Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
              30. Valtion korvaus terveydenhuollon valtakunnallisen valmiuden kustannuksiin
              31. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma ja eräät muut menot
              32. Valtion rahoitus terveydenhuollon yksiköille yliopistotasoiseen tutkimukseen
              33. Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin
              34. Valtion korvaus terveydenhuollon toimintayksiköille oikeuspsykiatrisista tutkimuksista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin
              36. Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi
              37. Valtion korvaus kunnille laittomasti maassa oleskelevien kiireellisen sosiaalihuollon kustannuksiin
              38. Valtionavustus valinnanvapauden pilottihankkeiden kustannuksiin
              40. Valtion rahoitus lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan menoihin
              52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin
              63. Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan
              64. Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

20. MaatalousPDF-versio

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus saa luovuttaa Juvan kunnalle vastikkeetta Juvan kunnan Männynmäen kylässä sijaitsevan Koetila nimisen tilan RN:o 1:113.

Selvitysosa: Luvun selvitysosan perusteluja täydennetään seuraavasti:

Juvan kunta lahjoitti vuonna 1990 Maatalouden tutkimuskeskukselle (nykyinen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, MTT) koe- ja tutkimustoimintaa varten noin 22 hehtaaria peltoalueita ja Partalan kartanon rakennukset tontteineen. Lahjoituksen ehtona, jonka MTT hyväksyi, oli, että MTT sitoutuu palauttamaan kyseiset peltoalueet ja rakennukset takaisin Juvan kunnalle, mikäli se ei enää käytä niitä koe- ja tutkimustarkoitukseen. Rakennusten osalta MTT:llä olisi kuitenkin oikeus saada korvaus kunnalta niiden käyttöarvon muutoksen osalta.

MTT on lakkauttanut Juvan tutkimusasemansa, joten lahjoituksen ehtojen mukaisesti kyseiset peltoalueet tulisi luovuttaa vastikkeetta takaisin Juvan kunnalle. Tutkimusaseman rakennuksia hallinnoinut Senaatti-kiinteistöt on myynyt aiemmin tänä vuonna tutkimusaseman rakennukset Juvan kunnalle.

21. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 126 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.


2007 IV lisätalousarvio126 000
2007 II lisätalousarvio1 000 000
2007 talousarvio31 925 000
2006 tilinpäätös31 929 000
2005 tilinpäätös32 057 000