Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 637 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomen ympäristökeskus (SYKE) kehittää ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi erityisesti valtioneuvoston, muun julkisen hallinnon ja elinkeinoelämän käyttöön. Ratkaisujen pohjaksi SYKE tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä arvioi vaihtoehtoisia kehityssuuntia. SYKE huolehtii myös useista EU-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten edellyttämistä raportoinneista sekä hoitaa eräitä ympäristövalvonnan ja muita viranomaistehtäviä.

SYKE hoitaa myös maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia vesivarojen käytön ja hoidon tehtäviä. SYKE:n toimintamenoista näihin tehtäviin kohdennetaan noin 1 500 000 euroa. SYKE:n toimintamenomäärärahaa arvioidaan käytettävän näihin tehtäviin noin 20 henkilötyövuoden ja erillisrahoitusta noin 16 henkilötyövuoden kustannusten kattamiseen. Muutokset tarkennetaan yhteisen suunnittelun kautta.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Suomen ympäristökeskuksen toiminta vaikuttaa yhteiskunnan kehityksen kestävyyteen tuottamalla ja välittämällä uutta tietoa ja uusia ratkaisumalleja. Tiedon keskeisiä käyttäjiä ovat valtioneuvosto, aluehallinto, kunnat, maakuntien liitot, liike-elämä, tiedotusvälineet, kansalaisjärjestöt sekä yksityiset kansalaiset.

Vaikuttavuustavoitteet ovat:

 • — Biotalouden ja kiertotalouden kasvu ja uudet ratkaisut ovat kestäviä ilmastonmuutoksen hillinnän, vesi- ja muiden luonnonvarojen käytön, vesistöjen ja Itämeren kuormittumisen sekä ekosysteemien turvaamisen kannalta
 • — Elinympäristöt ovat monimuotoisia, terveellisiä sekä hyvinvointia edistäviä ja niiden vaikutukset terveyteen tiedostetaan
 • — Ympäristöä koskevaa tietoa tuotetaan, jaetaan ja käytetään tehokkaasti, digitalisaation myötä kansalaisten osallistumisen edellytykset elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon paranevat ja ympäristötiedon tuottamiseen, jalostamiseen ja jakeluun kehittyy uutta yritystoimintaa
 • — Ympäristösääntelyn ongelmakohdat on tunnistettu ja ne on ratkaistu kokeilemalla uusia toimintamalleja ja käyttämällä hyväksi osallistavaa sääntelyn kehittämistä sekä sääntelyn ja kokeilujen johdonmukaista arviointia
 • — Eri toimijoiden yhteistyöhön perustuvat kokeilut tuottavat innovaatioita ja ratkaisumalleja, joiden avulla suomalaisen yhteiskunnan ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä voidaan vahvistaa ja joita voidaan hyödyntää myös kansainvälisesti.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Tuotokset ja laadunhallinta

Ympäristöministeriö asettaa Suomen ympäristökeskuksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat tulostavoitteet:

 • — SYKE lisää edelleen ammatillisten ja tieteellisten julkaisujen määrää suhteutettuna työpanoksen määrään
 • — SYKE lisää sähköisten tiedonvälityskanavien käyttöä ympäristöä koskevan tiedon jakamisessa
 • — SYKE huolehtii sekä julkisoikeudellisen että liiketaloudellisen toimintansa kustannusvastaavuudesta
 • — SYKE huolehtii palvelukyvystään erityisesti tulosohjaavien ministeriöiden sekä aluehallinnon kannalta tarkasteltuna
 • — SYKE huolehtii toimintaansa koskevan viestinnän laadusta median kannalta tarkasteltuna.

SYKE keskittyy toiminnassaan:

 • — ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen, erityisesti näihin liittyviin ohjausjärjestelmiin ja -keinoihin sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin ja seurantaan
 • — kiertotalouden ja biotalouden edistämiseen ja materiaalien ja energian käytön tehokkuuden lisäämiseen
 • — vesistöjen, pohjavesien ja Itämeren suojelun, hoidon ja kestävän käytön edistämiseen sekä Itämereen ja vesiin kohdistuvien paineiden vaikutuksiin ja tilan seurantaan sekä öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan
 • — luonnonvarojen kestävän käytön ja vaikutusten arvioinnin edistämiseen sekä uudentyyppisten riskien tunnistamiseen ja ratkaisujen löytämiseen
 • — luonnon monimuotoisuuden tilan seurantaan ja turvaamiseen, luonnon kestävän käytön ja ekosysteemien toimintaan perustuvien palvelujen ylläpidon edistämiseen ja ratkaisuihin sekä luonnonvarapalveluihin perustuvan liiketoiminnan edistämiseen
 • — kaupungistumista, maankäyttöä, rakennettua ympäristöä ja liikennejärjestelmiä koskevan tiedon tuottamiseen ja jakamiseen sekä käyttötarpeiden yhteensovittamista tukevien ohjauskeinojen kehittämiseen.

SYKE ottaa tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan huomioon myös merkitykseltään kasvavat ympäristökysymykset, kuten:

 • — globaalien ympäristömuutosten voimakkaampi heijastuminen Suomeen
 • — ympäristöä koskevan hallinnan muutokset
 • — ikääntymisen ja väestörakenteen muutoksen vaikutukset palvelurakenteisiin, asumiseen ja liikkumiseen.
Taloudellisuus

Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan tuloja arvioidaan kertyvän 4,9 milj. euroa, josta vientitoiminnan osuudeksi arvioidaan lähes puolet. Muulta valtionhallinnolta arvioidaan saatavan rahoitusta 15,2 milj. euroa, josta yhteisrahoitteista 11,5 milj. euroa. Talousarvion ulkopuolinen rahoitus arvioidaan 7,4 milj. euroksi, josta EU:n osuus on noin 4 milj. euroa. Entistä voimakkaampi kansainvälinen verkostoituminen vahvistaa SYKE:n kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Tuottavuus

SYKE keskittää pääkaupunkiseudun toimintansa Viikkiin 2017—2019. Muutto tapahtuu vaiheittain ja aiheuttaa kokonaisuudessaan 2,0—2,5 milj. euron kertaluonteiset kustannukset. Vuonna 2018 kyseisten kertaluonteisten kustannusten määrä on noin 1,5 milj. euroa. Toimitilaratkaisu tuo vuodesta 2020 alkaen vuoden 2015 tasoon verrattuna 1,5 milj. euron vuotuiset säästöt.

Tuottavuutta parannetaan kehittämällä verkostoyhteistyötä, toimintaprosesseja ja tietojärjestelmiä sekä laajentamalla sähköisiä verkkopalveluja kansallisesti ja kansainvälisesti. Tuottavuutta nostetaan myös tukitoiminnoissa. Merentutkimuksen kansallista koordinaatiota ja tutkimusinfrastruktuuria edistetään kansallisten tutkimusinfrastruktuurilinjausten mukaisesti.

Koko ympäristöhallinnon tuottavuutta parannetaan muun muassa kehittämällä ympäristön seurantaa ja tietojärjestelmiä sekä lisäämällä seurantaan perustuvan raportoinnin automatisointia ja tietovarantoihin liittyvää yhteistyötä.

Tuottavuutta parannetaan myös monipuolistamalla valtion tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten kanssa tehtävän tutkimusyhteistyön toimintamalleja sekä kehittämällä yhdessä seurantamenetelmiä ja hyödyntämällä seurannassa uusia yhteistyömalleja sekä lisäämällä edelleen toimitila-, laboratorio- ja tutkimusinfrayhteistyötä.

SYKE:n kokonaishenkilötyövuosien arvioidaan olevan noin 505 vuonna 2018. Henkilötyön määrän vähentämisen tarvetta kasvattaa Viikkiin muutosta aiheutuvien liittyvien kertaluonteisten kustannusten aiheuttama säästötarve. Toimintamenomomentin suoralla budjettirahoituksella palkatun henkilöstön määrä vastaa 232 henkilötyövuotta. Muun henkilöstön määrä riippuu ensisijaisesti ulkopuolisen rahoituksen kehittymisestä. Henkilöstövoimavaroja kohdennetaan strategisten tavoitteiden sekä käytettävissä olevan rahoituksen määrän mukaisesti.

Suomen ympäristökeskuksen henkilötyövuodet vuosina 2016—2018

Tehtäväalue 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
       
Henkilötyön määrä (htv) 556 530 505

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 54 587 52 878 50 137
Bruttotulot 26 064 27 000 27 500
Nettomenot 28 523 25 878 22 637
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 867    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 159    

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 11 344 11 700 11 500
— EU:lta saatava rahoitus 3 254 3 700 4 000
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 553 2 600 3 000
Tuotot yhteensä 17 151 18 000 18 500
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 26 626 27 692 29 839
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -9 475 -9 692 -11 339
Omarahoitusosuus, % 36 35 38

Yhteisrahoitteisten hankkeiden kustannusvastaavuus vaihtelee hanketyypeittäin ja määräytyy eri rahoittajatahojen rahoitusehtojen mukaan.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Rakenteelliset muutokset (HO 2015) -600
Tuottavuushankesäästö (Envibase) -500
Ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun kehittämishanke Envibase (v. 2017 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) -1 640
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -29
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -12
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -3
Palkkaliukumasäästö -38
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -11
Toimintamenojen tuottavuussäästö -132
Toimintamenosäästö (HO 2015) -151
Työajan pidentäminen (Kiky) -21
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -33
Vuokrien indeksikorotus 6
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -8
Tasomuutos -69
Yhteensä -3 241

2018 talousarvio 22 637 000
2017 talousarvio 25 878 000
2016 tilinpäätös 29 815 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 337 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 300 000 euroa talousarvioesityksen 22 637 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 35.10.70 merentutkimusalus Arandan peruskorjauksen lisäkustannusten rahoittamiseksi.


2018 talousarvio 22 337 000
2017 talousarvio 25 878 000
2016 tilinpäätös 29 815 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Momentille esitetään 22,337 milj. euroa, joka on 3,541 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2017. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) toiminnallisen rahoituksen määrä tulee olemaan kuluvana vuonna noin 60 milj. euroa, joten se on onnistunut erittäin hyvin ulkopuolisen rahoituksen hauissa. Toimintamenojen väheneminen vaikeuttaa kuitenkin hankerahoituksen saantia, koska rahoittajien yleensä edellyttämiin omarahoitusosuuksiin on käytettävissä entistä niukempi rahoitus.

Valiokunta nostaa esiin myös Suomen ympäristökeskuksen muuton uusiin tiloihin. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan siitä aiheutuu 1,8 milj. euron kertaluonteiset lisäkustannukset johtuen mm. laboratorion vaatimista muutoksista. Toimitilaratkaisulla arvioidaan saavutettavan 1,5 milj. euron vuosittaiset kustannussäästöt, mutta ne realisoituvat vasta vuonna 2019. Valiokunta pitää tarpeellisena, että hallitus tarkastelee toimintamenoja tältä osin uudelleen ja harkitsee kustannusten sisällyttämistä vuoden 2018 lisätalousarvioesitykseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 337 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 714 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 214 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista ja 500 000 euroa SYKE:n toimintojen Viikkiin siirtymisestä aiheutuvista muuttokustannuksista.


2018 I lisätalousarvio 714 000
2018 talousarvio 22 337 000
2017 tilinpäätös 25 878 000
2016 tilinpäätös 29 815 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 8/2018 vp (19.6.2018)

Valiokunta nosti vuoden 2018 budjettimietinnössään (VaVM 22/2017 vp — HE 106/2017 vp, HE 176/2017 vp) esiin tarpeen ottaa talousarviossa huomioon merentutkimusalus Arandan ylläpitomenot. Aluksen peruskorjaus on valmistunut keväällä 2018, mutta valiokunnan saaman selvityksen mukaan sen käyttötalouden turvaaminen on edelleen avoinna.

Valiokunta pitää tärkeänä, että Suomen ympäristökeskus yhdessä ympäristöministeriön kanssa huolehtii siitä, että peruskorjattua Arandaa hyödynnetään täysimääräisesti ja sen käyttökustannukset pystytään kattamaan. Keskeistä on mm. löytää alukselle uusia käyttäjiä laajentamalla sen toimintaa esimerkiksi Itämerellä ja Jäämerellä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 714 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 260 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 35.20.55 ja aiheutuu SYKE:n toimintojen Viikkiin siirtymisestä johtuvista muuttokustannuksista.


2018 II lisätalousarvio 1 260 000
2018 I lisätalousarvio 714 000
2018 talousarvio 22 337 000
2017 tilinpäätös 25 878 000
2016 tilinpäätös 29 815 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 260 000 euroa.