Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
              01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
         30. Ulkopoliittinen instituutti
         40. Valtiontalouden tarkastusvirasto
         90. Eduskunnan muut menot
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

20. Eduskunnan oikeusasiamiesPDF-versio

01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 6 061 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahasta 5 468 000 euroa käytetään oikeusasiamiehen kanslian perustehtävien hoidosta aiheutuviin menoihin sekä ulkoisten ja sisäisten verkkosivustojen uudistukseen ja pohjoismaisen oikeusasiamieskokouksen järjestämiseen. Pääasialliset syyt määrärahan säästöön ovat henkilöstökulujen pieneminen ja sähköisen asianhallintaa koskevan tietojärjestelmän kehittämishankkeen valmistuminen pääosiltaan v. 2017. Kanslian yhteydessä toimivan Ihmisoikeuskeskuksen menot ovat 593 000 euroa lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen perus- ja ihmisoikeuksia edistävä valtiollinen toimielin.

Oikeusasiamiehen kanslian tehtävät laajenivat eduskunnan 5.4.2013 hyväksyttyä lakimuutoksen, jolla oikeusasiamies nimettiin YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisessa pöytäkirjassa tarkoitetuksi kansalliseksi valvontaelimeksi (ns. OPCAT-tehtävä). Suljettujen ja hoitolaitosten valvontatehtävä edellyttää lisäresursseja. Määrärahassa on otettu huomioon asiantuntijapalkkiot. Lisäksi eduskunta hyväksyi 3.3.2015 oikeusasiamieslain muutoksen, jolla YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista joulukuussa 2006 tehdyn yleissopimuksen 33 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisen rakenteen tehtävistä huolehtiminen säädettiin Ihmisoikeuskeskuksen ja sen valtuuskunnan sekä oikeusasiamiehen tehtäväksi. Tehtävänä on yleissopimuksen täytäntöönpanon edistäminen, suojelu ja seuranta. Tehtävien hoitaminen edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä tehtäväalueella ja henkilöstön osaamisen vahvistamista.

Ihmisoikeuskeskus aloitti toimintansa v. 2012 ja ihmisoikeusvaltuuskunta nimitettiin eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksellä 29.3.2012 ja siinä on lain mukaan 20—40 jäsentä. Ihmisoikeuskeskuksen johtaja toimii valtuuskunnan puheenjohtajana. Valtuuskunnan ja sen jaostojen sihteeristönä toimii Ihmisoikeuskeskus.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen (ml. Ihmisoikeuskeskus)

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Henkilötyövuodet57,957,957,9
Sairauspoissaolot, pv/htv111111
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro1)-3,573,57

1) VMBaro-tutkimus tehdään joka toinen vuosi. Vuonna 2016 tutkimusta ei tehty. Vuonna 2015 työtyytyväisyysindeksi oli 3,8.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Säästö henkilöstökuluissa sekä sähköisen asianhallintajärjestelmän lopullisen valmistumisen johdosta-140
Yhteensä-140

2018 talousarvio6 061 000
2017 talousarvio6 201 000
2016 tilinpäätös5 811 371

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 6 061 000 euroa.