Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 345 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käsittelyaikojen keskiarvot, kk      
Kantelut 7,8 8 8
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot 2,1 2,5 2,5
Alkoholiluvat 0,6 1 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 1,7 2 2
Ympäristö- ja vesilupahakemukset 15,0 10 10
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5      
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn - 4 -
Maanpuolustuskurssien laatu 4,1 4 4
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %      
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä 41 28 28
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % 21,7 20 20
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 97,3 100 100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 73,3 100 100
Kustannusvastaavuus, %      
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet 78,4 100 100
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus % 39,7 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet      
Henkilötyövuodet yhteensä 1 218 1 186 1 177
josta aluehallintoviraston toimintamenot 760 757 739
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 431 409 418
Muut momentit 27 20 20
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,3 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 65 719 67 160 64 422
Bruttotulot 13 508 13 860 14 077
Nettomenot 52 211 53 300 50 345
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 740    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 551    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 12 806 13 405 13 405
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 22 868 22 340 22 340
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 062 -8 935 -8 935
Kustannusvastaavuus, % 56 60 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 31 30 25
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 30 30 25
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 - -
Kustannusvastaavuus, % 103 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (siirto momentille 28.40.03) -1 610
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -121
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -77
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 17
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -12
Toimintamenojen tuottavuussäästö -283
Toimintamenosäästö (HO 2015) -613
Työajan pidentäminen (Kiky) -29
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -65
Vuokrien indeksikorotus 19
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -17
Tasomuutos -164
Yhteensä -2 955

2018 talousarvio 50 345 000
2017 talousarvio 53 300 000
2016 tilinpäätös 56 022 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 402 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 50 345 000 euroon nähden on 57 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 107 000 euroa rahanpesun valvontarekisterin perustamis- ja kehittämismenoihin ja 150 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkamenoihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lisääntyneestä hakemuskäsittelyn työmäärästä johtuen sekä vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 28.40.03 Valtion lupa- ja valvontaviraston valmisteluun liittyviin ICT-infran muutoksiin.


2018 talousarvio 50 402 000
2017 III lisätalousarvio 260 000
2017 talousarvio 53 300 000
2016 tilinpäätös 56 022 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 402 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 444 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 444 000
2018 talousarvio 50 402 000
2017 tilinpäätös 53 560 000
2016 tilinpäätös 56 022 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 444 000 euroa.