Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
              57. Perustoimeentulotuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 1 478 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Yleinen asumistuki perustuu kokonaisvuokraan ja lineaarisen omavastuun määrittelyyn. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yleisellä asumistuella korvattavan asumismenon enimmäisasumismenojen sitomisesta elinkustannusindeksiin ja jäädyttämisestä sekä osa-asunnon normin käyttöönotosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Ahvenanmaalla opiskelevat säilyvät asumislisän piirissä -250
Asumismenon sitominen elinkustannusindeksiin -12 000
Asumistukiuudistuksen (2015) kustannusvaikutusten tarkennus 20 000
Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen 2018 -12 000
Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen 5 %:lla -21 600
Indeksisidonnaisten menojen säästön tarkennus -7 400
Kertaluontoinen eläketuki pitkään työttömänä olleille -3 700
Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin 135 500
Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin, lisäkustannus 31 500
Osa-asunnon normi 80 % enimmäisasumismenoista -4 000
Tarvearvion muutos 52 350
Tulojen suojaosan kustannusten tarkennus 40 000
Työttömyysturvan aktiivimalli 4 000
Yhteensä 222 400

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio 1 478 800 000
2017 talousarvio 1 256 400 000
2016 tilinpäätös 1 075 310 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 1 482 500 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 3 700 000 euroa talousarvioesityksen 1 478 800 000 euroon nähden aiheutuu kertaluonteisen eläketuen odotettua vähäisemmästä käytöstä.


2018 talousarvio 1 482 500 000
2017 talousarvio 1 256 400 000
2016 tilinpäätös 1 075 310 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Eduskunta on muuttanut yleistä asumistukea koskevaa hallituksen esitystä siten, että osa-asunnon normista luovutaan (YmVM 15/2017 vp — HE 161/2017 vp). Muutos lisää momentin määrärahatarvetta 4 milj. eurolla ja vähentää perustoimeentulotuen tarvetta 1,6 milj. eurolla. Muutoksen nettovaikutus (-2,4 milj. euroa) katetaan vähentämällä kertaluonteisesti rokotteiden hankintaan ehdotettua määrärahaa (mom. 33.70.20) 0,6 milj. eurolla, minkä lisäksi momentin 33.02.08 poistaminen vähentää menoja 1,8 milj. eurolla.

Momentille lisätään 4 000 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 1 486 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 11 200 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu opiskelijoiden siirtymisestä yleisen asumistuen piiriin. Arvioitua useampi opiskelija on nostanut asumistukea myös kesällä.


2018 II lisätalousarvio 11 200 000
2018 talousarvio 1 486 500 000
2017 tilinpäätös 1 266 400 000
2016 tilinpäätös 1 075 310 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 11 200 000 euroa.