Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

40. EläkkeetPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja sairauspäivärahan omavastuuajan rahoittamiseen sekä vammaisetuuksien rahoittamisesta.

Eläketurva muodostuu työeläkkeestä sekä sitä täydentävästä kansaneläkkeestä. Työeläkkeen tehtävänä on turvata kohtuullinen toimeentulo ja kansaneläkkeen tehtävänä on turvata vähimmäistoimeentulo vanhuuden, työkyvyttömyyden, työttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Eläkkeensaajia oli 31.12.2016 yhteensä 1 558 900, joista vanhuuseläkkeellä 1 299 958, perhe-eläkkeellä 272 747, työkyvyttömyyseläkkeellä 214 046, osa-aikaeläkkeellä 10 388 sekä muilla eläkkeillä 13 615. Henkilön on mahdollista saada samanaikaisesti usean lajin mukaista eläkettä.

Vuosina 2014—2016 maksetut eläkkeet (milj. euroa)

  2014 2015 2016
       
Yksityinen sektori 15 410 15 944 16 442
Kunnalliset eläkkeet 4 375 4 569 4 765
Valtion eläkkeet 4 327 4 412 4 479
Muut julkiset yhteensä 328 340 349
Työeläkkeet yhteensä 24 440 25 265 26 035
Solita-eläkkeet 513 515 520
Kelan eläkkeet 2 560 2 505 2 470
Lakisääteiset eläkkeet yhteensä 27 513 28 285 29 025
       
Keskimääräinen kokonaiseläke (oma eläke) euroa/kk 1 394 1 436 1 464

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja vakuutettujen vakuutusmaksuilla. Työeläkkeet ovat talousarvion ulkopuolella lukuun ottamatta valtion eläkkeitä, joiden rahoitus kuuluu valtiovarainministeriön pääluokkaan. Valtio osallistuu merimieseläkkeiden, yrittäjäeläkkeiden ja maatalousyrittäjäeläkkeiden rahoitukseen. Kansaneläkkeet, yleiset perhe-eläkkeet, takuueläkkeet ja lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvä eläke rahoitetaan kokonaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2015—2018

Eläkkeen saajia 2015
toteutunut
2016
toteutunut
2017
arvio
2018
arvio
         
Merimieseläkkeen saajia 8 480 8 424 8 477 8 546
Maatalousyrittäjäeläkkeen saajia 165 778 158 818 152 060 145 205
Yrittäjäeläkkeen saajia 230 345 238 689 247 371 254 473
Tapaturmavakuutustapahtumia, maatalousyrittäjät 4 066 4 621 4 433 4 359
Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan päivärahatapauksia, maatalousyrittäjät ja apurahansaajat 10 440 10 424 10 195 9 904
Lapseneläkkeen saajia 17 630 17 149 17 000 16 700
Leskeneläkkeen saajia 5 504 5 373 5 300 5 200
Kansaneläkkeen saajia 629 208 615 751 610 000 606 700
Takuueläkkeen saajia 100 947 101 647 101 600 102 800

Toiminnan laajuus 2015—2018

Vakuutettujen lukumäärä 2015
toteutunut
2016
toteutunut
2017
arvio
2018
arvio
         
MEL-vakuutettuja 8 553 8 424 8 477 8 546
MYEL-vakuutettuja 64 277 61 920 59 728 57 758
YEL-vakuutettuja 234 952 231 600 231 600 231 800
MYEL-vakuutettuja apurahansaajia 2 892 2 997 2 997 2 997
Tapaturmavakuutettuja maatalousyrittäjiä 85 417 82 276 80 213 78 008

Toiminnan laajuus 2015—2018

Keskimääräisiä eläkkeitä 2015
toteutunut
2016
toteutunut
2017
arvio
2018
arvio
         
Keskimääräinen merimieseläke (€/kk) 1 341 1 400 1 420 1 450
Keskimääräinen maatalousyrittäjäeläke (€/kk) 398 423 445 472
Keskimääräinen yrittäjäeläke (€/kk) 411 413 415 420
Keskimääräinen tapaturmaeläke (€/kk), maatalousyrittäjät 630 630 640 653
Keskimääräinen leskeneläke (€/kk) 176 173 170 168
Keskimääräinen kansaneläke (€/kk) 301 296 291 288
Keskimääräinen takuueläke (€/kk) 133 157 157 175

Toiminnan laajuus 2015—2018, eläkkeen saajan asumistuki ja vammaisetuudet

  2015
toteutunut
2016
toteutunut
2017
arvio
2018
arvio
         
Eläkkeensaajan asumistuki, saajat 194 870 201 914 208 400 212 600
Maksetut eläkkeensaajan asumistuet (milj.) 530,6 558,0 592 618
Eläkettä saavan hoitotuki, saajat 233 082 226 375 222 600 222 400
Vammaistuki, saajat 49 911 48 613 49 700 50 800
Ruokavaliokorvaukset, saajat 33 514 34 520 - -
Maksetut vammaisetuudet (milj.) 619,5 581,4 560 558

Yksityisen työnantajan työsuhteessa olevat merimiehet on vakuutettu merimiesten eläkelain (MEL) mukaisesti. Itsenäisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä osan yrityksen omistajista on vakuutettava ansiotoimintansa yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisesti ja maanviljelijöiden, kalastajien, apurahansaajien ja poronhoitajien maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti.

Työtapaturmasta ja ammattitaudista suoritetaan korvauksia tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisesti työntekijöille ja maatalousyrittäjille. Korvauksia maksetaan muun muassa sairaanhoidosta ja ansionmenetyksestä. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki koskee niitä henkilöitä, joille MYEL-vakuutus on pakollinen. Tapaturmavakuutus rahoitetaan työnantajien tapaturmavakuutusmaksuin, mutta valtio osallistuu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoitukseen.

Omaeläkkeen lisäksi eläkettä voidaan maksaa perheenhuoltajan kuoltua. Yleisen perhe-eläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkettä maksetaan leskelle ja alaikäiselle lapselle. Leskeneläkettä yhteen sovitetaan laskennallisen omaeläkkeen kanssa.

Kansaneläkkeen tavoitteena on turvata vähimmäistoimeentulo niille eläkkeensaajille, jotka eivät saa muuta eläkettä tai joiden muu eläketurva on vähäinen. Kansaneläkkeen määrä pienenee työeläketulojen kasvaessa, eikä kansaneläkettä jää maksettavaksi työeläkkeiden ylitettyä tietyn määrän. Eläkkeeseen voi kuulua myös eläkettä saavan hoitotuki, asumistuki ja lapsikorotus. Kansaneläkejärjestelmästä maksetaan myös työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea ja yksilöllistä varhaiseläkettä, jos henkilö ei saa muuta eläkettä tai eläke on pieni.

Valtio rahoittaa vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Vammaisetuuksien tarkoituksena on tukea vammaisten ja pitkäaikaisesti sairaiden henkilöiden itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Vammaisetuuksia ovat eläkettä saavan hoitotuki, alle 16-vuotiaan vammaistuki ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki.

50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 61 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion osuus merimieseläkemenoista on 31 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus 437
Tarvearvion muutos 463
Yhteensä 900

2018 talousarvio 61 000 000
2017 talousarvio 60 100 000
2016 tilinpäätös 56 900 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 61 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää merimieseläkelain (1290/2006) 152 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 685 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa maatalousyrittäjien eläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksut ja sijoitusten tuotto eivät niihin riitä, ryhmähenkivakuutuksen korvausmenoista valtion osuus on kuitenkin 1/3. Valtion osuuden etuus- ja hoitokulumenoista arvioidaan vuonna 2018 olevan 80 %.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus 4 352
Tarvearvion muutos 17 848
Yhteensä 22 200

2018 talousarvio 685 300 000
2017 talousarvio 663 100 000
2016 tilinpäätös 645 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 685 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 135 §:n ja 135 a §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) 41 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 233 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtio korvaa yrittäjäeläkkeiden aiheuttamat kustannukset siltä osin kuin vakuutusmaksurahasto ei niihin riitä.

Yrittäjien maksuprosentin on vuonna 2018 oletettu olevan 24,1 % alle 53-vuotiaiden osalta ja 25,6 % 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien osalta, jolloin vakuutusmaksutulo olisi 1 098 300 000 euroa. Kokonaiseläkemenoksi arvioidaan 1 258 400 000 euroa. Valtion osuuteen vaikuttavat lisäksi YEL 10 §:n 2 momentissa tarkoitetut avoimet maksut, joiden määräksi on arvioitu 85 700 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksitarkistus 1 438
Tarvearvion muutos 82 562
Yhteensä 84 000

2018 talousarvio 233 000 000
2017 I lisätalousarvio 19 600 000
2017 talousarvio 149 000 000
2016 tilinpäätös 138 000 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 239 000 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 6 000 000 euroa talousarvioesityksen 233 000 000 euroon nähden aiheutuu vakuutusmaksutulon pienentymisestä ja vakuutettujen arvioitua pienemmästä määrästä.


2018 talousarvio 239 000 000
2017 III lisätalousarvio 11 100 000
2017 I lisätalousarvio 19 600 000
2017 talousarvio 149 000 000
2016 tilinpäätös 138 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 239 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yrittäjän eläkelain (1272/2006) 140 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 14 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu tarvearvion tarkentumisesta.


2018 II lisätalousarvio 14 000 000
2018 talousarvio 239 000 000
2017 tilinpäätös 192 849 154
2016 tilinpäätös 138 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 14 000 000 euroa.

53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

Selvitysosa:Alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta myönnetyn eläkkeen aiheuttamat kustannukset korvataan kokonaan valtion varoista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarvearvion muutos -2 200
Yhteensä -2 200

2018 talousarvio 10 000 000
2017 talousarvio 12 200 000
2016 tilinpäätös 3 205 548

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 8 §:n mukaiseen valtion korvaukseen.

54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 148 §:n ja 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion välitön osuus kokonaiskustannuksista on 29,5 % ja maatalousyrittäjien osuus on 33,5 %. Perusturvaosuus rahoitetaan Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kautta. Kansaneläkelaitoksen osuus kokonaiskustannuksista on 27,6 % ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 9,4 %.

Sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille aiheutuvat kustannukset maksetaan kokonaan valtion varoista. Momentilta maksetaan myös apurahansaajille maksettavat tapaturmavakuutuksen mukaiset korvaukset ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta aiheutuvat kustannukset.


2018 talousarvio 15 000 000
2017 talousarvio 15 000 000
2016 tilinpäätös 15 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 148 §:n ja 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) 10 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 3 580 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

6) eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.

Selvitysosa:Valtio rahoittaa kansaneläkkeet, takuueläkkeet, perhe-eläkkeet, eläketuet, eläkkeensaajan asumistuet ja vammaisetuudet kokonaisuudessaan. Lisäksi valtio turvaa kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän sekä maksuvalmiuden.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen takuueläkelain, vammaisetuuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta siten, että takuueläkettä, nuorten kuntoutusrahaa ja eläkkeensaajien hoitotuen perustasoa korotetaan. Koskee myös momenttia 33.30.60.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta siten, että kansaneläkeindeksi jäädytetään vuoden 2018 osalta. Koskee myös momentteja 33.10.53, 33.10.57, 33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.20.55, 33.20.56, 33.30.60 ja 33.50.50. Indeksijäädytys ei koske perustoimeentulotukea, johon tehdään normaali tarkistus.

Kun hallituksen esitykset on otettu huomioon kansaneläkevakuutuksen valtion osuudet, muut menot ja tulot vuonna 2018 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Kansaneläkemenot 2 163
Takuueläke 212
Vammaisetuudet 558
Eläkkeensaajan asumistuki 618
Eläketuki 29
Yhteensä 3 580
   
Tulot  
Omaisuuden tuotot  
Valtion osuudet etuuksista 3 583
Rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän turvaaminen (valtio) -3
Yhteensä 3 580

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläketuen vaikutus eläkemenoihin 1 000
Eläkkeensaajien hoitotuen perustason korotus 10 000
Rahaston vähimmäismäärän muutos -2 700
Takuueläkkeen korottaminen 16 000
Takuueläkkeen korotuksen vaikutus eläketukeen 700
Tarvearvion muutos -56 640
Yhteensä -31 640

2018 talousarvio 3 580 500 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 3 612 140 000
2016 tilinpäätös 3 595 392 261

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 3 580 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansaneläkelain (568/2007) 101—103 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

2) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

3) eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n mukaisten etuuksien maksamiseen

4) maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 150 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

5) takuueläkelain (703/2010) 36 §:n mukaisen valtion osuuden maksamiseen

6) eläketukilain (1531/2016) mukaisten etuuksien maksamiseen

7) maahanmuuttajien erityistuesta annetun lain (1192/2002) mukaisten etuuksien maksatuksen oikaisuun.