Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 014 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkistusten lukumäärä, kpl548546550
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €)-800800
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %959797
Virheettömien julkistusten osuus, %949596
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl243260285
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuuden muutos, %1,00,50,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %757069
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 €9598100
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %114100100
Verkossaa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %909293
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet739750750
Sairauspoissaolot, pv/htv10,1< 10< 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,53,53,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot56 93556 13854 514
Bruttotulot10 0239 0008 500
Nettomenot46 91247 13846 014
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 705  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle9 972  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot8 3427 5007 100
— muut tuotot219--
Tuotot yhteensä8 5617 5007 100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset7 4887 5007 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 073--
Kustannusvastaavuus, %114100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02)-50
Pakolliset EU-hankkeet-321
Siirto momentilta 28.01.0150
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-16
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-7
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-14
Palkkaliukumasäästö-70
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-25
Toimintamenojen tuottavuussäästö-244
Toimintamenosäästö (HO 2015)-428
Työajan pidentäminen (Kiky)-46
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-61
Vuokrien indeksikorotus15
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-15
Tasomuutos108
Yhteensä-1 124

2018 talousarvio46 014 000
2017 talousarvio47 138 000
2016 tilinpäätös50 179 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 299 000 euroa.

Valtuus

Tilastokeskus saa tehdä rakennusten arvostamishankkeeseen liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2018—2023 enintään 5 600 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys 1 285 000 euroa talousarvioesityksen 46 014 000 euroon nähden aiheutuu rakennusten arvostamishankkeen menoista.

Tilastokeskuksen on uusittava hanketta varten rakennusluokitusjärjestelmä ja hankittava tarvitsemansa tiedot ulkopuoliselta asiantuntijalta maksullisena tietojen toimituksena. Rahoitus kattaa Tilastokeskuksen ja toimittajan välisessä sopimuksessa määritellyt kustannukset sisältäen palkkion tietojen julkaisemisesta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20182019202020212022—Yhteensä
vuodesta 2018
lähtien
       
Vuoden 2018 sitoumukset1 2855959309301 8605 600
Menot yhteensä1 2855959309301 8605 600

2018 talousarvio47 299 000
2017 talousarvio47 138 000
2016 tilinpäätös50 179 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 299 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Valtuus

Tilastokeskus saa tehdä rakennusten arvostamishankkeeseen liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2018—2023 enintään 5 600 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 873 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 430 000 euroa aiheutuu maakunta- ja sote-uudistuksesta johtuvista ja EU-säädösten edellyttämistä muutoksista tilastotuotantoon, 395 000 euroa palkkausten tarkistuksista sekä 48 000 euroa tilastohaastattelijoiden vuosilomiin liittyvästä palkkakustannusten noususta.


2018 I lisätalousarvio873 000
2018 talousarvio47 299 000
2017 tilinpäätös47 138 000
2016 tilinpäätös50 179 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 873 000 euroa.