 30.40.44 lisätään vastaava summa kuin vuodelle 2017 osoitetusta tuesta puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen jää käyttämättä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 56 230 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) ja kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) nojalla myönnettävien tukien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaisia tukipäätöksiä enintään 59 000 000 eurolla. Valtuutta voidaan käyttää myös kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) nojalla tehtyjen tukipäätösten virheiden korjauksiin. Mikäli vuoden 2017 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä tukipäätöksiä vuonna 2018.