Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 748 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa:Maakuntien ohjauksen edellyttämiin pysyviin uusiin tehtäviin huomioidaan lisäyksenä 1,83 milj. euroa.

Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat ministeriön tehtäväalueisiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet:

Tehtäväalue Toiminnallinen tavoite
   
Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle. Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa.
Turvaamme julkisen talouden kestävyyden. Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen.
  Edistämme kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten kunnianhimoista karsimista.
  Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen.
Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille. Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen.
  Määritämme tulevaisuuden kunnan roolin.
  Digitalisoimme julkisia palveluja.
  Uudistamme digitalisoinnin ohjaus- ja investointimallia.
  Parannamme johtamista ja tuottavuutta sekä tehostamme toimeenpanoa.
Vaikutamme kansainvälisesti ja luomme menestyvää Eurooppaa. Työskentelemme vakaan talous- ja rahaliiton puolesta.
  Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta.
  Turvaamme verotuksen edellytyksiä.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Henkilötyövuodet 325 327 335
Sairauspoissaolot, pv/htv 6 6 6
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,7 3,6 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 29 545 30 160 30 988
Bruttotulot 1 587 240 240
Nettomenot 27 958 29 920 30 748
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 433    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 8 838    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentilta 32.50.43) 43
E-oppiminen (siirto momentilta 28.70.22) 225
Kiinteistöveron kehittämishanke (siirto momentille 28.90.30) -600
Maakuntien ohjauksen lisäresurssit (18 htv) 1 830
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille (23.01.01) -7
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 53
Siirto momentille 28.30.01 -50
Uudet ohjaustehtävät (siirto momentilta 28.70.(03)) 250
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01) -25
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -20
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -8
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -3
Palkkaliukumasäästö -50
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -14
Toimintamenojen tuottavuussäästö -189
Toimintamenosäästö (HO 2015) -311
Työajan pidentäminen (Kiky) -28
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -43
Tasomuutos -225
Yhteensä 828

2018 talousarvio 30 748 000
2017 I lisätalousarvio 375 000
2017 talousarvio 29 920 000
2016 tilinpäätös 30 363 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 415 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 333 000 euroa talousarvioesityksen 30 748 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.30.03 eräiden julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisten tehtävien siirrosta Väestörekisterikeskukseen.


2018 talousarvio 30 415 000
2017 I lisätalousarvio 375 000
2017 talousarvio 29 920 000
2016 tilinpäätös 30 363 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 415 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 778 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 1 500 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 tuottavuusanalyysien toteuttamisen edellyttämiin palveluostoihin ja henkilöstömenoihin ja 278 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista. Lisäksi momentille lisätään 97 000 euroa, joka siirretään momentille 24.01.01 Suomen EU-edustustoon palkattavan rahoituspalveluiden erityisasiantuntijan palkkausmenoihin.


2018 I lisätalousarvio 1 778 000
2018 talousarvio 30 415 000
2017 tilinpäätös 30 295 000
2016 tilinpäätös 30 363 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 778 000 euroa.