Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
              01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
              52. Opintolainojen valtiontakaus
              55. Opintoraha ja asumislisä
              57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki
              59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

70. OpintotukiPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintorahan huoltajakorotuksesta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen erääntyneet korot voidaan maksaa korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Opintolainan saaneella on oikeus opintolainavähennykseen verotuksessa. Opintolainahyvitykseen on oikeus opintolainaa saaneella henkilöllä, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ensimmäistä korkeakoulututkintoa varten 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen.

Koulumatkatuen tarkoituksena on korvata lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Tukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotukitoiminnan yhteiskunnallisena tavoitteena on opiskeluaikaisen toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että tuetaan omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua. Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

 201420162018
arvio
    
Opintotukimenot (milj. euroa)   
Opintoraha   
— korkea-aste345,2371,4272,9
— toinen aste137,1131,8148,5
Huoltajakorotus  10,0
Asumislisä266264,618,3
Koulumatkatuki51,149,953,3
Ateriatuki30,23131,5
Opintotuen saajat   
Opintoraha   
— korkea-aste184 032188 525188 000
— toinen aste135 349127 227128 000
Huoltajakorotuksen saajat  19 000
Asumislisä   
— korkea-aste151 248155 34915 200
— toinen aste66 61862 1012 000
Koulumatkatuki67 60465 35065 000
Valtiontakauksen saajat   
Korkea-aste181 456185 980186 000
Toinen aste44 74348 02448 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2016 lopussa 2 325 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2016 lopussa 409 755 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 5 600 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 8 700 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 10 300 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki201420162018
arvio
    
Opintoraha, €/kk   
— korkea-aste290296235
— toinen aste160170169
Huoltajakorotus  75
Asumislisä, €/kk193199195
Koulumatkatuki, €/kk171174188

Vuonna 2018 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 237 800, joista korkeakouluopiskelijoita on 139 100 ja muita opiskelijoita 98 700. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 11 700. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 32 200 opiskelijaa.

Opintorahan perusmäärä 1.8.2018 lukien (euroa/kk)

  
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat38,66
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet81,39
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat101,74
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet250,28
— avioliitossa olevat tai elatusvelvolliset250,28
— lasta huoltavat325,28

Vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa alle 20-vuotiaan tai vanhempansa luona asuvan opiskelijan opintorahan määrää.

Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa opiskelevan asumislisän määrä on 210 euroa kuukaudessa.

Lasta huoltavalle opiskelijalle maksettavan opintorahan huoltajakorotuksen määrä on 75 euroa kuukaudessa. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta, jonka mukaan lasta huoltavalla opiskelijalla olisi oikeus opintorahan huoltajakorotukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2018 lukien.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

 201420162018
arvio
    
Lukio27 278 (26 %)25 971 (25 %)25 500 (25 %)
Ammatillinen koulutus106 504 (65 %)96 953 (65 %)98 000 (65 %)
Ammattikorkeakoulu88 770 (69 %)90 700 (67 %)90 500 (67 %)
Yliopisto87 406 (60 %)88 148 (63 %)88 000 (63 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 613 000 euroa.

Selvitysosa: Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotukiasioissa. Vuonna 2018 arvioidaan valituksia tulevan vireille n. 3 500. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 7 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Palkkaliukumasäästö-3
Toimintamenojen tuottavuussäästö-4
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-1
Yhteensä-8

2018 talousarvio613 000
2017 I lisätalousarvio75 000
2017 talousarvio621 000
2016 tilinpäätös643 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 613 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio6 000
2018 talousarvio613 000
2017 tilinpäätös696 000
2016 tilinpäätös643 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 euroa.

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 54 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Opintolainahyvitys25 000 000
Takausvastuusuoritukset 17 000 000
Maksuvapautukset 6 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 54 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Opintotuen rakenteellinen muutos (L 1243/2013)14 000
Yhteensä14 000

2018 talousarvio54 200 000
2017 talousarvio40 200 000
2016 tilinpäätös28 227 074

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 54 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 449 326 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen, opintorahan huoltajakorotusten ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat272 981 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat148 000 000
Huoltajakorotukset10 000 000
Asumislisä18 345 000
Yhteensä449 326 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asumislisä Ahvenanmaalla asuville ja opiskeleville mannersuomalaisille opiskelijoille245
Huoltajakorotus 1.1.2018 alkaen10 000
Opintotuen rakenteellinen muutos (L 1243/2013)-22 800
Opintotukiuudistus (L 4/2017)-53 500
Opiskelijoiden siirtäminen yleiseen asumistukeen (L 1533/2016 ja L 4/2017 )-135 000
Tarvearvion muutos-5 500
Yhteensä-206 555

2018 talousarvio449 326 000
2017 talousarvio655 881 000
2016 tilinpäätös767 736 706

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 449 326 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen, opintorahan huoltajakorotusten ja asumislisän maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 29.01.53 ja aiheutuu opintotukioikeuden laajentamisesta oppivelvollisuusiän ylittäneisiin opiskelijoihin. Opintotukioikeutta laajennetaan siten, että aikuisille tarkoitettuihin perusasteen opintoihin saisi opintotukea 1.8.2018 lukien myös muissa oppilaitoksissa kuin kansanopistoissa.


2018 I lisätalousarvio300 000
2018 talousarvio449 326 000
2017 tilinpäätös602 051 463
2016 tilinpäätös767 736 706

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 31 456 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki28 956 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus2 500 000
Yhteensä31 456 000

2018 talousarvio31 456 000
2017 talousarvio31 456 000
2016 tilinpäätös30 978 180

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 31 456 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.


2018 talousarvio53 300 000
2017 talousarvio53 300 000
2016 tilinpäätös49 935 161

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.