Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
              50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista
              51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
              52. Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista
              53. Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä
              54. Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista
              60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa: Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana

Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.

Valtiovarainministeriön strategisena tavoitteena on

Valtiovarainministeriön vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

Vaikuttavuustavoitteiden kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhteisöt ja kansalaiset.

Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 368 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) koko hallintoa koskeviin hallinnon kehittämishankkeisiin, josta kunta- ja palvelurakenneuudistukseen (PARAS-hanke) enintään 35 000 euroa

3) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot

2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.

Selvitysosa: Valtiovarainministeriö asettaa talousarvioesityksen valmisteluun liittyen toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2011:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteetToimenpiteet
  
Tehokas ja laadukas talouspolitiikan valmisteluTalouspolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti. Malliprojektin tulosten hyödyntäminen vaihtoehtoisten kehityssuuntien ja toimenpiteiden erittelyssä ja analysoinnissa. Yhteistyön tiivistäminen muiden toimijoiden kanssa (mm. VATT).
Hallintopolitiikan valmistelu siten, että se edistää verkostoitunutta ja tuloksellista julkista hallintoa sekä Suomen edelläkävijyyttä julkisen hallinnon ja palvelujen kehittäjänäHallintopolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon eduskunnan kannanotot sille annettavaan selvitykseen alue- ja paikallishallinnon kehittämistarpeista sekä hyödynnetään OECD:n Suomen hallinnon kokonaisarvioinnista saatua tietoa.
Hallinnonalan virastoissa yhteinen toimintakulttuuri, menettelyt ja käytännötHyvän hallinnon työskentelytapojen vakiinnuttaminen hallinnonalan virastojen ohjauksessa. Yhteiset menettelyt ja käytännöt suunnittelu-, tulostavoite- ja seuranta-asiakirjoissa.
Hallinnonalan tuottavuuden parantuminen ja menokehityksen hillitseminenTuottavuusohjelman toimeenpano. Tulosohjaus.
Hallinnonalan ohjauksen tehokkuus ja laatuHallinnonalan ohjauksen suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti. Kehittämis- ja hallintotoiminnon ja osastojen välisen vastuunjaon selkeyttäminen. Hallinnonalan virastojen ohjauksen yhtenäistäminen. Ohjauksen kehittäminen: johtamis- ja ohjausosaamista, näkemystä ohjattavien toimialojen kehittymisestä sekä kehitysvaihtoehdoista ja haasteista. Ohjauksen keskittyminen virastojen substanssiin, valtiokonsernin strategisiin hankkeisiin ja tuottavuuden parantamiseen. AVIen strategisen ohjauksen kehittäminen. Suunnittelujärjestelmän vakiinnuttaminen ohjausvälineeksi. Yhteistyö hallinnonalan virastojen kanssa.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa valtiovarainministeriön henkilöstöpolitiikkaa sekä toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Valtiovarainministeriö toimeenpanee ja seuraa laatimaansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen alueita suunnitelmassa ovat

Valtiovarainministeriön tasa-arvotyöryhmä arvioi suunnitelman toteutumista vuosittain sekä päivittää sitä tarvittaessa.

Henkilötyövuosien kehitys
 2009
toteutuma
2010
arvio
2011
tavoite
    
 389361324

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2009
toteutuma
2010
budjetoitu
2011
varsinainen
talousarvio
    
Bruttomenot38 75134 90732 588
Bruttotulot1 194210220
Nettomenot37 55734 69732 368
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 370   
— siirtynyt seuraavalle vuodelle2 399  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Palkkausten tarkistukset287
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus119
Tuottavuustoimet (-5 htv)-225
Siirto momentilta 28.20.06485
Siirto momentilta 28.70.0157
Siirto momentille 28.40.01-400
Tietojärjestelmähankkeet60
Uudelleenkohdentaminen-860
VIRKE-projektin päättymisestä johtuen siirto momentille 28.10.01 (-1 htv)-50
SADe-ohjelman toimenpiteet (-2 htv)-100
Tasokorotus1 767
Yhteensä1 140

Täydentävän esityksen (HE 228/2010 vp) selvitysosa: Vähennys talousarvioesityksen 32 708 000 euroon nähden on 340 000 euroa. Lisäyksenä on otettu huomioon 60 000 euroa kattamaan eduskunnalle annettavan hallituksen esityksen julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauslaiksi sekä perustietotekniikkahankkeen järjestelyn suunnittelun vaatimia kustannuksia. Vähennyksenä on otettu huomioon 400 000 euroa siirtona momentille 28.40.01 IT-palveluhankinnoista aiheutuvien menojen kattamiseen. Lisäksi momentilta on siirretty neljä henkilötyövuotta momentille 28.10.01 verohallintoon perustettavaan Harmaan talouden selvityskeskukseen.


2011 talousarvio32 368 000
2010 IV lisätalousarvio1 500 000
2010 III lisätalousarvio1 969 000
2010 talousarvio31 228 000
2009 tilinpäätös33 586 000

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 215 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa: Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuvat menot sekä muut valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuvat menot.


2011 talousarvio215 000
2010 talousarvio215 000
2009 tilinpäätös500 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 159 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Selvitysosa: Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista valtiovarainministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Siirto momentille 28.10.01-1 700
Siirto momentille 28.10.02 (Lupa- ja asiakashallinnan järjestelmä)-2 250
Siirto momentille 28.70.01-500
Siirto momentille 28.30.01 (Yritysrekisteri ja tilastot yhdenmukaisessa yritystietojärjestelmässä)-910
Siirto momentille 28.40.01 (Välitysvalvonnan palvelukanava)-90
Siirto momentille 28.40.02 (Sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma)-90
Tasokorotus 5 855
Yhteensä315

Täydentävän esityksen (HE 228/2010 vp) selvitysosa: Vähennys 150 000 euroa talousarvioesityksen 1 309 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.30.01.


2011 talousarvio1 159 000
2010 IV lisätalousarvio-835 000
2010 talousarvio844 000
2009 tilinpäätös675 000

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 68 202 000 euroa.


2011 talousarvio68 202 000
2010 talousarvio76 502 000
2009 tilinpäätös65 070 517