Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
              01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
              02. (29.01.02 ja 22) Opetushallituksen toimintamenot
              03. (29.01.04 ja 29.10.02) Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
              (04.) Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              (22.) Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Eräät avustukset
              51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan
              52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin
              53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset
              66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 264 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

Selvitysosa: Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:

1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.

2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.

3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.

4. Ministeriön johtamista ja toimintatapoja uudistetaan tukemaan asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot19 97318 22117 464
Bruttotulot679200200
Nettomenot19 29418 021 17 264
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 7 169  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 606  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02)-400
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01)-8
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.0144
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01)-9
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-40
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-15
Lomarahojen alentaminen (Kiky)15
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-1
Toimintamenojen tuottavuussäästö-130
Toimintamenosäästö (HO 2015)-180
Työajan pidentäminen (Kiky)-7
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-26
Yhteensä-757

2018 talousarvio17 264 000
2017 I lisätalousarvio-9 000
2017 talousarvio18 021 000
2016 tilinpäätös19 731 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 672 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 17 264 000 euroon nähden on 408 000 euroa, mistä 70 000 euroa aiheutuu työvoimakoulutusta koskevan tehtävän siirrosta momentilta 32.01.01 ja 338 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.22 valtionavustusprosessin digitalisointihankekokonaisuuden käynnistämiseen.

Määrärahalla rahoitettavan hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita.


2018 talousarvio17 672 000
2017 III lisätalousarvio1 662 000
2017 I lisätalousarvio-9 000
2017 talousarvio18 021 000
2016 tilinpäätös19 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 17 672 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 142 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 192 000 euroa palkkausten tarkistuksista ja vähennyksenä 50 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 ministeriöiden arkistojen järjestämiseen.


2018 I lisätalousarvio142 000
2018 talousarvio17 672 000
2017 tilinpäätös19 674 000
2016 tilinpäätös19 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 142 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 37 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 23.01.01 opetus- ja kulttuuriministeriön arkiston järjestämiseen.


2018 II lisätalousarvio-37 000
2018 I lisätalousarvio142 000
2018 talousarvio17 672 000
2017 tilinpäätös19 674 000
2016 tilinpäätös19 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 37 000 euroa.

02. (29.01.02 ja 22) Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 458 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta (ml. varhaiskasvatus) aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 128 000 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa: Opetushallitus toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona. Opetushallitus edistää osaamista, sivistyksen ja avarakatseisuuden vahvistumista yhteiskunnassa, koulutuksellisen tasa-arvon ja kestävän hyvinvoinnin lisääntymistä sekä globaalissa ympäristössä ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavien taitojen vahvistumista. Osaamista kehittämällä luodaan pohjaa kestävälle kasvulle. Määrärahasta maksetaan myös tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.

Tuotokset ja laadunhallinta

Määrälliset tavoitteet (kpl)

Tavoite/tehtäväMittariAsteikko2017
arvio
2018
tavoite
     
Kansainväliset liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmatRahoitettu liikkuvuusKpl26 00028 000
Koulutuksen kehittäminenTaiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteetLkm1 
 Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet 1 
 Tutkintojen perusteet (at)  35
 Tutkintojen perusteet (eat)  30
Opintopolku on koulutuksen valtakunnallinen palveluportaaliOpintopolku palvelun käyttäjämäärätLkm7 000 0008 000 000
Hakijamäärät perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin, korkeakouluihin ja aikuiskoulutuksiinHakijamäärätLkm350 000360 000
Osaamisen osoittaminenOpetushall. tutkinnotLkm400400
 Valt.hall. kielitutkinnotLkm1 0001 000
 Yleiset kielitutk.Lkm9 5009 500
 Aukt. kääntäjän tutkintoLkm100100
 Aukt. kääntäjän oikeuden saaneetLkm5050
 Tutkinnon tunnustaminenLkm850850
Maksullisen julkaisutoiminnan laajuusJulkaisut ja oppimateriaalitKpl53 00053 000
Koulutuspoliittisten tavoitteiden ja varhaiskasvatuksen sekä opetustoimen tuloksellisuuden tukeminenMaksullisen toiminnan koulutettava-päivätKpl10 00010 000
Palvelukyky ja laatu
Tavoite/tehtäväMittariAsteikko2017
arvio
2018
tavoite
     
Päätösten käsittelyaikaTutkinnon tunnustaminenKk/pts3,53,5
AsiakastyytyväisyysKv- ohjelmatoiminta1—100 90
 Maksullinen koulutus1—54,14,1
 Opintopolku4—108,48,5
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Opetushallituksen organisaatio ja johtamisjärjestelmä on selkeä, dynaaminen ja asiakaslähtöinen
  • — Opetushallituksella on valmiudet vastata uusiin ja muuttuviin tarpeisiin. Tehtävät ja toiminta sopeutetaan määrärahoihin
  • — Opetushallitus kehittää toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä sähköisiä palveluitaan tuottavuuden lisäämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi
  • — Opetushallitus vahvistaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa
  • — Maksullinen palvelutoiminta tukee koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja lisää viraston taloudellisia resursseja.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Mittari2017
arvio
2018
tavoite
   
Henkilötyövuodet (kaikki mom. yht.; sisältää ulkomaan lehtorit) (htv)388383
Henkilötyövuodet (toimintamenot) (htv)350345
Johtajuusindeksi (1—5)3,43,4
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)3,53,5
Henkilöstön lähtövaihtuvuus (%)10,09,0
Sairauspoissaolot (työpäivää/htv)6,96,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 
2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot97 85499 42297 600
Bruttotulot45 06939 14239 142
Nettomenot52 78560 28058 458
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta7 790  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle14 798  

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)

 2018
esitys
  
Maksullisen toiminnan tuotot1 300
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset2 900
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1 600
Kustannusvastaavuus, %45
  
Hintatuki620
  
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, %66

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2018
esitys
  
Maksullisen toiminnan tuotot1 900
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset1 700
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)200
Kustannusvastaavuus, %112

Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2018
esitys
  
Maksullisen toiminnan tuotot470
  
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset930
  
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-460
Kustannusvastaavuus, %51

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 28.30.01)50
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 28.90.30)150
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 29.01.01)400
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentilta 32.30.01)150
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-1 288
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)700
Opetushallituksen perustoiminnan turvaaminen (siirron palautus momentille 29.10.01)-525
Opiskelijavalintapalvelut (palautus momenteille 28.90.30, 29.10.01 ja 29.20.30)-197
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-13
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-25
Lomarahojen alentaminen (Kiky)3
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-5
Toimintamenojen tuottavuussäästö-138
Toimintamenosäästö (HO 2015)-230
Työajan pidentäminen (Kiky)-11
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-21
Vuokrien indeksikorotus3
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-15
Tasomuutos-810
Yhteensä-1 822

2018 talousarvio58 458 000
2017 I lisätalousarvio-75 000
2017 talousarvio60 280 000
2016 tilinpäätös59 793 030

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 58 458 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen

2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen

3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen

5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) 15 006 000 euroa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta (ml. varhaiskasvatus) aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin

8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen

9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin

10) enintään 14 128 000 euroa tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen.

Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 10 266 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös 10 000 000 euroa osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeeseen sisältyvän peruskoulufoorumin tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden ja toimien toimeenpanon tukemiseen eri tasoilla ja 80 000 euroa Euroguidance-toiminnan menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Lisäyksestä 186 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista, 80 000 euroa siirrosta momentilta 32.30.01 Euroguidance-toimintaan ja 10 000 000 euroa siirrosta momentilta 29.40.20 osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeeseen uusi peruskoulu -ohjelman toteuttamiseen.


2018 I lisätalousarvio10 266 000
2018 talousarvio58 458 000
2017 tilinpäätös60 205 000
2016 tilinpäätös59 793 030

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 10 266 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös 10 000 000 euroa osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeeseen sisältyvän peruskoulufoorumin tasa-arvoisen peruskoulun tavoitteiden ja toimien toimeenpanon tukemiseen eri tasoilla ja 80 000 euroa Euroguidance-toiminnan menojen maksamiseen.

03. (29.01.04 ja 29.10.02) Opetushallituksen yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 453 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 3 623 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen

2) enintään 3 830 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Kansallisen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämistä varten.

Ylioppilastutkintolautakunnan kanslia hoitaa ja kehittää ylioppilastutkinnon toimeenpanoa ja lautakunnan hallintoa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot13 97114 23014 355
Bruttotulot7 9647 2586 902
Nettomenot6 0076 9727 453
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 967  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 305  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirron palautus momentille 29.10.30)-700
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen (siirto momentilta 29.10.20)1 300
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-9
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-4
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-6
Palkkaliukumasäästö-12
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-4
Toimintamenojen tuottavuussäästö-9
Toimintamenosäästö (HO 2015)-60
Työajan pidentäminen (Kiky)-8
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-7
Vuokrien indeksikorotus2
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-2
Yhteensä481

2018 talousarvio7 453 000
2017 talousarvio6 972 000
2016 tilinpäätös6 345 270

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 453 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 3 623 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen

2) enintään 3 830 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 36 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 3 655 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen

2) enintään 3 834 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio36 000
2018 talousarvio7 453 000
2017 tilinpäätös6 972 000
2016 tilinpäätös6 345 270

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 36 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 3 655 000 euroa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenojen maksamiseen

2) enintään 3 834 000 euroa ylioppilastutkintolautakunnan kanslian toimintamenojen maksamiseen.

(04.) Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan yhdistettäväksi momenttiin 29.01.03.21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 3 058 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön

2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Fulbright-stipendivaihtotoiminta319 000
Muut kansainväliset hankkeet2 739 000
Yhteensä3 058 000

Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.


2018 talousarvio3 058 000
2017 talousarvio3 058 000
2016 tilinpäätös3 543 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 3 058 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön

2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin

3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisen talviurheilun teemavuoden 2019 toteuttamisesta aiheutuviin menoihin ja avustuksiin.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu Suomen ja Kiinan välisen talviurheilun teemavuoden toimenpiteiden toteuttamisesta ja koordinoimisesta.


2018 I lisätalousarvio300 000
2018 talousarvio3 058 000
2017 tilinpäätös3 058 000
2016 tilinpäätös3 543 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisen talviurheilun teemavuoden 2019 toteuttamisesta aiheutuviin menoihin ja avustuksiin.

(22.) Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan yhdistettäväksi momenttiin 29.01.02.29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 28 601 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valtori (siirto momentilta 28.01.29)61
Yhteensä61

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio28 601 000
2017 talousarvio28 540 000
2016 tilinpäätös29 069 546

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 28 601 000 euroa.

50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 1 337 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus573 000
2.Paasikivi-Seura10 000
3.Tammenlehvän perinneliitto63 000
4.Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma131 000
5.Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki500 000
6.OKKA-säätiö60 000
Yhteensä 1 337 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kertamenojen poistuminen-200
Yhteensä-200

2018 talousarvio1 337 000
2017 talousarvio1 537 000
2016 tilinpäätös1 148 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Karjalan kielen elvytysohjelma

Valiokunta lisäsi kuluvan vuoden talousarvioon 100 000 euron määrärahan karjalan kielen elvytysohjelman käynnistämiseen. Hanke on saadun selvityksen mukaan saatu nyt alkuun, mutta varsinainen toiminta on lähtemässä ensi vuonna liikkeelle, kun Karjalan Kielen Seura r.y. (KKS) käynnistää karjalan kielen ja kulttuurin opetuksen tehostamishankkeen. Hanke pyrkii lisäämään karjalan kielen opetusta ja sitä kautta lisäämään mm. karjalankielisiä kieli- ja kulttuurituotteita ja palveluita. Ilman elvytysohjelmaa vähemmistökielen aseman saaneen karjalan kielen arvioidaan olevan vaarassa hävitä.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 1 537 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus573 000
2.Paasikivi-Seura10 000
3.Tammenlehvän perinneliitto63 000
4.Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma131 000
5.Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki500 000
6.OKKA-säätiö60 000
7.Karjalan kielen elvytysohjelma200 000
Yhteensä 1 537 000

51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 3 313 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 543 000
2.Avustukset Suomen Merimieskirkolle134 000
 — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3.Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen32 000
4.Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille524 000
5.Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen80 000
Yhteensä3 313 000

2018 talousarvio3 313 000
2017 talousarvio3 313 000
2016 tilinpäätös3 321 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 3 313 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) 2 543 000
2.Avustukset Suomen Merimieskirkolle134 000
 — mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) 52 000
3.Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen32 000
4.Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille524 000
5.Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen80 000
Yhteensä3 313 000

52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 114 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

Selvitysosa: Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.


2018 talousarvio114 000 000
2017 talousarvio114 000 000
2016 tilinpäätös114 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 114 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.

53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 8 090 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttamisesta ja tukemisesta sekä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista aiheutuvien avustusten ja menojen maksamiseen

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.


2018 talousarvio8 090 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio8 090 000
2016 tilinpäätös2 190 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 8 090 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttamisesta ja tukemisesta sekä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista aiheutuvien avustusten ja menojen maksamiseen

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentilta vähennetään 300 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 29.70.55 ja aiheutuu opintotukioikeuden laajentamisesta oppivelvollisuusiän ylittäneisiin opiskelijoihin.


2018 I lisätalousarvio-300 000
2018 talousarvio8 090 000
2017 tilinpäätös8 090 000
2016 tilinpäätös2 190 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentilta vähennetään 300 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 32.30.51 ja aiheutuu maahanmuuttajien osaamiskeskustoiminnan kehittämisestä maahanmuuttajien osaamisen ja työllistymisedellytysten vahvistamiseksi.

Maahanmuuttajien osaamiskeskuksia rahoitetaan myös momentilta 32.70.03.


2018 II lisätalousarvio2 500 000
2018 I lisätalousarvio-300 000
2018 talousarvio8 090 000
2017 tilinpäätös8 090 000
2016 tilinpäätös2 190 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 2 500 000 euroa.

66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 2 226 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Unescon jäsenmaksu1 440 000
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön38 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta5 000
Suomen maksuosuus WIPOlle120 000
Suomen maksuosuus ICCROMille22 000
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot16 000
OECD/CERI jäsenmaksu32 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon320 000
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle21 000
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle30 000
Suomen maksuosuus WADAlle77 000
OECD/INES jäsenmaksu29 000
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta20 000
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta20 000
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta17 000
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta19 000
Yhteensä2 226 000

2018 talousarvio2 226 000
2017 talousarvio2 226 000
2016 tilinpäätös2 007 973

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 2 226 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.