Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomsposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
         10. Förvaltning
         20. Teknologi- och innovationspolitik
         30. Företagspolitik
         40. Konsument- och konkurrenspolitik
         50. Internationaliseringspolitik
              21. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande
              40. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              41. Understöd till organisationer som främjar utrikeshandeln och till Finpro rf
         60. Energipolitik
         70. Ägarpolitik
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2018

40. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 656 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av företags gemensamma projekt i enlighet med statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av företags internationalisering samt om allmänt understöd till organisationer och sammanslutningar som främjar utrikeshandeln och företags internationalisering (1155/2001).

Anslaget får användas för att genomföra företags gemensamma internationaliseringsprojekt. Deltagare i projekten är speciellt små och medelstora företag som är verksamma i tillväxtbranscher och företag som inleder export. Anslaget riktas främst till gemensamma projekt vid företag som är verksamma i högteknologibranscher. Anslaget får också användas för gemensamma projekt inom servicebranscher, för stödjande av företagsanpassade kulturprojekt och för riksomfattande projekt inom turistbranschen.

Understöd kan beviljas med över 50 procents stödandelar för sådana riksomfattande eller regionalt betydelsefulla projekt i vilka företag inte medverkar eller beträffande vilka det är svårt att fördela kostnaderna företagsvis eller där nyttan av projektet kan uppskattas tillfalla ett stort antal företag eller projektet till sin natur är avvikande och riskfyllt.

År 2006 får nya bidrag beviljas till ett belopp av sammanlagt 15 738 000 euro.

Förklaring: Momentets rubrik har ändrats. Avsikten är att politikprogrammet för företagsamhet skall finansieras med anslaget.

Företags gemensamma projekt genomförs av organisationer och Finpro, olika sammanslutningar, branschförbund och företag som främjar utrikeshandeln.

Med hjälp av anslaget genomförs kvalitativa internationaliseringsprojekt som är betydelsefulla för de deltagande företagen och som tillför företagen konkret mervärde och stärker den egna kunskapsbasen och internationaliseringsfärdigheterna inom företagen. Kvaliteten och innehållet i de gemensamma projekten är enligt en utvärdering som färdigställts centrala utvecklingsobjekt. Med anslaget genomförs gemensamma projekt som främjar uppbyggnaden av nätverk mellan företagen, partnerskapsprogram inom exporten och exportringar.

Statsrådets förordning som reglerar internationaliseringsunderstöden revideras. Som grund för revideringen har man låtit göra en utomstående utvärdering vars resultat och åtgärdsrekommendationer beaktas vid revideringen av förordningen. Ändringarna gäller närmast tekniska förvaltningsförfaranden och förbättring av kvalitetsnivån och öppenheten i fråga om de gemensamma projekten.

Samhälleliga effektmål

Resultatet av verksamheten

I beslut om internationaliseringsunderstöd beaktas resultaten av den utvärdering av understödens effekt som färdigställs 2005.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)
 2006200720082009Samtliga utgifter
för användningen
av fullmakter
      
Förbindelser som ingåtts före år 20067 0004 5002 5001 50015 500
Förbindelser år 20068 6563 9342 0461 10215 738
Sammanlagt15 6568 4344 5462 60231 238

Totalt uppgår statens kostnader för de understöd som beviljas 2006 (nuvärde) till 15,5 miljoner euro.


2006 budget15 656 000
2005 budget19 000 000
2004 bokslut16 988 671