Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
              01. Verohallinnon toimintamenot
              02. Tullin toimintamenot
              03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot
              (20.) Kansallisen tulorekisterin menot
              63. Takaisin maksetut verot
              95. Verotukseen liittyvät korkomenot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

10. Verotus ja tulliPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Verohallinto on yhteiskunnan suurin verojen ja maksujen kerääjä ja siten ratkaiseva toimija julkisen talouden rahoitustoiminnan näkökulmasta. Verohallinnon perustehtävä on toimittaa verotus ja tilittää verot ja veronluonteiset maksut veronsaajille siten, että veronsaajat saavat verotulonsa oikean määräisinä, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Verotus toimitetaan niin, että se aiheuttaa varsinaisten verojen lisäksi mahdollisimman vähän kustannuksia ja haittaa asiakkaan taloudelliselle toiminnalle.

Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, kantaa tehokkaasti tullit ja muut maahantuonnin yhteydessä kerättävät verot, tarjoaa palvelujaan asiakaslähtöisesti ja suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Verotulojen tehokas kertymä turvataan edistämällä veronmaksumyönteisyyttä, antamalla ennakoivaa ohjausta ja hoitamalla verovalvonta uskottavasti
  • — Harmaan talouden torjuntaa tehostetaan ja verovajetta supistetaan kehittämällä verotustoimintoja, tehostamalla valvontaa ja parantamalla yhteistyötä viranomaisten välillä
  • — Verotuksen ja tullitoimen asiointipalvelut ovat asiakaslähtöisiä, nopeita ja edullisia
  • — Yhteiskuntaa suojataan varmistamalla tavaraturvallisuus ja torjumalla rajat ylittävää rikollisuutta tiiviissä yhteistyössä poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa.

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 368 601 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2017, saa vuonna 2018 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Vaikuttavuus   
Asiakkaiden osuus, jotka maksavat mielellään veronsa, %-7778
Asiakkaiden osuus, joiden mielestä valvonta on tehokasta, %-8080
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakaskohtaisen perinnän kertymä, %685252
Sähköisten tuloveroilmoitusten osuus, henkilöasiakkaat, %535455
Sähköisten verokorttimuutosten osuus, %545556
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet4 7944 9834 964
Sairauspoissaolot, pv/htv9,78,07,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,63,63,6

Verohallinto toteuttaa kokonaisarkkitehtuuriuudistusta, joka kattaa kaikki nykyiset verolait ja niiden käsittelyä hoitavat verotusohjelmistot. Uudistus perustuu tuotepohjaiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Uudistuksella turvataan verotuksen pidemmän aikavälin häiriötön toiminta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20182019—2020Yhteensä
vuodesta 2018
lähtien
    
Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset12 76611 48024 246
Menot yhteensä12 76611 48024 246

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot413 655409 620372 551
Bruttotulot6 2443 8003 950
Nettomenot407 411405 820368 601
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta91 824  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle129 070  

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2018

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus

5) 1.1.2017 alkaen siirtyneet valmiste- ja autoverotus- sekä apteekkiverotehtävät.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asiakirjahallinto 2018-720
Asiakirjojen digitalisointi sähköiseen muotoon (investointi)-300
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentilta 32.50.43)609
Henkilöasiakkaan reaaliaikainen tuloverotus, 1. vaihe216
KATSO-palvelu (siirto momentille 28.30.03)-47
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (siirto momentilta 28.30.03)72
Kv.verotustietojen tietojenvaihdon uudet vaatimukset-100
Maahantuonnin arvonlisäverotus (siirto momentilta 28.10.02)243
Prosessiohjauksen työvälineet-200
Siirto momentille 28.10.02-2 000
Strategiset kehittämishankkeet-25
Toiminnan turvaaminen-2 000
Tulorekisterin käyttöönotto Verohallinnossa1 110
Verohallinnon Helsingin toimitilasäästö-1 500
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistushanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-24 000
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentille 28.30.03)-100
XBRL-koodiston ylläpito (siirto momentille 28.20.01)-200
XBRL-raportointi (investointi)-350
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-103
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-41
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-172
Palkkaliukumasäästö-508
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-211
Toimintamenojen tuottavuussäästö-2 100
Toimintamenosäästö (HO 2015)-3 914
Työajan pidentäminen (Kiky)-375
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-453
Vuokrien indeksikorotus82
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-132
Yhteensä-37 219

2018 talousarvio368 601 000
2017 talousarvio405 820 000
2016 tilinpäätös444 657 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 368 601 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) Verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Valtuus

Mikäli verotusjärjestelmien kokonaisuudistamiseen liittyvään valmisohjelmistohankintaan myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2017, saa vuonna 2018 tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen valtuuksien käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 2 892 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio2 892 000
2018 talousarvio368 601 000
2017 tilinpäätös405 820 000
2016 tilinpäätös444 657 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 2 892 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 6 595 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve on kertamenoa, mistä 3 500 000 euroa aiheutuu alustatalouden verokertymän turvaamisen edellyttämien moniulotteisten analytiikkavälineiden investointimenoista, 1 070 000 euroa Palkka.fi -palvelun pakollisista investoinneista, 925 000 euroa valmiste- ja autoverotuksen investointimenoista ja 1 100 000 euroa YTJ:n sähköisen asiointialustaratkaisun Verohallinnon osuuden kustannuksista.


2018 II lisätalousarvio6 595 000
2018 I lisätalousarvio2 892 000
2018 talousarvio368 601 000
2017 tilinpäätös405 820 000
2016 tilinpäätös444 657 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 6 595 000 euroa.

02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 163 018 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Palvelukyky ja laatu   
Asiakastyytyväisyys tulliselvityksessä (asteikko 1—5)3,74,04,0
Oikaistujen päätösten osuus tuontiverotuksessa (%)1,52,22,2
Tullirikosten selvittämistaso (%)85,29189
Takaisin saatu rikoshyöty (milj. euroa)19,32018
Elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan osuvuus (%)172323
Verojäämä (%)1)0,080,152,0
Henkilöstövoimavarat   
Henkilötyövuodet (peruslaskelman mukaiset)2)2 1651 8901 840
Sairauspoissaolot (pv/htv)11,610,010,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,33,43,4

1) Maahantuonnin arvonlisäverotuksessa rekisteröityjen arvonlisäverovelvollisten verotus siirtyy Tullista Verohallintoon 1.1.2018. Tulli kantaa edelleen tullit ja ALV-rekisteröimättömien toimijoiden arvonlisäverot. Verojäämien odotetaan kasvavan, sillä epäsäännönmukaisten toimijoiden osuus Tullin tuontiverojen kannosta kasvaa suurten toimijoiden siirtyessä Verohallinnon asiakkaiksi.

2) Vuoden 2017 alusta vähennetty 205 htv henkilöä siirtona Tullista Verohallintoon johtuen auto- ja valmisteverotuksen siirtämisestä Verohallinnon hoidettavaksi.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot170 619160 347163 528
Bruttotulot1 223510510
Nettomenot169 396159 837163 018
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta9 385  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle12 240  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentilta 32.50.43)238
Kertaluonteisen lisäyksen poisto-300
Maahantuonnin arvonlisäverotus (siirto momentille 28.10.01)-243
Norjan rajan vastaisten toimipaikkojen perusparannus54
Siirto momentilta 28.10.012 000
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-11 650
Tulliselvitysjärjestelmän kokonaisuudistus (ICT-hankinnan investointimenot) (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)13 850
Tulliselvitystehtävien ja yhteiskunnan suojaamistehtävien turvaaminen1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-68
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-27
Lomarahojen alentaminen (Kiky)235
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)71
Toimintamenojen tuottavuussäästö-785
Toimintamenosäästö (HO 2015)-905
Työajan pidentäminen (Kiky)68
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-143
Vuokrien indeksikorotus41
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-53
Tasomuutos-202
Yhteensä3 181

2018 talousarvio163 018 000
2017 talousarvio159 837 000
2016 tilinpäätös172 251 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Momentille esitetään 163,018 milj. euroa, joka on 3 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2017. Tästä 1 milj. euroa on tarkoitus osoittaa tulliselvitys- ja yhteiskunnan suojaamistehtävien turvaamiseen. Lisäksi vuodesta 2018 lähtien Tullin maksullisen toiminnan tulot nettobudjetoidaan käsittelyssä olevalle momentille, mikä lisää määrärahoja noin 2 milj. euroa.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esitetyllä määrärahalla Tulli pystyy jatkossa vakiinnuttamaan henkilöstön määrän vuoden 2017 lopun tasolle (noin 1 850 htv), mutta se ei riitä samanaikaisesti tarvittavaan teknologian uudistamiseen. Uuden teknologian käyttöönotto lyhentää tarkastusten kestoa ja lisää niiden osuvuutta sekä mahdollistaa käytössä olevalla henkilöstöllä nykyisen valvontatason ylläpitämisen ja ulkomaankaupan sujuvuuden tavaramäärien kasvaessa.

Tullin toimintaympäristö on muuttunut, kun mm. nettikauppa on kasvanut voimakkaasti ja uusia teknologioita hyödynnetään laittomiin tarkoituksiin. Tämä vaatii myös viranomaisilta osaamista sekä toimintamallien ja valvontalaitteiden uudistamista. Tulli esitti 5,5 milj. euron lisämäärärahaa vuodelle 2018 valvontateknologian kehittämisohjelmaan, joka sisältää pääosin hinnaltaan arvokkaita tuotteita, kuten raskaan liikenteen läpivalaisulaitteen, rekisterikilpien tunnistusjärjestelmän ja Postitulliin suunnitellun automatisoidun valvontalinjaston.

Valiokunta pitää kehittämisohjelman toteuttamista tarpeellisena. Erityisesti postilinjaston tullivalvonnan automatisointi on välttämätöntä toteuttaa mahdollisimman nopeasti kasvavan verkkokaupan ja noin 40 milj. postilähetyksen tullivalvonnan toteuttamiseksi uskottavalla tavalla. Lisäksi päätös noin 1,5 milj. euron investoinnista on taloudellisesti järkevä tehdä samassa yhteydessä, kun toimitiloihin suunnitellaan muutenkin muutoksia. Valiokunta korostaa myös, että Tullin työ on lähes kokonaisuudessaan harmaan talouden torjuntaa. Tehokkaan tullivalvonnan avulla lisätään verotuloja ja rikostorjunnan vaikuttavuutta.

Valiokunta lisää momentille 1 500 000 euroa postilinjaston tullivalvonnan automatisointiin.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 164 518 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksytyn tullausjärjestelmän valmisohjelmistohankintaan myönnetyn tilausvaltuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 088 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio1 088 000
2018 talousarvio164 518 000
2017 tilinpäätös159 837 000
2016 tilinpäätös172 251 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 088 000 euroa.

03. Kansallisen tulorekisterin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 1 727 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentti korvaa talousarvioesityksen momentin 28.10.20.

Talousarvioesitykseen nähden momentin numerotunnus on muutettu johtuen siitä, että kyseessä on Verohallinnolle kuuluva pysyvä ja erillinen toiminta.

Lisäksi talousarvioesitykseen nähden momentin nimike ja määrärahalaji on muutettu.


2018 talousarvio1 727 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 1 727 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tulotietojärjestelmästä annetussa laissa Verohallinnolle keskitetyn jatkuvan toiminnan henkilöstö-, ylläpito-, käyttö- ja muiden toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

(20.) Kansallisen tulorekisterin menot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 1 727 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansallisen tulorekisterin keskitetystä ylläpidosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös valtion henkilöstön palkkauksiin ilman henkilötyövuosirajoituksia.

Selvitysosa: Verohallinto vastaa tulorekisterin toiminnasta. Tulorekisteri mahdollistaa tulotietojen reaaliaikaisen välittämisen, vähentää tulotietojen raportointia ja tehostaa yksityisen ja julkisen sektorin toimintaa. Tulorekisteri on yksi tärkeimmistä kansallisen palveluarkkitehtuurin toiminnoista ja kattaa lähes kaikki kansalaiset. 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Selvitysosa: Talousarvioesitykseen nähden momentti ehdotetaan siirrettäväksi momentiksi 28.10.03.63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 15 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, Verohallinnon ja Tullin päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä

3) EU:lle korvattavien perimättä jääneiden tullien ja niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Arvioon vaikuttaa valtiovarainministeriön vuonna 2012 tekemä arvonlisäveroa koskeva huojennuspäätös, johon liittyvä vuoden 2018 menoarvio on 12 700 000 euroa.


2018 talousarvio15 900 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio15 900 000
2016 tilinpäätös13 369 231

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 15 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) veron takaisin maksamiseen tapauksissa, joissa maksuvelvollinen on sosiaalisista tai muista veronhuojennussäännöksissä taikka verosopimuksissa tarkoitetuista syistä valtiovarainministeriön, Verohallinnon ja Tullin päätöksen nojalla oikeutettu saamaan takaisin jo maksetun veron

2) tuomioistuimen päätöksellä palautettavaksi määrättyjen verojen, korkojen ja oikeudenkäyntikulujen maksamiseen tapauksissa, joissa vastaavaa tulo- tai muuta momenttia ei ole käytettävissä

3) EU:lle korvattavien perimättä jääneiden tullien ja niistä aiheutuvien korko- ja muiden kulujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 13 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu veronhuojennuspäätösten mukaisista takaisinmaksuista, joita tehdään vuonna 2018 aiemmin arvioitua enemmän.

Määrärahan kohdentamisperuste on muutettu, jotta meno voidaan kohdentaa talousarvion toteutumista paremmin kuvaavan, maksettavaksi tulevan määrän yksityiskohtaista vahvistamista koskevan päätöksen tekemisen perusteella (maksatuspäätösperuste).


2018 II lisätalousarvio13 000 000
2018 talousarvio15 900 000
2017 tilinpäätös10 660 949
2016 tilinpäätös13 369 231

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 13 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 22 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 22 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (609/2005)

3) autoverolain (1482/1994) 65 §

4) valmisteverotuslain (182/2010) 49 §:n 1 momentti

5) tullilain 39 §:n 2 momentti (1258/2009)

6) arvonlisäverolain 101 §:n 2 momentti (1486/1994)

7) verotililain 31 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (604/2009).


2018 talousarvio22 700 000
2017 talousarvio22 700 000
2016 tilinpäätös12 470 195

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 22 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan maksuperusteen sijaan talousarvioasetuksen 5 a §:n 2 momentin mukaisena.

Selvitysosa: Määrärahan kohdentamisperuste on muutettu, koska meno kohdennetaan valtion talousarviosta annetun asetuksen 5 a §:ssä säädetyillä perusteilla.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 II lisätalousarvio
2018 talousarvio22 700 000
2017 tilinpäätös8 950 900
2016 tilinpäätös12 470 195

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan maksuperusteen sijaan talousarvioasetuksen 5 a §:n 2 momentin mukaisena.

97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun Suomessa käytössä ollut ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu autoverolain muuttamisesta annetun lain (5/2009) voimaantulon jälkeen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa: Määräraha perustuu autoverolakiin (1482/1994).

Autoveroa palautetaan se määrä, joka ajoneuvon arvossa on jäljellä vientiajankohtana. Vientipalautusta ei voida maksaa enempää kuin ajoneuvosta on maksettu autoveroa. Palautuksen edellytyksenä on myös, että ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönotosta on kulunut enintään 10 vuotta ja että ajoneuvo on käyttökelpoinen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarkentunut arvio1 000
Yhteensä1 000

2018 talousarvio6 000 000
2017 talousarvio5 000 000
2016 tilinpäätös4 223 113

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ajoneuvon arvossa jäljellä olevan autoveron palauttamiseen, kun Suomessa käytössä ollut ajoneuvo viedään maasta pysyvästi ulkomaille käytettäväksi. Vientipalautusta voidaan myöntää vain niille ajoneuvoille, jotka on ensiverotettu autoverolain muuttamisesta annetun lain (5/2009) voimaantulon jälkeen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahan kohdentamisperuste on muutettu, jotta meno voidaan kohdentaa talousarvion toteutumista paremmin kuvaavan, maksettavaksi tulevan määrän yksityiskohtaista vahvistamista koskevan päätöksen tekemisen perusteella (maksatuspäätösperuste).

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 II lisätalousarvio
2018 talousarvio6 000 000
2017 tilinpäätös4 705 447
2016 tilinpäätös4 223 113

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.