Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
              50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon
              51. Lapsilisät
              52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
              56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut
              57. Perustoimeentulotuki
              60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 820 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

Selvitysosa: Perustoimeentulotuki sisältää perusosan ja muut perusmenot, joihin kuuluu asumistukilain 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot, kotivakuutusmaksu sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Toimeentulotuen perusosan suuruus määritellään toimeentulotukilain (1412/1997) 9 §:ssä, jonka mukaan perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. Perusosan suuruus vuonna 2017 on yksinasuvan aikuisen osalta 487,89 euroa kuukaudessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asumismenon sitominen elinkustannusindeksiin5 000
Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen 20185 000
Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen 5 %:lla3 800
Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin-8 200
Osa-asunnon normi 80 % enimmäisasumismenoista1 600
Takuueläkkeen korotus -200
Tarvearvion muutos-21 738
Työttömyysturvan aktiivimalli4 000
Yhteensä-10 738

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio820 900 000
2017 talousarvio831 638 000
2016 tilinpäätös314 867 985

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 820 400 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 500 000 euroa talousarvioesityksen 820 900 000 euroon nähden aiheutuu vähimmäismääräisten päivärahojen korottamisesta.


2018 talousarvio820 400 000
2017 talousarvio831 638 000
2016 tilinpäätös314 867 985

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Edellä momentin 33.10.54 kohdalla esitettyyn viitaten momentin määrärahatarpeen arvioidaan pienenevän. Momentilta vähennetään 1,6 milj. euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 818 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 80 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu tuen keston lyhenemisestä ja arvioitua pienemmästä keskimääräisestä tuesta saajaa kohden.


2018 II lisätalousarvio-80 000 000
2018 talousarvio818 800 000
2017 tilinpäätös760 630 313
2016 tilinpäätös314 867 985

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 80 000 000 euroa.