Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              20. Tuottavuuden edistäminen
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

70. Valtionhallinnon kehittäminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Keskeisiä hallinnonala- ja virastokohtaisia ICT-hankkeita, joilla kehitetään organisaatioita, prosesseja, palveluja ja tietotekniikkaa, tuetaan tuottavuusmäärärahalla momentilta 28.70.20. Kyseiseltä momentilta siirretään määrärahoja hallinnonalojen ja virastojen käyttöön vuosittain talousarviossa.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet

— Kehitetään asiakaslähtöistä toimintaa, kokeilevaa toimintakulttuuria ja tietojen ja teknologian yhteistä käyttöä digitalisoinnin periaatteiden mukaisesti

— Hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia niin, että julkisen hallinnon järjestämisvastuulla olevat palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti organisaatiorajat ylittävinä prosesseina ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

— Selkiytetään digitaalisen turvallisuuden johtamista ja parannetaan kokonaiskuvaa kehittämällä turvallisuuden mittaamista ja raportointia sekä vahvistamalla julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden strategiset linjaukset

— Kehitetään tiedonhallinnan lainsäädäntöä ja selkiytetään tieto- ja kyberturvallisuuden normistoa ja sen toimeenpanoa sisältäen tarvittavat muutokset julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden vaatimuskokonaisuuksiin

— Edistetään kokonaisarkkitehtuuria ja yhteentoimivuutta.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Luvun perusteluja täydennetään siten, että valtion kokonaan omistamalle maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:lle saa luovuttaa vastikkeetta tai oman pääoman ehtoisesti enintään 30 milj. euron arvosta valtion omistamia osakkeita.

Selvitysosa:Hallitus linjasi 13.4.2018 antamassaan julkisen talouden suunnitelmassa 2019—2022 maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:n rahoituksesta vuodelle 2019. Osana JTS 2019—2022 ratkaisuja hallitus linjasi, että maakuntien tarvitsemien digitalisaatio- ja ICT-palveluiden toteuttamiseksi varaudutaan pääomittamaan maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:tä siirtämällä yhtiöön valtion osakeomistuksia n. 30 milj. euron arvosta. Pääomasijoituksen turvin yhtiö voi vuonna 2019 jatkaa maakuntien yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palveluiden ja yhteisten integraatiopalveluiden suunnittelu-, hankinta- ja kehitystehtäviä maakuntien väliaikaishallinnolle ja myöhemmin aloittavalle maakuntahallinnolle. Vimana Oy:lle luovutetaan osakkeita, joiden omistuksesta luopumiseen on olemassa eduskunnan aikaisemmin antama suostumus.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Luvun perusteluja täydennetään siten, että valtion kokonaan omistamalle maakuntien ICT-palvelukeskus Vimana Oy:lle saa luovuttaa vastikkeetta tai oman pääoman ehtoisesti enintään 30 milj. euron arvosta valtion omistamia osakkeita.

01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 4 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon digitalisoinnin toteutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen

3) julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalvelujen ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen

6) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

Selvitysosa:Määräraha on tarkoitettu julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten palvelujen ja muiden tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ja varautumisen kehittämisohjelmien ja -hankkeiden toteuttamiseen sekä valtion ICT:n ohjaamista tukevaan ostopalvelujen hankintaan kaupallisilta ja hallinnon sisäisiltä palveluntuottajilta.

Määrärahaa käytetään ”Yhden luukun palvelumalli”, Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hankkeen toteutukseen. Hanke on osa hallituksen julkisten palvelujen digitalisoimisen kärkihanketta ja sillä tavoitellaan käyttäjälähtöisiä digitaalisia julkisia palveluja tukevaa määrätietoisesti ja tavoitteellisesti johdettua tiedon hallintaa, tietoon perustuvan päätöksenteon tukea ja innovatiivista toimintaympäristöä. Hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Julkisen hallinnon tuottaman tiedon hyödyntämistä lisätään. Tavoitteena ovat sujuvat tietovirrat viranomaisten välillä sekä tietojen hyödyntäminen laajasti yhteiskunnassa. Toteutetaan ja otetaan käyttöön julkisen hallinnon yhteisiä tietomäärityksiä ja yhteentoimivuutta varten metatietoalusta palveluineen. Annetaan hallituksen esitys viranomaisten tiedon käyttöä ja vaihtoa yhtenäistävästä laista.
Julkisen hallinnon ohjaus on tuloksellista. Uudistetaan digitalisoinnin ohjaus- ja investointimalli. Asetetaan investointijohtoryhmä ja huolehditaan hankkeille vastuujohtaja, jolla on poikkihallinnollinen mandaatti toteuttamiselle. Mahdollistetaan digitaaliset palvelut ensisijaisiksi palveluiksi kansalaisille.
Julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden ohjausta ja normistoa selkeytetään. Luodaan valtionhallinnon kyberturvallisuuden johtamiselle uusi kehikko. Tuetaan ehdotettujen tietoturvallisuuden lainsäädäntömuutosten toimeenpanoa julkisessa hallinnossa. Muodostetaan julkisen hallinnon tietoturvallisuuden kokonaiskuva ja laaditaan keskeiset strategiset tieto- ja kyberturvallisuuden linjaukset sekä parannetaan hallinnon digitaalisen turvallisuuden osaamista ja tietoisuutta.
Osaava ja rohkea toimintakulttuuri. Tuetaan julkisen hallinnon organisaatioita digitalisaation hyödyntämisessä toiminta- ja työprosessien kehittämisessä sekä kokeilutoiminnassa.Toteutetaan Suomidigi.fi -palvelu digitalisoinnin kehittäjille ja johtajille.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
YTI-hanke (siirto momentille 28.70.22) -3 000
YTI-hanke (siirto momentilta 28.70.22) 1 900
Yhteensä -1 100

2018 talousarvio 4 900 000
2017 talousarvio 6 000 000
2016 tilinpäätös 3 800 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 4 125 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 775 000 euroa talousarvioesityksen 4 900 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.30.03 eräiden julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisten tehtävien siirrosta Väestörekisterikeskukseen.


2018 talousarvio 4 125 000
2017 talousarvio 6 000 000
2016 tilinpäätös 3 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 4 125 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion yhteisten tietojärjestelmäuudistusten sekä yhteisten ICT-palvelujen ja -ratkaisujen toteuttamiseen

2) julkisen hallinnon digitalisoinnin toteutuksen ohjaukseen ja kehittämiseen

3) julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011), valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain (1226/2013), julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain (10/2015) ja hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016) edellyttämään ohjaukseen ja kehittämiseen

4) julkisen hallinnon tieto- ja kyberturvallisuuden, varautumisen ja tietoturvapalvelujen ohjaamiseen ja kehittämiseen

5) enintään seitsemää henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen (2 vuotta) lisähenkilöstön palkkaamiseen

6) ICT:n sekä tieto- ja kyberturvallisuuden ohjaukseen liittyvään kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhankkeisiin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 176 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.22 ja aiheutuu tekoälyä ja tietopolitiikkaa koskevan selonteon valmistelusta, sähköisen asioinnin ensisijaisuuden edistämisestä ja julkisten palveluiden muodostaman tekoälyverkoston kehittämisestä.

Momentin nimike on muutettu. Nimikkeen muutos johtuu siitä, että momentin määrärahaa on tarkoitus käyttää koko julkisen hallinnon eikä vain valtionhallinnon ICT:n ohjaukseen ja kehittämiseen.


2018 I lisätalousarvio 1 176 000
2018 talousarvio 4 125 000
2017 tilinpäätös 6 000 000
2016 tilinpäätös 3 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 176 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämiseen ja uudistamiseen kuten Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittämiseen ja hankintojen digitalisointiin liittyviin tietojärjestelmäpalveluihin, ml. sähköinen tilaamisen ja laskujenkäsittelyn järjestelmä. Määrärahaa on tarkoitus käyttää vähäisessä määrin myös talousarvion ja valtiontalouden kehyspäätösten valmistelua tukevan tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuviin menoihin. Järjestelmän vuosittaiset ylläpitomenot maksetaan momentilta 28.01.01.

Hankkeiden erittely ja määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kieku-tietojärjestelmän tuottavuuden kehittäminen sekä valtioneuvoston budjetointi- ja kehysjärjestelmä 1 500 000
Yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimeenpano 3 500 000
Yhteensä 5 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -300
Yhteensä -300

2018 talousarvio 5 000 000
2017 I lisätalousarvio 1 500 000
2017 talousarvio 5 300 000
2016 tilinpäätös 12 260 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionhallintoa palvelevien talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiseen, hankintaan ja toimeenpanoon.

(03.) Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palvelujen ylläpito (siirto momentille 28.30.03) -7 250
Uudet ohjaustehtävät (siirto momentille 28.01.01) -250
Tasomuutos -20 000
Yhteensä -27 500

2017 talousarvio 27 500 000
2016 tilinpäätös 27 500 000

05. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 180 530 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta, valmistelun ohjauksesta ja koulutuksesta sekä valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvistä kehittämis- ja kokeiluhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavustusten maksamiseen maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten perustamiseen ja toimintaan sekä maakuntien toimintaan

3) maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten perustamisen valmisteluun ja toimintaan sekä yhteisten palveluiden järjestelyyn ja kehittämiseen

4) avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin kunnille ja kuntayhtymille

5) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle uudistuksen edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamisesta.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johto-, ohjaus- ja koordinointitehtäviin valtiovarainministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Lisäksi määrärahaa käytetään uudistuksen muutostukeen varmistamaan uudistuksen toimeenpano maakunnissa.

Määrärahaa käytetään myös maakuntien tietohallinnon valmisteluun ja perustamiseen, maakuntien ICT-palvelukeskuksen valmisteluun ja yhteisiin investointeihin, kuntien tietohallinnon muutostoimenpiteisiin ja valtakunnalliseen toimeenpanoon.

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen maakuntien tietojärjestelmien ohjaamisesta, hallinnoinnista ja kehittämisestä. Periaatepäätöksessä linjataan eri toimijoiden vastuut ja tehtävät sekä periaatteet maakuntien tietojärjestelmäinvestointien rahoituksesta. Tarkoituksena on, että periaatepäätöksen linjaukset otetaan huomioon maakuntauudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Esivalmistelun, maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten rahoitus ja maakuntavaltuustojen toimikauden rahoitus 40 000
Kuntien tietohallinnon muutostoimenpiteet 2 500
Lomituspalveluihin liittyvät tietojärjestelmämuutokset 225
Maakuntien ja soten ICT-kehittäminen, ICT-palvelukeskuksen ja maakuntien tietohallinnon valmistelu, alueelliset tukitoimet sekä yhteiset investoinnit 130 000
Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen valmistelu 1 000
Muutosvalmennus STM ja VM 900
Sote-koordinaattorit maakuntiin 1 350
Sote-tietopohjan laajentaminen 900
Uudistuksen johto-, ohjaus- ja koordinointitehtävät STM 500
Valmistelun ja toimeenpanon tuki ja ohjaus VM 500
Valtakunnallinen ohjaus ja yhteiset tukitoimet - ICT 2 300
Valtakunnallisen muutostuen toimintamääräraha STM 135
Valtionavustus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille 220
Vuoden 2017 rahoitus -31 300
Yhteensä 149 230

2018 talousarvio 180 530 000
2017 I lisätalousarvio 22 000 000
2017 talousarvio 31 300 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 180 070 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

4) avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin maakuntien väliaikaisille valmistelutoimielimille, kunnille, kuntayhtymille ja palvelukeskuksille sekä oman pääoman maksamiseen palvelukeskuksille.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta 4) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 4).

Vähennys 460 000 euroa talousarvioesityksen 180 530 000 euroon nähden on siirtoa momentille 32.01.02 maakuntien valtakunnallisten talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen sekä ICT-palvelukeskuksen oman pääoman maksamiseen.


2018 talousarvio 180 070 000
2017 III lisätalousarvio
2017 I lisätalousarvio 22 000 000
2017 talousarvio 31 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 180 070 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelusta, valmistelun ohjauksesta ja koulutuksesta sekä valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvistä kehittämis- ja kokeiluhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) valtionavustusten maksamiseen maakuntien väliaikaisten valmisteluelinten perustamiseen ja toimintaan sekä maakuntien toimintaan

3) maakuntien valtakunnallisten palvelukeskusten perustamisen valmisteluun ja toimintaan sekä yhteisten palveluiden järjestelyyn ja kehittämiseen

4) avustusten maksamiseen uudistuksen valmistelukustannuksiin maakuntien väliaikaisille valmistelutoimielimille, kunnille, kuntayhtymille ja palvelukeskuksille sekä oman pääoman maksamiseen palvelukeskuksille

5) korvauksen maksamiseen Kansaneläkelaitokselle uudistuksen edellyttämien tietojärjestelmämuutosten toteuttamisesta.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 18 900 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 15 000 000 euroa aiheutuu uusien maakuntien perustamiseen liittyvästä ICT:n muutoksen toimeenpanosta ja näihin liittyvistä tietojärjestelmien konsolidointikustannuksista, 2 500 000 euroa palvelujen hankintaan maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpanon tueksi ja 1 400 000 euroa maakuntatieto-ohjelman kustannuksista.


2018 I lisätalousarvio 18 900 000
2018 talousarvio 180 070 000
2017 tilinpäätös 53 300 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 18 900 000 euroa.

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 30 268 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietojärjestelmähanke (ROTI, ex-ATJ) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 25.40.01) 3 500
Erica-tietojärjestelmä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 26.30.02) 310
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 25.10.03) 5 680
Hallintotuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmähanke (HAIPA) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 25.10.03) -3 713
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.30.03) -4 000
Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 30.20.02) 1 194
Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 30.20.02) -657
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.21) 5 000
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.21) -3 142
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 26.40.01) 2 000
Maahanmuuttoviraston Älykäs digitaalinen virasto -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 26.40.01) -2 000
Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishanke (eORK) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.05) 850
Oikeusrekisterikeskuksen viranomaistoiminnan tietojärjestelmien kehittämishanke (eORK) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 25.01.05) -1 880
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 29.01.02) 1 288
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 29.01.02) -700
Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.01) 4 000
Poliisihallituksen VITJA-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 26.10.01) -3 000
Supon SSK-hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 26.10.02) 5 950
Supon SSK-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 26.10.02) -4 389
Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki (AIPA) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 25.10.03) 3 100
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.02) 11 650
Tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.10.02) -13 850
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 25.20.01) 2 899
Ulosottotoimen rakenneuudistuksen tietojärjestelmähanke (URA ICT) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 25.20.01) -1 744
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 3 400
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -3 200
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 23.01.01) 1 060
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 23.01.01) -980
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.10.01) 24 000
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 25.01.22) 2 184
Yhteisten ICT-palveluiden käyttöönotto (valtavirtaistamishanke) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 25.01.22) -2 590
Ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun kehittämishanke Envibase (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 35.01.04) 1 640
Tasomuutos -53 322
Yhteensä -19 462

2018 talousarvio 30 268 000
2017 talousarvio 49 730 000
2016 tilinpäätös 17 799 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 23 268 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 30 268 000 euroon nähden on 7 000 000 euroa, mistä 2 000 000 aiheutuu siirrosta momentille 26.10.01 Monibiometriatunnistus-hankkeen vuoden 2018 rahoitukseen ja 5 000 000 euroa tasomuutoksesta.


2018 talousarvio 23 268 000
2017 talousarvio 49 730 000
2016 tilinpäätös 17 799 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 23 268 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentilta vähennetään 8 377 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 1 615 000 euroa on siirtoa momentille 23.01.01 valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä -hankkeeseen, 90 000 euroa momentille 25.01.01 henkilötietoja sisältävien asiakirjojen automaattinen anonymisointi ja sisällönkuvailu -hankkeeseen, 1 500 000 euroa momentille 28.01.01 tuottavuusanalyysien toteuttamisen edellyttämiin palveluostoihin ja henkilöstömenoihin, 407 000 euroa momentille 28.20.01 ohjelmistorobotiikkahankkeeseen, 533 000 euroa momentille 28.20.07 tekoälyn hyödyntämiseen asiakaspalvelun parantamiseksi, 436 000 euroa momentille 28.20.09 tekoälyn hyödyntämiseen asiakaspalvelun parantamiseksi, 1 196 000 euroa momentille 30.20.02 ELTE-hankkeeseen, 1 040 000 euroa momentille 30.20.03 Hyrrä-hankkeeseen, 800 000 euroa momentille 30.20.03 yhteisen eläinvalvonnan ja täydentävien ehtojen tietojärjestelmän uudistaminen -hankkeeseen ja 760 000 euroa momentille 32.20.06 tuottavuutta edistävien tekoälysovellusten kehittämiseen.


2018 I lisätalousarvio -8 377 000
2018 talousarvio 23 268 000
2017 tilinpäätös 49 730 000
2016 tilinpäätös 17 799 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentilta vähennetään 8 377 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 6 165 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 6 000 000 euroa on siirtoa momentille 28.70.22 tekoälyä, robotiikkaa ja digitalisaatiota hyödyntäviin hankkeisiin ja 165 000 euroa on siirtoa momentille 23.01.01 Sitoumus2050.fi- ja Kokeilunpaikka.fi -sivustojen automaatio- ja robotiikkaratkaisuihin.


2018 II lisätalousarvio -6 165 000
2018 I lisätalousarvio -8 377 000
2018 talousarvio 23 268 000
2017 tilinpäätös 49 730 000
2016 tilinpäätös 17 799 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 6 165 000 euroa.

21. Kansallisen tulorekisterin toteutus (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 15 663 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansallisen tulorekisterin hankintaan ja kehittämiseen sekä kansallisen tulorekisterin hankinnan ja kehittämisen aiheuttamiin muihin lisämenoihin

2) tulorekisterihankkeen hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun

3) enintään 46 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tulorekisterin hankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään kansallisen tulorekisterin toteuttamiseen osana hallinnon palveluiden digitalisoinnin kärkihanketta. Tulorekisterin perustaminen liittyy laajempaan kansalliseen kokonaisinfrastruktuurin kehittämishankkeeseen. Tulorekisteri on yksi tärkeimmistä kansallisen palveluarkkitehtuurin toiminnoista ja kattaa lähes kaikki kansalaiset. Tulorekisteri mahdollistaa tulotietojen reaaliaikaisen välittämisen, vähentää tulotietojen raportointia ja tehostaa yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa. Tulorekisterihankkeen organisoinnista ja asettamisesta vastaa valtiovarainministeriö.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2018 Yhteensä
vuodesta 2018
lähtien
     
Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset 7 521 7 521
Menot yhteensä 7 521 7 521

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (siirto momentilta 28.70.22) 5 000
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -5 000
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) 3 142
Tasomuutos -3 307
Yhteensä -165

2018 talousarvio 15 663 000
2017 talousarvio 15 828 000
2016 tilinpäätös 15 855 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 15 663 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansallisen tulorekisterin hankintaan ja kehittämiseen sekä kansallisen tulorekisterin hankinnan ja kehittämisen aiheuttamiin muihin lisämenoihin

2) tulorekisterihankkeen hankehallintaan, rekisterin ja sen hallinnoinnin vaatimusmäärittelyyn, hankintaprosessiin sekä rekisterin määrittelyyn, suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen ja käyttöönoton vaatimaan valmisteluun

3) enintään 46 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tulorekisterin hankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 103 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen.

Selvitysosa:Momentin henkilötyövuosien määrää korotetaan vuosien 2019—2020 tarvetta varten.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 II lisätalousarvio
2018 talousarvio 15 663 000
2017 tilinpäätös 15 828 000
2016 tilinpäätös 15 855 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään 103 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen.

22. Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 15 114 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan julkisten palveluiden digitalisoinnin edistämiseen erityisesti vaikutukseltaan merkittävimpien prosessien kehittämisessä julkisen sektorin organisaatioiden toimittamien hakemusten perusteella. Määrärahaa voidaan käyttää myös digitalisaation edellytysten luomiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
E-oppiminen (siirto momentille 28.01.01) -225
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentille 30.01.01) -3 140
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentilta 30.01.01) 800
Kansallisen tulorekisterin toteuttaminen (siirto momentille 28.70.21) -5 000
KemiDigi-hanke (siirto momentille 32.01.21) -1 100
KemiDigi-hanke (siirto momentilta 32.01.21) 1 800
KiraDigi-hanke (siirto momentilta 35.20.(02)) 4 000
YTI-hanke (siirto momentille 28.70.01) -1 900
YTI-hanke (siirto momentilta 28.70.01) 3 000
Tasomuutos 1 807
Yhteensä 42

2018 talousarvio 15 114 000
2017 I lisätalousarvio -5 560 000
2017 talousarvio 15 072 000
2016 tilinpäätös 175 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 4 176 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 15 114 000 euroon on 10 938 000 euroa, mistä 7 100 000 euroa on siirtoa momentille 30.70.01 ASREK-hankkeeseen, 3 000 000 euroa siirtoa momentille 32.01.21 asiakaslähtöisiin lupa- ja ilmoitusprosesseihin, 500 000 euroa siirtoa momentille 28.40.02 maistraattien robotiikkaan ja 338 000 euroa siirtoa momentille 29.01.01 valtionavustusten digitalisointiin.


2018 talousarvio 4 176 000
2017 III lisätalousarvio -9 512 000
2017 I lisätalousarvio -5 560 000
2017 talousarvio 15 072 000
2016 tilinpäätös 175 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 4 176 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) digitalisaation edellytysten ja digitalisaation edistämistä tukevien hankkeiden suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen

2) harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin digitalisaatiota tukevien hankkeiden suunnittelussa, kehittämisessä ja toteuttamisessa

3) enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentilta vähennetään 1 926 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennyksestä 750 000 euroa on siirtoa momentille 30.70.01 ASREK-hankkeeseen ja 1 176 000 euroa momentille 28.70.01 tekoälyä ja tietopolitiikkaa koskevaan selonteon valmisteluun, sähköisen asioinnin ensisijaisuuden edistämiseen ja tekoälyverkoston kehittämiseen.


2018 I lisätalousarvio -1 926 000
2018 talousarvio 4 176 000
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös 175 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentilta vähennetään 1 926 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.20 virastojen ja laitosten tekoälyä, robotiikkaa ja digitalisaatiota hyödyntäviin hankkeisiin.


2018 II lisätalousarvio 6 000 000
2018 I lisätalousarvio -1 926 000
2018 talousarvio 4 176 000
2017 tilinpäätös
2016 tilinpäätös 175 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa.

40. Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon ylläpidon ja kehittämisen edellyttämän hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle tai sen tytäryhtiölle.

Selvitysosa:Momentilta myönnetyn rahoituksen tavoitteena on turvata viranomaisradioverkon toiminta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot (siirto momentilta 26.30.(43)) 8 100
Yhteensä 8 100

2018 talousarvio 8 100 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 8 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon ylläpidon ja kehittämisen edellyttämän hintatuen ja alijäämätuen maksamiseen Suomen Erillisverkot Oy:lle tai sen tytäryhtiölle.