Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
              50. Rintamalisät
              51. Sotilasvammakorvaukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 32 688 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 2 momentin ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä matkakulujen maksamiseen

3) kuntoutuskustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kuntoutettavien kotona asumista tukevien palvelujen maksamiseen.

Selvitysosa:Veikkaus Oy:n tuottoihin perustuva määräraha vähentää vastaavasti määrärahan tarvetta momentilta 33.50.57.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -5 000
Yhteensä -5 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio 32 688 000
2017 talousarvio 37 688 000
2016 tilinpäätös 17 988 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 41 688 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 9 000 000 euroa talousarvioesityksen 32 688 000 euroon nähden johtuu Raha-automaattiyhdistyksen käyttämättä jääneiden varojen tuloutuksesta. Varat kohdistetaan rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan ja kotiin vietäviin palveluihin.


2018 talousarvio 41 688 000
2017 II lisätalousarvio 11 637 000
2017 talousarvio 37 688 000
2016 tilinpäätös 17 988 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Valiokunta on tyytyväinen niihin määrärahakorotuksiin, joita veteraanikuntoutukseen on tehty Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Hallitus päätti viime vuonna lisätä veteraanikuntoutukseen 40 milj. euroa, joka osoitetaan maksuttomien kotiin vietävien palvelujen järjestämiseen. Lisärahoitus ajoitetaan kolmelle vuodelle siten, että tänä vuonna lisäys oli 20 milj. euroa, vuonna 2018 se on 15 milj. euroa ja vuonna 2019 vielä 5 milj. euroa. Lisäksi vuoden 2017 toisessa lisätalousarviossa kuntoutusmäärärahoja korotettiin vielä 11,6 milj. eurolla, jolloin veteraanikuntoutukseen osoitettiin kuluvana vuonna yhteensä 52,9 milj. euroa.

Talousarvioesityksen mukaan ensi vuonna kuntoutukseen on käytettävissä 32,7 milj. euroa, minkä lisäksi talousarvioesitystä täydentävässä esityksessä määrärahaa korotettiin vielä 9 milj. eurolla. Ensi vuonna on siten käytettävissä vajaat 42 milj. euroa, mikä on noin 11 milj. euroa kuluvaa vuotta vähemmän.

Laskennallisesti veteraania kohden vuonna 2016 oli käytettävissä 1 935 euroa, tänä vuonna 4 201 euroa ja ensi vuonna 3 956 euroa. Saadun selvityksen mukaan ensi vuotta koskevan laskennallisen arvion ennakoidaan kuitenkin kasvavan, koska veteraanien poistuma on nopeutunut. Ensi vuoden määrärahatason arvioidaan siten vastaavan tämän vuoden tasoa. Tämän lisäksi kuluvan vuoden toisessa lisätalousarviossa osoitettu määräraha (11,6 milj. euroa) on kuntien käytettävissä vielä vuonna 2018.

Hyväksyessään kuluvan vuoden talousarvion eduskunta edellytti, että hallitus seuraa veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin osoitettujen määrärahojen riittävyyttä ja palvelujen toimivuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä heille tarkoitettujen palveluiden piiriin (VaVM 35/2016 vp — HE 134/2016 vp, HE 249/2016 vp). Eduskunta hyväksyi vielä uuden saman sisältöisen lausuman käsitellessään vuoden 2017 toista lisätalousarviota (EK 28/2017 vp).

Valiokunta viittaa em. lausumiin ja korostaa, että veteraanipalveluiden rahoitus on turvattava siten, että kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä veteraanipalveluiden piiriin. Määrärahan riittävyyttä on myös ensi vuonna seurattava ja ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin määrärahan lisäämiseksi.

Valiokunta painottaa kotiin vietävien palveluiden ensisijaisuutta, millä edistetään veteraanien kotona asumista. Valiokunta pitää tärkeänä, että määräraha tulee tehokkaasti ja täysimääräisesti käytetyksi rintamaveteraanien hyväksi ja että palvelut vastaavat veteraanin tarpeisiin.

Valiokunta pitää perusteltuna, että sotainvalidien palveluissa kunnallisen laitoshoidon haitta-asterajaa alennetaan nykyisestä 20 prosentista vielä 15—10 prosenttiin. Tämän kustannusvaikutuksen arvioidaan olevan 7—15 milj. euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 41 688 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 2 momentin ja rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) nojalla rintamaveteraanien kuntoutuksesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) rintamaveteraanikuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä matkakulujen maksamiseen

3) kuntoutuskustannusten asiantuntijapalkkioiden maksamiseen

4) kuntoutettavien kotona asumista tukevien palvelujen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 19 282 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 3 068 000 euroa aiheutuu kuntoutukseen ja 16 214 000 euroa kotona asumista tukeviin palveluihin kohdentuvista lisäyksistä.


2018 II lisätalousarvio 19 282 000
2018 talousarvio 41 688 000
2017 tilinpäätös 49 325 000
2016 tilinpäätös 17 988 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 19 282 000 euroa.