Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

Pääluokka 30

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala turvaa kotimaisen ruoan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Toimintaympäristön kuvaus

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan elinkeinot ovat merkittäviä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäjiä. Ravinnon, energian, erilaisten tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi käyttävä biotalous luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Biotalouden keinoin pyritään vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa, makea vesi sekä eläimet. Ekosysteemipalveluiden eli luonnon tarjoamien palveluiden merkitys osana biotaloutta on merkittävä ilmastonmuutoksen hidastajana, luonnonvarojen säilyttäjänä ja niiden tilan parantajana sekä virkistysmahdollisuuksien lisääjänä.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut on yksi hallituksen strategisista painopisteistä. Biotaloudelle on ominaista uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö sekä uusiutumattomien luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja tehokas kierrätys. Tehostamalla alkutuotannosta, elintarviketeollisuuden prosesseista ja yhdyskuntien jätteistä peräisin olevien ravinteiden talteenottoa ja järjestämällä tarkoituksenmukainen kustannustehokas kierrätys sekä edistämällä sektorirajat ylittäviä tuotannollisia prosesseja luodaan uusia taloudellisia mahdollisuuksia, parannetaan ravinneomavaraisuutta sekä vähennetään ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että lainsäädäntö ja muut ohjauskeinot tukevat biotalouden uusien ratkaisujen syntymistä ja edistävät biomassojen kestävää käyttöä. Suomen runsaat biomassavarannot jalostetaan kotimaassa, ravinteet kierrätetään tehokkaasti ja huolehditaan ruoan huoltovarmuudesta.

Luonnonvarojen määrä, saatavuus ja laatu, ilmastonmuutos, energian tuotantotavat ja puhtaan veden riittävyys sekä maaseudun elinkeino- ja väestörakenteen muutos vaikuttavat olennaisesti ministeriön toimialaan. Ministeriö koordinoi kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumista. Haasteisiin vastaaminen edellyttää ratkaisuja, jotka vaikuttavat maataloustuotantoon ja koko ruokajärjestelmän tuotantotekniikoihin ja -tapoihin, maankäyttöön ja energian kulutukseen. Aktiivisilla, toteuttamiskelpoisilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä voidaan luoda uusia mahdollisuuksia kannattavalle liiketoiminnalle ja elinkeinojen kehittymiselle.

Ministeriön toimialan menestyminen perustuu korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen osaamiseen sekä innovaatioiden nopeaan hyödyntämiseen uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä. Hallinnonalan tutkimus tuottaa ennakoivasti tietoa, osaamista ja innovaatioita päätöksenteon tueksi, elinkeinojen kilpailukyvyn kehittämiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Lukuperusteluissa on kuvattu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevia politiikkasektorin tavoitteita sekä niiden kehitystä kuvaavia tunnuslukuja.

  • — Maaseutu on elinvoimainen paikka yrittää ja asua
  • — Edellytykset biotalouteen ja ruokaan perustuvien liiketoimintojen kilpailukykyiselle kasvulle ovat hyvät
  • — Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet
  • — Ihmisten, eläinten ja kasvien terveys, hyvinvointi ja turvallisuus on varmistettu vastuullisella toiminnalla
  • — Luonnonvara-, kiinteistö- ja paikkatiedot palvelevat laajasti yhteiskunnan tarpeita tukien kilpailukykyä.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet ja voimavarojen hallinta
  • — Toiminta on tuloksellista ja voimavarat suunnataan tehokkaasti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Huolehditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.
Sukupuolten välinen tasa-arvo

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa hallituksen sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista ja sisällyttämistä lainvalmisteluun, toiminnan ja talouden ohjaukseen sekä muihin tasa-arvon kannalta merkittäviin toimintoihin. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan menoista noin 90 % on siirtomenoja, joilla tuetaan eri politiikkasektoreiden vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Pääsääntöisesti tukien myöntämisperusteena ei ole niiden vaikutus sukupuolten väliseen tasa-arvoon.

Kestävä kehitys

Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan toimenpiteet toteuttavat valtioneuvoston kestävän kehityksen selonteon toimeenpanoa, erityisesti painopisteen 1 osalta: Hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi. Toimeenpanoa vauhditetaan hallituksen kärkihankerahoituksella, jota vuonna 2018 on käytettävissä 63,5 milj. euroa. Maa- ja metsätalousministeriön pääluokassa Biotalous ja puhtaat ratkaisut -painopistealueen kärkihankerahoitusta käytetään suomalaisen ruoantuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen, suomalaisten elintarvikkeiden vientimarkkinoiden avaamiseen, puun käytön lisäämiseen ja monipuolistamiseen, veteen perustuvien liiketoimintojen kehittämiseen, vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseen sekä ravinteiden kierrätyksen, talteenoton ja hyödyntämisen lisäämiseen. Lisäksi vuodelle 2018 osoitetaan 0,77 milj. euron lisärahoitus Metsähallituksen luontomatkailun edellytysten vahvistamiseen osana hallituksen toimintasuunnitelman Matkailu 4.0 -hanketta.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

  2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
30.10.40Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuus67,567,51)
30.10.41Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)  
 — korkotukivaltuus250,0250,0
30.10.64EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus154,3118,51)
30.20.40Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v)  
 — myöntämisvaltuus30,030,0
30.20.43Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha 3 v)  
 — myöntämisvaltuudet20,020,01)
30.40Luonnonvaratalous  
 — muu valtuus-2,0
30.40.44Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha)  
 — myöntämisvaltuus59,059,0

1) Mikäli ohjelmakauteen 2014—2020 kohdistuvaa myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2018.

Hallinnonalan määrärahat

  TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
Yhteensä
1000 €
01.Hallinto ja tutkimus132 3627740133 136
01.Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
24 01020824 218
05.Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
70 00456670 570
22.Tutkimus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
1 3431 343
23.Hallinnolliset järjestelyt
(siirtomääräraha 2 v)
5 1205 120
29.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
27 53227 532
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
(arviomääräraha)
4 3534 353
10.Maaseudun kehittäminen416 279024 590440 869
40.Maatalouden aloittamis- ja investointiavustukset
(siirtomääräraha 3 v)
75 276075 276
41.Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki
(arviomääräraha)
25 000-10 00015 000
42.Luopumistuet ja -eläkkeet
(siirtomääräraha 2 v)
58 33058 330
43.Eläinten hyvinvointikorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
67 76767 767
44.Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
07 5007 500
50.Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
5 2665 266
51.Porotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
1 8431 843
54.Hevostalouden edistäminen hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen tarkoitetulla rahapelitoiminnan tuotolla
(siirtomääräraha 2 v)
40 0929040 182
55.Valtionapu 4H-toimintaan
(siirtomääräraha 2 v)
3 9053 905
63.Maaseudun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
2 0002 000
64.EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen
(arviomääräraha)
136 800027 000163 800
20.Maa- ja elintarviketalous1 795 9704 85717 1801 818 007
02.Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
38 1251 47439 599
03.Maaseutuviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
22 1781 94324 121
20.Eläinlääkintähuolto ja kasvintuhoojien torjunta
(arviomääräraha)
5 9482 1808 128
40.Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki
(siirtomääräraha 2 v)
325 400-2 060323 340
41.EU-tulotuki ja EU-markkinatuki
(arviomääräraha)
531 130015 000546 130
43.Ympäristökorvaukset, luonnonmukainen tuotanto, neuvonta ja ei-tuotannolliset investoinnit
(siirtomääräraha 3 v)
290 7100290 710
44.Luonnonhaittakorvaukset
(siirtomääräraha 3 v)
518 738518 738
46.EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
5 7055 705
47.Ruokaketjun kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
3 1193 5006 619
60.Siirto interventiorahastoon
(kiinteä määräraha)
200200
61.Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon
(siirtomääräraha 3 v)
49 000049 000
62.Eräät valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
5 7175 717
40.Luonnonvaratalous199 8276 7420206 569
20.Kalakannan hoitovelvoitteet
(siirtomääräraha 3 v)
3 0003 000
21.Vesivarojen käytön ja hoidon menot
(siirtomääräraha 3 v)
13 5204513 565
22.Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
14 88014 880
31.Vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
8 4868 486
40.Eräät luonnonvaratalouden korvaukset
(arviomääräraha)
1 7451 745
41.Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(siirtomääräraha 3 v)
4 5754 575
42.Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen
(siirtomääräraha 2 v)
8 4508 450
44.Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
(arviomääräraha)
56 23056 230
45.Metsäluonnon hoidon edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
5 0275 027
46.Valtionapu Suomen metsäkeskukselle
(siirtomääräraha 2 v)
39 90028340 183
50.Riistatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
11 92011 920
51.Kalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
10 25010 250
53.Eräät luonnonvaratalouden valtionavut
(siirtomääräraha 2 v)
1 4321 432
62.Elinkeinokalatalouden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
20 3626 41426 776
83.Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
(siirtomääräraha 3 v)
5050
64.Metsähallitus7 5544007 594
50.Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät
(siirtomääräraha 3 v)
7 554407 594
70.Maanmittaus ja tietovarannot54 4371 147055 584
01.Maanmittauslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
50 2371 14751 384
40.Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
(arviomääräraha)
4 2004 200
 Yhteensä2 606 42913 56041 7702 661 759

 Henkilöstön kokonaismäärä4 2404 1834 174