Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2018

03. Valtion nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Valtion velanhoidon strategisena tavoitteena on velasta aiheutuvien kustannusten minimointi siten, että velanhoidollisten toimenpiteiden ja itse velkasalkun riskit pysyvät hyväksyttävällä tasolla ja siten, että valtion maksuvalmius turvataan kaikissa olosuhteissa. Kustannuksia minimoidaan muokkaamalla aktiivisesti velkasalkun korkorakennetta siten, että velasta aiheutuvia korkomenoja voitaisiin hallitusti vähentää. Lisäksi pidetään yllä mahdollisimman likvidit viitelainamarkkinat edullisen rahoituksen turvaamiseksi.

01. Nettolainanotto ja velanhallinta

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille merkitään nettotuloa 2 972 870 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

Budjettitalouden velan nimellisarvon kehitys vuosina 2016—2018 (mrd. euroa)

  2016
tilinpäätös
2017
budjetoitu
2018
esitys
       
Budjettitalouden velka, nimellisarvo 101,7 107,1 110,1

Momentin nettotuloarvio vastaa muista kuin velanhallinnasta aiheutuvista eristä syntyvää nettolainanottotarvetta. Momentille kertyy nettotuloja uusista valtionlainoista saatavista tuloista vähennettynä velan takaisinmaksuista aiheutuvilla menoilla. Nettotuloon sisällytetään lisäksi valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä lainan ottamista tai takaisinmaksuhintaa suojaavista johdannaissopimuksista aiheutuvat erät.

Budjettitalouden velan pitkäaikaisten lainojen kuoletuksia arvioidaan maksettavan 8,1 mrd. euroa vuonna 2018. Tämän lisäksi arvioidaan erääntyvän velkasitoumuksia ja lyhytaikaista luottoa 5,7 mrd. euroa. Uusista lainoista saatavan määrän, ml. emissiotappiot, arvioidaan olevan 16 857 870 000 euroa ja lainojen kuoletuksiin ja takaisinmaksuun, ml. pääomatappiot, käytettävän määrän 13 885 000 000 euroa.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 3 023
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 2 973

2018 talousarvio 2 972 870 000
2017 I lisätalousarvio -178 078 000
2017 talousarvio 5 586 147 000
2016 tilinpäätös 2 473 716 053

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille merkitään nettotuloa 3 039 637 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 66 767 000 euroa talousarvioesityksen 2 972 870 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksista.

Lisäksi talousarvioesityksen momentin selvitysosan taulukko korvataan oheisella taulukolla:

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 3 090
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 3 040

2018 talousarvio 3 039 637 000
2017 III lisätalousarvio 106 287 000
2017 II lisätalousarvio -1 028 090 000
2017 I lisätalousarvio -178 078 000
2017 talousarvio 5 586 147 000
2016 tilinpäätös 2 473 716 053

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Valiokunta ehdottaa momentille lisättäväksi 40 295 000 euroa nimellisarvoiseen nettolainanottoon, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 3 129 932 000 euroa.

Lisäys johtuu valiokunnan menomomenteille ehdottamista muutoksista.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille merkitään nettotuloa 3 079 932 000 euroa.

Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot, pääomavoitot sekä velan riskiaseman säätelemiseksi tehdyistä johdannaissopimuksista saatavat tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää:

1) valtionvelan kuoletusten ja takaisinostojen maksamiseen

2) valtion lainanotossa esiintyvien emissiotappioiden ja velan takaisinostoissa esiintyvien pääomatappioiden sekä valtionlainojen ottamista ja takaisinmaksua suojaavista johdannaisista aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentilta vähennetään 1 344 605 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään vähennystä 1 344 605 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 1 785 327 000 euroa vuonna 2018. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 1 735 327 000 euroa vuonna 2018..

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 1 785
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 1 735

2018 I lisätalousarvio -1 344 605 000
2018 talousarvio 3 079 932 000
2017 tilinpäätös 3 083 951 345
2016 tilinpäätös 2 473 716 053

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2018 vp (19.6.2018)

Valiokunta ehdottaa nimellisarvoiseen nettolainanottoon 1 345 405 000 euron vähennystä, jolloin nimellisarvoinen nettolainanotto on 1 784 527 000 euroa.

Vähennys johtuu valiokunnan menomomentille 33.02.08 ehdottamasta muutoksesta.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentilta vähennetään 1 345 405 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 484 600 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään vähennystä 484 600 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 1 300 927 000 euroa vuonna 2018. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 1 250 927 000 euroa vuonna 2018.

Tulot ja menot (milj. euroa)

   
Tulot  
Nimellisarvoinen nettolainanotto 1 301
Menot  
Emissiotappiot (netto) -40
Pääomatappiot (netto) -10
Nettotulot 1 251

2018 II lisätalousarvio -484 600 000
2018 I lisätalousarvio -1 345 405 000
2018 talousarvio 3 079 932 000
2017 tilinpäätös 3 083 951 345
2016 tilinpäätös 2 473 716 053

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 484 600 000 euroa.