Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

40. Rangaistusten täytäntöönpanoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Rikosseuraamuslaitoksen vaikuttavuustavoitteena on vähentää rangaistusta suorittavien riskiä syyllistyä uusiin rikoksiin. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on valmentaa rangaistusta suorittavia rikoksettomaan elämään tukeutuen yhteiskunnan yleisiin palvelujärjestelmiin. Tavoitteena on oikeusturvan ja yhdenmukaisten käytäntöjen varmistaminen sekä suunnitelmallisen ja asteittaisen vapauttamisen lisääminen.

Vankiluvun pitkään jatkunut lasku on taittunut ja vankiluvun ennakoidaan hieman nousevan. Seuraamuksiin liittyvien asiantuntijalausuntojen ja yhdyskuntaseuraamusten määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

Toiminnan laajuus

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
       
Vankeja keskimäärin 3 120 3 130 3 150
Vapaudesta vankilaan tulleet 5 732 5 700 5 750
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa keskimäärin 3 061 3 040 3 040
Täytäntöönpantaviksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset 3 773 3 720 3 720
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot 6 647 6 600 6 600

Tavoitteena on vähentää vapautumista suoraan suljetuista vankiloista ja lisätä avolaitosten käyttöä. Valvotussa koevapaudessa on v. 2018 päivittäin keskimäärin 230 vankia. Vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolella viettämää aikaa sekä henkilökunnan ja rangaistusta suorittavien välistä vuorovaikutusta lisätään. Yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanon sisältöjä kehitetään. Yhteistyötä vankilan ulkopuolisten palveluja tuottavien toimijoiden, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon, työvoimaviranomaisten ja koulutuksen järjestäjien kanssa lisätään. Osana hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimintaohjelmaa vahvistetaan rikosseuraamusasiakkaiden asumisen taitoja ja parannetaan vapautumisen jälkeistä asumistilannetta. Kehitetään päihde-, mielenterveys- ja sosiaalityötä rangaistuksen täytäntöönpanon aikana ja palvelujatkumoja siviiliin. Rangaistusten täytäntöönpanon laillisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi normiohjausta, oikeudellista neuvontaa ja laillisuusvalvojien kannanottojen toimeenpanoa tehostetaan. Organisaatiorakenteiden ja tuottavuutta parantavien toiminta- ja työprosessien kehittämistä jatketaan. Vuoden 2018 aikana kehitetään edelleen vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden sähköistä asiointia. Vankilaradikalisoitumisen ennaltaehkäisyä tehostetaan.

Tietoja henkilöstöstä

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Henkilöstömäärä, htv 2 510 2 512 2 518
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 13,6 13,5 13,3

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Rikosseuraamuslaitoksen määrärahat alenevat runsaalla miljoonalla eurolla, mutta saadun selvityksen mukaan talousarvioesitys luo kuitenkin edellytykset nykyisen palvelutason ylläpitämiseen. Tilanne on nyt monia aiempia vuosia myönteisempi, sillä pitkään jatkuneiden sopeutustoimien jälkeen Rikosseuraamuslaitokselle osoitettiin vuosille 2017—2020 vajaan 35 milj. euron lisärahoitus toimintakyvyn turvaamiseen ja vankilaverkoston ylläpitoon. Ensi vuodelle tästä lisärahoituksesta osoitetaan 5,1 milj. euroa.

Talousarvioesitykseen sisältyy myös 378 000 euron lisäys, joka on tarkoitettu väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn vankiloissa. Toimintaa on jo pilotoitu, ja saatujen kokemusten pohjalta sitä ollaan nyt vakinaistamassa.

Valiokunta pitää lisäpanostusta tärkeänä, sillä Euroopan unionin neuvoston päätelmien mukaisesti Suomi sitoutuu toteuttamaan harkittua ja räätälöityä toimintapolitiikkaa vankiloissa tapahtuvan terrorismin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen ehkäisemiseksi.

Valiokunta kiinnitti mm. kuluvan vuoden talousarviota koskevassa mietinnössään huomiota Pelson vankilan korjaustarpeisiin. Tilakysymykset olivat vuosi sitten erityisen akuutteja, kun osa vankilan tiloista jouduttiin sulkemaan sisäilmaongelmien vuoksi. Nyt korvaavien tilojen hankinta on edennyt niin, että rakentaminen alkaa tämän vuoden lopulla ja väliaikaisten tilojen pitäisi olla käytössä kesäkuussa 2018.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan parhaillaan laaditaan suunnitelmaa Pohjois-Suomen suljettujen vankipaikkojen pysyvästä ratkaisusta, mikä koskee erityisesti Pelson ja Oulun vankiloita, joissa on akuutteja investointitarpeita. Selvityksen on määrä valmistua 15.1.2018 mennessä, ja sen yhteydessä arvioidaan suljettujen vankipaikkojen järjestäminen joko nykyisen laitosrakenteen pohjalta tai yhdistämällä ne uudeksi, isommaksi vankilaksi.

Valtiovarainvaliokunta korostaa vankipaikkojen alueellista kattavuutta ja pitää tärkeänä, että ratkaisulla turvataan vankipaikkojen riittävyys Pohjois-Suomessa. Toteutusvaihtoehtojen vaikutukset on arvioitava laaja-alaisesti mm. toiminnalliselta, taloudelliselta sekä henkilöstön kannalta, minkä lisäksi huomiota on kiinnitettävä myös ratkaisun aluetaloudellisiin vaikutuksiin.

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 210 009 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2018 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosturvallisuusindeksi 101 100 100
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 40 41 42
Vankien toimintaan osallistuminen, % päivittäin toimintoihin käytettävissä olevasta ajasta 68 68 70
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % päättyneistä 82 80 82
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä 83 83 83
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv 1,4 1,5 1,5
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv 12,4 12,4 12,2
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv 199 190 190
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 58 050 58 160 58 940
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 5 250 5 610 5 650

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 183 667
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 7 425
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 2 600
Täytäntöönpanoyksikkö 1 720
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 14 597
Yhteensä 210 009

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 222 165 223 428 222 191
Bruttotulot 13 727 12 444 12 182
Nettomenot 208 438 210 984 210 009
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 18 949    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 21 686    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 9 417 8 553 8 357
— muut tuotot 938 753 833
Tuotot yhteensä 10 355 9 306 9 190
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 15 034 8 629 13 342
— osuus yhteiskustannuksista 11 845 9 051 10 512
Kustannukset yhteensä 26 879 17 680 23 854
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -16 524 -8 374 -14 664
Kustannusvastaavuus, % 39 53 39

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat. Työtoiminnan kustannusvastaavuuden laskentaperusteita tarkistettiin vuoden 2016 tilinpäätöksessä, minkä vuoksi v. 2017 varsinaisen talousarvion kustannusvastaavuus ei ole täysin vertailukelpoinen. Vuoden 2016 toteutumassa ja 2018 esityksessä on otettu huomioon myös valmentavan työtoiminnan kustannukset.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakastietojärjestelmä (ROTI, ex-ATJ) (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -3 500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) 34
Kirjanpidon keskittäminen -säästö (HO 2015) (kohdennuksen siirto momentille 33.01.06) 13
Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden toiminnan ennaltaehkäisy vankiloissa 378
Vankien terveydenhuollon hallinnoalasiirron tarkentuminen (siirto momentille 33.01.06) -240
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -249
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -99
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 15
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -51
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015) 91
Toimintamenojen tuottavuussäästö -1 133
Toimintamenosäästö (HO 2015) -1 130
Työajan pidentäminen (Kiky) -104
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -195
Vuokrien indeksikorotus 135
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -70
Tasomuutos 5 130
Yhteensä -975

2018 talousarvio 210 009 000
2017 I lisätalousarvio -120 000
2017 talousarvio 210 984 000
2016 tilinpäätös 211 176 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 798 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 210 009 000 euroon nähden on 211 000 euroa, mistä 61 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.05 Oikeusrekisterikeskuksen tietojärjestelmien ylläpito- ja pienkehittämismenoihin ja 150 000 euroa on siirtoa momentille 33.01.06 vankiterveydenhuollon hallinnonalasiirron tarkentumisesta johtuen.


2018 talousarvio 209 798 000
2017 I lisätalousarvio -120 000
2017 talousarvio 210 984 000
2016 tilinpäätös 211 176 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 798 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 314 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 1 314 000
2018 talousarvio 209 798 000
2017 tilinpäätös 210 864 000
2016 tilinpäätös 211 176 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 314 000 euroa.

74. Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.

Selvitysosa:Avolaitosmäärärahalla kyetään työllistämään vankeja ja kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Tavoitteena on työllistää keskimäärin 175 avolaitosvankia. Avolaitosten majoituskapasiteettia käytetään myös ko. laitoksiin sijoitettavien arviolta keskimäärin 40 laitoksen ulkopuolella siviilityössä tai opiskelemassa käyvän vangin majoittamiseen. Työllistämis- ja ylläpitomenot ovat noin 27 000 euroa vankia kohti vuodessa.


2018 talousarvio 4 700 000
2017 talousarvio 4 700 000
2016 tilinpäätös 5 400 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 4 700 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 1 700 000 euroa avolaitostöihin kunnan, seurakunnan tai yleishyödyllisen yhteisön työkohteissa. Määrärahaa saa käyttää myös maanrakennustöihin ja kansallisomaisuuden kunnon ylläpitämiseen. Työkohteet ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita tai niihin voidaan liittää kuntouttavaa toimintaa, jonka kustannuksiin asianomainen yhteisö osallistuu. Määrärahaa voi käyttää erityisesti pitkäaikaishankkeissa myös avolaitostyönä toteutettavien rakentamisprojektien edellytysten luomiseksi vaadittavien tarpeellisten tukitoimintojen menoihin, kuten vankien asuintilojen kunnostamiseen.