Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta
         10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelut
              50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon
              51. Lapsilisät
              52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
              56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut
              57. Perustoimeentulotuki
              60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
         60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
         70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
         80. Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomitustoiminta
         90. Avustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus, perustoimeentulotuki ja eräät palvelutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta, tulkkauspalvelujen järjestämisestä ja perustoimeentulotuesta sekä Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista.

Äitiysavustuksen, adoptiotuen ja lapsilisien tarkoituksena on tasata lasten syntymästä ja elatuksesta sekä kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvia kustannuksia lapsiperheiden ja muiden kotitalouksien välillä. Kyseiset etuudet suoritetaan lapsiperheille lapsikohtaisina perheen tuloista tai varallisuudesta riippumatta.

Lasten kotihoidon tukea maksetaan ulkomaille EY-asetuksen 883/2004 mukaisissa tilanteissa. Tavoitteena on estää työntekijän ja hänen perheensä jääminen sosiaaliturvan ulkopuolelle liikkumisvapauden käyttämisen seurauksena.

Sotilasavustusta maksetaan asevelvollisuuslain tai siviilipalveluslain nojalla palveluksessa olevan asevelvollisen omaiselle edellyttäen, että palvelus on heikentänyt omaisen toimeentulon mahdollisuuksia ja että hän on avustuksen tarpeessa.

Asumistuella edistetään kohtuullisen asumistason saavuttamista ja säilyttämistä alentamalla tuen tarpeessa olevien lapsiperheiden ja muiden ruokakuntien asumismenoja.

Elatustuen tavoitteena on turvata lapsen oikeus riittävään elatukseen tilanteissa, joissa lapsen yksityisoikeudellinen elatus ei tule turvatuksi. Elatustuen suuruudesta ja saamisedellytyksistä säädetään elatustukilaissa (580/2008).

Tulkkauspalvelujen järjestämisen tavoitteena on tarjota vaikeasti kuulovammaisille, kuulo- ja näkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille heidän tarvitsemansa tulkkauspalvelut.

Toimeentulotuki on viimesijainen sosiaaliturvaetuus. Perustoimeentulotuen myöntää ja maksaa Kansaneläkelaitos, jolle suoritetaan ennakot etuuden maksatusta varten valtion varoista täysimääräisesti. Kuntien osuus perustoimeentulotuen menoista on 50 % ja se huomioidaan vähennyksenä kuntien peruspalvelujen valtionosuusmomentilta. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen valtionosuus sisältyy momentilta 28.90.30 maksettavaan laskennallisesti määräytyvään kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen.

Edellä mainitut etuudet ovat saajalleen verovapaita. Luvun menot maksetaan kokonaisuudessaan valtion varoista.

Toiminnan laajuus 2016—2018

 2016
toteutunut
2017
arvio
2018
arvio
    
Äitiysavustus   
Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä51 43652 60053 200
Äitiysavustuksen määrä euroa140140170
    
Kansainvälinen adoptio   
Adoptiokorvausten (lasten) lukumäärä599090
    
Lapsilisät   
Lapsia vuoden lopussa1 003 8151 002 7001 000 800
Yksinhuoltajien lapsia keskimäärin162 515160 500157 200
Lapsilisää saavia perheitä 548 909549 000548 000
Lapsilisien määrät euroa/kk   
1. lapsi95,7594,8894,88
2. lapsi105,80104,84104,84
3. lapsi135,01133,79133,79
4. lapsi154,64153,24153,24
5. jne. lapsi174,27172,69172,69
Yksinhuoltajille maksettava korotus euroa/kk48,5548,5553,55
    
Ulkomailla asuville korvattava lasten kotihoidon tuki   
Tukea saavia perheitä keskimäärin kuukausittain431400400
    
Sotilasavustus   
Avustuksen piirissä olevien henkilöiden lukumäärä9 1929 6009 500
Avustuksen määrä keskimäärin euroa/kk (kotitalous)347359350
    
Yleinen asumistuki   
Asumistuen saajien lukumäärä (ruokakuntia)266 818417 421415 687
Tukea saavia lapsiperheitä, joista90 52071 00070 000
— yksinhuoltajia59 30859 00057 000
Työttömiä ruokakuntia1)157 687160 000155 000
Keskimääräinen tuki euroa/kk328325338
Vuokra-asunnossa asuvat asumistuen saajat   
— keskivuokra euroa/m2/kk11,6111,7011,90
— keskipinta-ala m253,553,553,5
Vuokra-asunnossa asuvien asumistuensaajien asumismeno-osuus asumistukituloista (%)   
— ilman asumistukea57,658,059,0
— asumistuen jälkeen26,527,027,0
— asumistuen osuus keskimääräisestä vuokrasta (%)53,953,253,0
    
Elatustuki   
Elatustukea saaneet lapset (tilanne 31.12.), joille elatustuki maksettu107 432110 600111 700
— täysimääräisenä86 39389 75091 400
— elatusapua täydentävänä tai muutoin alennettuna21 93621 15020 550
Täysi elatustuki euroa/kk155,17156,09157,37
    
Tulkkauspalvelut   
Tulkkauspalveluun oikeutettuja5 8536 0006 200
    
Perustoimeentulotuki   
Saajia vuoden aikana350 000482 900486 400
Kotitalouksia vuoden aikana235 000314 600316 800

1) Tuensaaja tai ainakin toinen puolisoista on työtön.

50. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen adoptioon (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 11 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen sekä pakkauksen suunnittelu- ja kehittämiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Äitiysavustuksen perhe voi ottaa joko rahana tai äitiyspakkauksena ja se suoritetaan korotettuna perheelle, johon syntyy tai adoptoidaan samanaikaisesti useampi lapsi. Äitiysavustuksen suuruudesta päättää valtioneuvosto. Äitiysavustuksen ottaa noin 66 % siihen oikeutetuista äitiyspakkauksena ja osin rahana muiden nostaessa avustuksen rahana.

Kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvista kustannuksista osa korvataan adoptiovanhemmalle valtion varoista. Tuen suuruudesta on säädetty äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (885/2002). Jos samalla kertaa nimetään tai sijoitetaan useampia lapsia samaan perheeseen, toisesta tai sitä useammasta lapsesta maksetaan kustakin 30 % edellä mainituista tuista.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän 11 050 000 euroa äitiysavustusten ja 700 000 euroa kansainvälisestä adoptiosta aiheutuvien kustannusten maksamiseen/korvaamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Äitiysavustukseen 30 euron korotus1 650
Tarvearvion muutos-400
Yhteensä1 250

2018 talousarvio11 750 000
2017 talousarvio10 500 000
2016 tilinpäätös10 455 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 11 750 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) äitiysavustuslain (477/1993) mukaisten äitiysavustusten suorittamiseen, äitiyspakkauksiin liittyvien arvonlisäverojen ja yleiskulujen sekä pakkauksen suunnittelu- ja kehittämiskulujen maksamiseen

2) tuen maksamiseen kansainvälisestä adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin.

51. Lapsilisät (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 1 369 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen.

Selvitysosa: Lapsilisiä maksetaan alle 17-vuotiaista lapsista. Lapsilisän suuruudesta säädetään lapsilisälaissa. Lapsilisät on porrastettu siten, että niiden määrä lasta kohti suurenee perheen lapsiluvun kasvaessa. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen korotus9 500
Tarvearvion muutos900
Turvapaikanhakijamääräarvion lasku -1 000
Yhteensä9 400

2018 talousarvio1 369 900 000
2017 talousarvio1 360 500 000
2016 tilinpäätös1 372 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 1 369 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen.

52. Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 3 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen.

Selvitysosa: Lasten kotihoidon tukea arvioidaan maksettavan ulkomaille vuonna 2018 kuukausittain keskimäärin 400 perheelle.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tasomuutos-800
Yhteensä-800

2018 talousarvio3 800 000
2017 I lisätalousarvio-1 300 000
2017 talousarvio4 600 000
2016 tilinpäätös2 473 821

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 3 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 9 §:n mukaisten korvausten maksamiseen.

53. Sotilasavustus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 17 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sotilasavustuslain (781/1993) mukaisten sotilasavustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Asevelvollisen omaiselle suoritettava avustus koostuu perusavustuksesta, asumisavustuksesta sekä erityisavustuksesta. Asevelvolliselle itselleen sotilasavustuksena maksetaan opintolainojen korot, jotka erääntyvät maksettaviksi palvelusaikana sekä erityisestä syystä asumisavustus hänen käytössään olevasta asunnosta aiheutuviin menoihin. Avustuksen saajista on varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten omaisia noin 5,5 % vuosittain. Perusavustusten määrä omaisille on vuositasolla yhteensä noin 1 400 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos1 100
Yhteensä1 100

2018 talousarvio17 600 000
2017 talousarvio16 500 000
2016 tilinpäätös16 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 17 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sotilasavustuslain (781/1993) mukaisten sotilasavustusten maksamiseen.

54. Asumistuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 1 478 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa: Yleinen asumistuki perustuu kokonaisvuokraan ja lineaarisen omavastuun määrittelyyn. Asumistuen tarpeeseen vaikuttavat tuensaajien lukumäärässä sekä tuensaajien asumismenoissa ja tuloissa tapahtuvat muutokset.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen yleisellä asumistuella korvattavan asumismenon enimmäisasumismenojen sitomisesta elinkustannusindeksiin ja jäädyttämisestä sekä osa-asunnon normin käyttöönotosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ahvenanmaalla opiskelevat säilyvät asumislisän piirissä -250
Asumismenon sitominen elinkustannusindeksiin-12 000
Asumistukiuudistuksen (2015) kustannusvaikutusten tarkennus20 000
Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen 2018-12 000
Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen 5 %:lla-21 600
Indeksisidonnaisten menojen säästön tarkennus-7 400
Kertaluontoinen eläketuki pitkään työttömänä olleille-3 700
Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin135 500
Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin, lisäkustannus31 500
Osa-asunnon normi 80 % enimmäisasumismenoista-4 000
Tarvearvion muutos52 350
Tulojen suojaosan kustannusten tarkennus40 000
Työttömyysturvan aktiivimalli4 000
Yhteensä222 400

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio1 478 800 000
2017 talousarvio1 256 400 000
2016 tilinpäätös1 075 310 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 1 482 500 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 3 700 000 euroa talousarvioesityksen 1 478 800 000 euroon nähden aiheutuu kertaluonteisen eläketuen odotettua vähäisemmästä käytöstä.


2018 talousarvio1 482 500 000
2017 talousarvio1 256 400 000
2016 tilinpäätös1 075 310 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Eduskunta on muuttanut yleistä asumistukea koskevaa hallituksen esitystä siten, että osa-asunnon normista luovutaan (YmVM 15/2017 vp — HE 161/2017 vp). Muutos lisää momentin määrärahatarvetta 4 milj. eurolla ja vähentää perustoimeentulotuen tarvetta 1,6 milj. eurolla. Muutoksen nettovaikutus (-2,4 milj. euroa) katetaan vähentämällä kertaluonteisesti rokotteiden hankintaan ehdotettua määrärahaa (mom. 33.70.20) 0,6 milj. eurolla, minkä lisäksi momentin 33.02.08 poistaminen vähentää menoja 1,8 milj. eurolla.

Momentille lisätään 4 000 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 1 486 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaisten asumistukien maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 11 200 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu opiskelijoiden siirtymisestä yleisen asumistuen piiriin. Arvioitua useampi opiskelija on nostanut asumistukea myös kesällä.


2018 II lisätalousarvio11 200 000
2018 talousarvio1 486 500 000
2017 tilinpäätös1 266 400 000
2016 tilinpäätös1 075 310 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 11 200 000 euroa.

55. Elatustuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 214 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

Selvitysosa: Elatustuen suuruudesta ja saamisedellytyksistä säädetään elatustukilaissa. Määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon vuoden aikana maksettava elatustuki. Momentille 12.33.98 tuloutetaan elatusvelvollisilta perittävät takautumissaatavat ja takaisinperintäsaatavat, joita arvioidaan olevan 66 300 000 euroa. Määrärahat eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa, jonka kanssa Kansaneläkelaitos tekee erillissopimuksen elatustuen maksamisesta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos1 100
Yhteensä1 100

2018 talousarvio214 600 000
2017 talousarvio213 500 000
2016 tilinpäätös204 714 399

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 214 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää elatustukilain (580/2008) mukaisten elatustukien maksamiseen.

56. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 49 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain (133/2010) mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

Selvitysosa: Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelujen järjestämisestä vastaa Kansaneläkelaitos.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Tarvearvion muutos2 500
Yhteensä2 500

Momentin nimike on muutettu.


2018 talousarvio49 400 000
2017 talousarvio46 900 000
2016 tilinpäätös42 373 204

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 49 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluista annetun lain (133/2010) mukaiseen tulkkauspalvelujen järjestämiseen.

57. Perustoimeentulotuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 820 900 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

Selvitysosa: Perustoimeentulotuki sisältää perusosan ja muut perusmenot, joihin kuuluu asumistukilain 6 §:ssä tarkoitetut asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot, kotivakuutusmaksu sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Toimeentulotuen perusosan suuruus määritellään toimeentulotukilain (1412/1997) 9 §:ssä, jonka mukaan perusosan määriä tarkistetaan siten kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään. Perusosan suuruus vuonna 2017 on yksinasuvan aikuisen osalta 487,89 euroa kuukaudessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Asumismenon sitominen elinkustannusindeksiin5 000
Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen 20185 000
Enimmäisasumismenojen jäädyttäminen 5 %:lla3 800
Opiskelijat yleisen asumistuen piiriin-8 200
Osa-asunnon normi 80 % enimmäisasumismenoista1 600
Takuueläkkeen korotus -200
Tarvearvion muutos-21 738
Työttömyysturvan aktiivimalli4 000
Yhteensä-10 738

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio820 900 000
2017 talousarvio831 638 000
2016 tilinpäätös314 867 985

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 820 400 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 500 000 euroa talousarvioesityksen 820 900 000 euroon nähden aiheutuu vähimmäismääräisten päivärahojen korottamisesta.


2018 talousarvio820 400 000
2017 talousarvio831 638 000
2016 tilinpäätös314 867 985

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Edellä momentin 33.10.54 kohdalla esitettyyn viitaten momentin määrärahatarpeen arvioidaan pienenevän. Momentilta vähennetään 1,6 milj. euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 818 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaisten ennakoiden maksamiseen perustoimeentulotuen kustannuksiin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 80 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu tuen keston lyhenemisestä ja arvioitua pienemmästä keskimääräisestä tuesta saajaa kohden.


2018 II lisätalousarvio-80 000 000
2018 talousarvio818 800 000
2017 tilinpäätös760 630 313
2016 tilinpäätös314 867 985

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 80 000 000 euroa.

60. Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 320 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

2) sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 10 §:n mukaisten sairausvakuutusrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien toimintakulujen valtion osuuden maksamiseen

3) kansaneläkelain (568/2007) 98 §:n, takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 §:n, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n, rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 9 §:n mukaisten kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

4) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 27 §:n mukaisen yhteyspisteen toimintakuluihin.

Selvitysosa: Sosiaaliturvarahastojen osuudet Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista määräytyvät Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 f §:n mukaisesti etuuksien toimeenpanosta aiheutuvien toimintakulujen suhteessa. Sosiaaliturvan yleisrahaston osuus Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista on arviolta 47 %, sairausvakuutusrahaston osuus 40 % ja kansaneläkerahaston osuus 13 % vuonna 2018. Valtio rahoittaa noin kolmanneksen sairausvakuutusrahaston toimintakuluista.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Sosiaaliturvan yleisrahaston toimintakulut221 767 000
Sairausvakuutusrahaston toimintakulut56 900 000
Kansaneläkerahaston toimintakulut63 500 000
Yhteyspisteen toimintakulut700 000
EU:n sähköinen tiedonvaihto200 000
Arvio vuoden 2016 ylijäämästä ja eläkevastuun kattamisesta osakesiirroilla-23 067 000
Yhteensä320 000 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Arvio vuoden 2016 ylijäämästä ja eläkevastuun kattamisesta osakesiirroilla-23 067
Kelan toimintakulut opiskelijoiden siirrosta yleiseen asumistukeen3 700
Kilpailukykysopimuksen vaikutukset (Kiky)-7 700
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentille 28.30.03)-680
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentille 28.30.03)-1 000
Yhteensä-28 747

2018 talousarvio320 000 000
2017 talousarvio348 747 000
2016 tilinpäätös319 481 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 325 000 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 5 000 000 euroa talousarvioesityksen 320 000 000 euroon nähden aiheutuu mm. perustoimeentulotuen etuuskäsittelyn arvioitua suuremmasta asiakaspalvelutarpeesta sekä työttömyysturvan aktiivimallin toimeenpanosta.


2018 talousarvio325 000 000
2017 III lisätalousarvio-17 000 000
2017 talousarvio348 747 000
2016 tilinpäätös319 481 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 325 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 d §:n mukaisten sosiaaliturvan yleisrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

2) sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 10 §:n mukaisten sairausvakuutusrahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien toimintakulujen valtion osuuden maksamiseen

3) kansaneläkelain (568/2007) 98 §:n, takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 36 §:n, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 53 §:n, eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n, rintamasotilaseläkelain (119/1977) 15 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain (988/1988) 9 §:n mukaisten kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien toimeenpanosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuviin toimintakuluihin

4) rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (1201/2013) 27 §:n mukaisen yhteyspisteen toimintakuluihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 3 741 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 241 000 euroa aiheutuu YTHS:n toiminnan laajentumisesta ja 3 500 000 euroa aktiivimallin toimeenpanosta.


2018 I lisätalousarvio3 741 000
2018 talousarvio325 000 000
2017 tilinpäätös331 747 000
2016 tilinpäätös319 481 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 3 741 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu sosiaaliturvarahastojen toimintakuluista.


2018 II lisätalousarvio1 000 000
2018 I lisätalousarvio3 741 000
2018 talousarvio325 000 000
2017 tilinpäätös331 747 000
2016 tilinpäätös319 481 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.