Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 636 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä valvonnan edellyttämän ohjauksen sekä ennakoivan ja jälkikäteisen valvonnan keinoin.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Toiminnallinen tuloksellisuus:

  • — kärkihankkeiden tavoitteiden toteutumisen tukeminen: palvelut asiakaslähtöisiksi sisältäen mm. julkisen palvelulupauksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen, lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen ja digitalisaatio
  • — reformien toimeenpanon tukeminen: sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen, alue- ja keskushallinnon uudistus
  • — valvonnan painopisteen siirtäminen ennakoivaan ja omavalvontaan sekä toiminnan ohjauksen vahvistaminen tähän suuntaan
  • — lupa- ja valvontaprosessien sujuvoittaminen
  • — normien purkuun osallistuminen ja hallinnollisen taakan keventäminen sekä näistä johtuvien lainsäädäntöuudistusten toimeenpano.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston talousarvio perustuu osittaiseen nettobudjetointiin. Bruttobudjetoidut tulot on budjetoitu momentille 12.33.02. Toimintamenomomentille kirjattavat tulot ovat terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammattioikeuksia koskevia päätöksiä sekä valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon yksityisten palvelunantajien lupia koskevien suoritteiden maksuja, alkoholielinkeinoon liittyviä maksuja sekä viraston suoritteista liiketaloudellisin perustein määrättäviä maksuja. Lisäksi aluehallintovirastot suorittavat osan yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilta saamistaan vuosimaksuista Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle yksityisten palvelunantajien rekisteristä aiheutuvia ylläpitokustannuksia vastaavasti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 16 370 15 512 14 336
Bruttotulot 3 959 4 750 3 700
Nettomenot 12 411 10 762 10 636
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 846    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 205    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot
4 593 4 350 4 500
— muut tuotot 598 400 400
Tuotot yhteensä 5 191 4 750 4 900
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 232 - 1 200
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset yhteensä 3 098 3 025 3 500
— osuus yhteiskustannuksista yhteensä 1 218 1 725 1 400
Kokonaiskustannukset yhteensä 4 316 4 750 4 900
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 875 - -
Kustannusvastaavuus, % 120 100 100
Tuotokset ja laadunhallinta

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston käsiteltäväksi saapuvien asioiden määriä

  2016
toteutuma
2017
ennuste
2018
ennuste
2017/2018
muutos-%
         
Terveydenhuollon ammatinharjoittamista koskevat päätökset 19 892 18 000 18 000 -
Sosiaalihuollon ammatinharjoittamista koskevat laillistamispäätökset 1 700 20 000 3 000 -85,0
Valvonta-asiat 1 365 1 360 1 380 1,5
Raskauden keskeyttämistä koskevat luvat 944 970 970 -
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toimintaympäristön muutokset erityisesti sote-uudistus sekä aluehallintouudistukseen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, ohjaus- ja valvontatoiminnan uudelleen organisointi edellyttävät toimintatapojen muutosta ja muutoinkin valvonnan kehittämistä. Valtion uuden lupa- ja valvontaviraston valmisteluun liittyen yhteistyötä aluehallintovirastojen kanssa lisätään entisestään. Tämä kaikki edellyttää viraston johdolta ja esimiehiltä hyvää muutosjohtajuutta. Toimintaympäristön muutoksessa on tärkeää säilyttää nykyiset asiantuntijavoimavarat ja tukea niiden edelleen kehittämistä kohti uusia osaamistarpeita. Tätä toteutetaan hyödyntämällä tulos- ja kehityskeskusteluja sekä laatimalla toimintaa tukeva koulutussuunnitelma. Muutosta edesauttaa toimintatapojen ja työmenetelmien uudistaminen mm. digitaalisten työkalujen avulla.

Työhyvinvoinnista huolehtiminen luo perustaa henkilöstön toimintakyvylle. Suuri työmäärä, virkatehtävien suorittamiseen liittyvät vastuut sekä muutostilanne ovat työhyvinvoinnin kannalta haasteellisia. Työhyvinvointia seurataan säännöllisin kyselyin ja tulosten analysointiin sekä kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen ja niiden seurantaan panostetaan. Johto ja esimiehet kiinnittävät kasvavaa huomiota työtehtävien priorisointiin ja henkilöstön tukemiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Lakisääteisten adoptioiden jälkipalvelutehtävien hoito 95
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -11
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -5
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -1
Palkkaliukumasäästö -33
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -5
Toimintamenojen tuottavuussäästö -55
Toimintamenosäästö (HO 2015) -100
Työajan pidentäminen (Kiky) -10
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -14
Vuokrien indeksikorotus 2
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -4
Tasomuutos 15
Yhteensä -126

2018 talousarvio 10 636 000
2017 talousarvio 10 762 000
2016 tilinpäätös 11 770 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 836 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 200 000 euroa talousarvioesityksen 10 636 000 euroon nähden aiheutuu tarpeesta lisäresursoida Luova -valmisteluun kaksi henkilötyövuotta määräaikaisesti ajalle 2018—2019.


2018 talousarvio 10 836 000
2017 talousarvio 10 762 000
2016 tilinpäätös 11 770 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 836 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 95 000
2018 talousarvio 10 836 000
2017 tilinpäätös 10 762 000
2016 tilinpäätös 11 770 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 90 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (MD/IVD-asetus) toimeenpanosta.


2018 II lisätalousarvio 90 000
2018 I lisätalousarvio 95 000
2018 talousarvio 10 836 000
2017 tilinpäätös 10 762 000
2016 tilinpäätös 11 770 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 90 000 euroa.