Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
              01. Pelastustoimen toimintamenot
              02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              (43.) Turvallisuusviranomaisten viestintäverkot
         40. Maahanmuutto
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 788 000 euroa.

Selvitysosa: Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä ja käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että järjestelmä on käytössä kaikissa hätäkeskuksissa vuoden 2018 aikana. Hätäkeskuslaitos laatii vuoden 2018 aikana suunnitelman hätäkeskustietojärjestelmän jatkokehittämisestä vuosina 2018—2021.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2018Yhteensä
vuodesta 2018
lähtien
   
Hätäkeskustietojärjestelmän hankinta, lisävaltuus (2015 II LTA)  
Ennen vuotta 2018 tehdyt sitoumukset1 0221 022
Menot yhteensä1 0221 022
Hätäkeskuslaitos2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Tuotokset   
Ilmoitusten määrä, kpl, josta3 670 0003 750 0003 750 000
— hätäpuhelujen määrä, kpl2 633 0002 750 0002 750 000
— välitettyjen tehtävien määrä, kpl1 760 0001 760 0001 760 000
Panokset   
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa52 29052 49551 323
Henkilötyövuodet581570556
Toiminnan tehokkuus   
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit)8 3008 6508 900
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään8,79,39,3
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäilmoitus, enintään12,912,912,9
Toiminnan laatu ja palvelukyky   
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5)3,643,43,4
    
Henkiset voimavarat   
Henkilöstön määrä601580565
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5)3,223,253,5
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään18,61817

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot52 28952 49551 488
Bruttotulot2 8782 7002 700
Nettomenot49 41149 79548 788
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta16 503  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle19 522  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot2 8802 7002 700
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 6681 3011 301
— osuus yhteiskustannuksista7121 3191 319
Kustannukset yhteensä2 3802 6202 620
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)5008080
Kustannusvastaavuus, %121103103

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Erica-tietojärjestelmä (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20)-310
Häke-uudistukseen liittyvien vuokravastuiden omavastuuosuuden poistuminen58
Kertaluonteisen lisäyksen poisto-200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-17
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-7
Lomarahojen alentaminen (Kiky)14
Palkkaliukumasäästö-66
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-9
Toimintamenojen tuottavuussäästö-240
Toimintamenosäästö (HO 2015)-150
Työajan pidentäminen (Kiky)-22
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-54
Vuokrien indeksikorotus12
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-16
Yhteensä-1 007

2018 talousarvio48 788 000
2017 talousarvio49 795 000
2016 tilinpäätös52 430 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Momentille esitetään 48,788 milj. euroa, joka on noin 1 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Määrärahavähennysten myötä viraston henkilöstömäärä on laskenut 763 henkilöstä 580 henkilöön vuosina 2011—2017. Vuodelta 2017 siirtyvän erän avulla määrä kyetään vuonna 2018 pitämään lähes vuoden 2017 tasolla.

Valiokunta on erittäin huolissaan Hätäkeskuslaitoksen resursseista ja henkilöstön riittävyydestä. Sisäisen turvallisuuden selonteossa arvioitiin, että nykymuotoinen hätäkeskustoiminta edellyttää vähintään 600—630 henkilötyövuoden tasoa. Henkilöstön määrän vähentymisen myötä myös viraston sairauspoissaolot ovat kasvaneet lähes kaksinkertaisiksi verrattuna valtionhallinnon keskiarvoon. Lisäksi viraston toimintaan kohdistuneiden kanteluiden määrä on lähtenyt kasvuun.

Valiokunnan saaman selvityksen perusteella nykyisellä päivystyshenkilöstön määrällä ei kyetä saavuttamaan virastolle asetettuja tulostavoitteita vuonna 2018. Hätäkeskuslaitoksen toiminnalliset tulokset ovat laskeneet jo muutaman vuoden ajan. Myös viraston kyky vastata ruuhka- ja häiriötilanteisiin, kuten myrskyihin, on heikentynyt.

Valiokunta on huolissaan myös uusien hätäkeskuspäivystäjien rekrytoinnista ja pitää erittäin tarpeellisena koulutusmäärien lisäämiseen esitettävää 265 000 euron korotusta (mom. 26.30.01). Koulutukseen on panostettava ja erityisesti on lisättävä sen houkuttelevuutta. Viime vuosina Hätäkeskuslaitoksen ongelmana on ollut, että nykymuotoinen koulutusjärjestelmä ei tuota riittävästi koulutettua henkilöstöä viraston tarpeisiin.

Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus turvaa Hätäkeskuslaitoksen resurssit vähintään sisäisen turvallisuuden selonteon linjausten mukaisesti. Myös uuden tietojärjestelmän (ERICA) häiriötön käyttöönotto vuoden 2018 aikana on turvattava. Hätäkeskuslaitos on yksi keskeisimmistä toimijoista yhteiskunnan kriisinsietokyvyn ylläpitämisessä. Sillä on merkittävä rooli mm. poliisin hälytystoiminnan onnistumisessa samoin kuin kiireellisessä sairaankuljetuksessa. Hätäkeskuslaitoksen palvelutason alentuminen heijastuu välittömästi muiden turvallisuusviranomaisten toimintavalmiuteen.

Valiokunta lisää momentille 400 000 euroa korjaamaan Hätäkeskuslaitoksen henkilöstövajetta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 188 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 378 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio378 000
2018 talousarvio49 188 000
2017 tilinpäätös49 795 000
2016 tilinpäätös52 430 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 378 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 289 000 euroa.

Selvitysosa: Hätäkeskuslaitos on tehnyt sopimuksen ulkoministeriön konsulipalvelujen avustavien asiakaspalvelutehtävien hoitamisesta Hätäkeskuslaitoksen toimesta aikana 16.4.2018—31.7.2020. Tehtävän hoitamiseksi siirretään vuotta 2018 koskeva määräraha Hätäkeskuslaitokselle momentilta 24.01.01.


2018 II lisätalousarvio289 000
2018 I lisätalousarvio378 000
2018 talousarvio49 188 000
2017 tilinpäätös49 795 000
2016 tilinpäätös52 430 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 289 000 euroa.