Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
              03. Rahoitusvakausviraston toimintamenot
              20. Euroopan unionin osallistuminen matkamenojen korvauksiin
              40. Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille
              60. Siirto rahoitusvakausrahastoon
              67. Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen
              69. Maksut Euroopan unionille
              87. Suomen osuus Aasian infrastruktuuri-investointipankin peruspääomasta
              (95.) Valtion takaussuoritukset
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 1 984 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionille suoritettavien arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvien Suomen maksuosuuksien maksamiseen

2) Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen.

Selvitysosa: EU:n talousarvion rahoittamiseen annettavista varoista ja jäsenvaltioiden maksuosuuksista säädetään EU:n omia varoja koskevassa neuvoston päätöksissä (2014/335/EU).

EU:n omat varat sisältävät:

1) sekalaisia tuloja ja perinteisiä omia varoja eli tulleja ja sokerin tuotantomaksuja

2) jäsenvaltioiden suoritettavat arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvat maksut (ALV-maksu ja BKTL-maksu).

Suomen EU:n puolesta keräämät perinteiset omat varat eivät kantopalkkioita lukuun ottamatta sisälly Suomen valtion talousarvioon.

ALV-maksun ja BKTL-maksun tarkemmat laskentaperusteet sisältyvät seuraaviin neuvoston asetuksiin (EY):

1) N:o 1150/2000: asetus EU:n omista varoista tehdyn päätöksen soveltamisesta

2) N:o 1553/1989: asetus arvonlisäverosta kertyvien omien varojen kannon lopullisesta menettelystä

3) N:o 2223/1996: asetus markkinahintaisen bruttokansantulon muodostamisesta.

Määrärahataso perustuu vuosia 2014—2020 koskevaan EU:n rahoituskehykseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Arvonlisäveropohjaan perustuvat maksut285 000 000
Bruttokansantuloon perustuvat maksut1 560 000 000
Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitus139 000 000
Yhteensä1 984 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos81 000
Yhteensä81 000

2018 talousarvio1 984 000 000
2017 talousarvio1 903 000 000
2016 tilinpäätös1 951 000 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 1 881 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 103 000 000 euroa talousarvioesityksen 1 984 000 000 euroon nähden aiheutuu lähinnä EU:n lisätalousarvion vaikutuksista Suomen maksuihin EU:lle sekä hintaindeksiä koskevista tarkistuksista.


2018 talousarvio1 881 000 000
2017 III lisätalousarvio
2017 talousarvio1 903 000 000
2016 tilinpäätös1 951 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 1 881 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Euroopan unionille suoritettavien arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuvien Suomen maksuosuuksien maksamiseen

2) Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:lle korvattavien tilittämättä jääneisiin arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuviin Suomen maksuosuuksiin liittyvien korko- ja muiden kulujen kattamiseen.

Selvitysosa: Komissio antoi monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksen yhteydessä näkemyksensä maksusitoumusten ajoittumisesta kehyskauden lopussa. Ohjelmien hitaasta käynnistymisestä johtuen maksut painottuisivat enemmän rahoituskauden loppupuolelle (aiheuttaen maksupaineita vuosille 2018—2020) ja myös seuraavan rahoituskauden (2021—2027) ensimmäisille vuosille. Vastaavasti maksut ovat jääneet merkittävästi suunniteltua alhaisemmaksi rahoituskauden ensimmäisinä vuosina 2014—2018.

Momentin perusteluja täydennetään, koska komissio suorittaa säännöllisin väliajoin tarkastusvierailuja jäsenvaltioihin koskien eri omien varojen lajeja. Tarkastukset koskevat mm. tullien ja verojen (arvonlisäveron) kantoa, niihin liittyvää kirjanpitoa, lainsäädäntöä ja tilastointia. Tarkastusvierailujen yhteydessä saatetaan löytää mahdollisia korjaustarpeita. Nämä korjaustarpeet voivat ulottua myös aikaisemmille vuosille ja johtavat näin jäsenvaltion maksuosuuden tarkistuksiin, mutta myös korkomenoihin, jos EU:lla on tilittämättä jääneitä saatavia. Tällä lisätalousarvioehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan lähinnä arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon mahdollisesti liittyvien korkomenojen maksamista. Tullien osalta on jo olemassa tähän tarkoitukseen momentti (28.10.63).

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 II lisätalousarvio
2018 talousarvio1 881 000 000
2017 tilinpäätös1 903 000 000
2016 tilinpäätös1 951 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:lle korvattavien tilittämättä jääneisiin arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon perustuviin Suomen maksuosuuksiin liittyvien korko- ja muiden kulujen kattamiseen.