Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 009 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2018 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosturvallisuusindeksi 101 100 100
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 40 41 42
Vankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta 68 68 70
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä 82 80 82
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 83 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,4 1,5 1,5
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 12,4 12,4 12,2
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv 199 190 190
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 58 050 58 160 58 940
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 5 250 5 610 5 650

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 183 667
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 7 425
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 600
Täytäntöönpanoyksikkö 1 720
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 14 597
Yhteensä 210 009

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 222 165 223 428 222 191
Bruttotulot 13 727 12 444 12 182
Nettomenot 208 438 210 984 210 009
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 18 949    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 21 686    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 417 8 553 8 357
— muut tuotot 938 753 833
Tuotot yhteensä 10 355 9 306 9 190
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 15 034 8 629 13 342
— osuus yhteiskustannuksista 11 845 9 051 10 512
Kustannukset yhteensä 26 879 17 680 23 854
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -16 524 -8 374 -14 664
Kustannusvastaavuus, % 39 53 39

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat. Työtoiminnan kustannusvastaavuuden laskentaperusteita tarkistettiin vuoden 2016 tilinpäätöksessä, minkä vuoksi v. 2017 varsinaisen talousarvion kustannusvastaavuus ei ole täysin vertailukelpoinen. Vuoden 2016 toteutumassa ja 2018 esityksessä on otettu huomioon myös valmentavan työtoiminnan kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietojärjestelmä (ROTI, ex-ATJ) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) 34
Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) 13
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisy vankiloissa 378
Vankien terveydenhuollon hallinnoalasiirron tarkentuminen (siirto momentille 33.01.06) -240
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -249
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -99
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 15
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -51
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 91
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 133
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 130
Työajan pidentäminen (Kiky) -104
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -195
Vuokrien indeksikorotus 135
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -70
Tasomuutos 5 130
Yhteensä -975

2018 talousarvio 210 009 000
2017 I lisätalousarvio -120 000
2017 talousarvio 210 984 000
2016 tilinpäätös 211 176 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 798 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 210 009 000 euroon nähden on 211 000 euroa, mistä 61 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehittämismenoihin ja 150 000 euroa on siirtoa momentille 33.01.06 vankiterveydenhuollon hallinnonalasiirron tarkentumisesta johtuen.


2018 talousarvio 209 798 000
2017 I lisätalousarvio -120 000
2017 talousarvio 210 984 000
2016 tilinpäätös 211 176 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 798 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 314 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 1 314 000
2018 talousarvio 209 798 000
2017 tilinpäätös 210 864 000
2016 tilinpäätös 211 176 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 314 000 euroa.