Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 162 576 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti työ- ja elinkeinotoimistoille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Palvelukyky ja laatu      
— työnantaja-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,0 - > 4,0
— työnhakija-asiakkaiden kokonaistyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,0 - > 4,0

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 2 659 2 757 2 713
— henkilötyövuodet toimintamenomomentilla 2 320 2 507 2 463
— henkilötyövuodet muilla momenteilla 339 250 250
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,4 > 3,4 > 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio

2018
esitys
       
Bruttomenot 154 767 173 531 162 976
Bruttotulot 617 400 400
Nettomenot 154 150 173 131 162 576
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 828    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 17 415    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Nuorisotyöttömyys: Psykososiaalisen tuen palvelupaketti (siirto momentilta 32.30.51) 3 000
Ohjaamotoiminnan vakinaistaminen 5 000
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) -150
Tuottavuushankkeet (siirto momentilta 32.01.21) 200
Työllisyys- ja kilpailukyky: TE-palvelujen digitalisaatio -10 000
Työvoimapalvelukokonaisuuden tehostaminen (työllisyyspaketti) -7 000
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -135
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -119
Toimintamenojen tuottavuussäästö -723
Toimintamenosäästö (HO 2015) -220
Työajan pidentäminen (Kiky) -203
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -202
Vuokrien indeksikorotus 48
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -51
Yhteensä -10 555

2018 talousarvio 162 576 000
2017 talousarvio 173 131 000
2016 tilinpäätös 164 737 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 162 976 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 400 000 euroa talousarvioehdotuksen 162 576 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 32.70.03 maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen liittyviin tehtäviin.


2018 talousarvio 162 976 000
2017 talousarvio 173 131 000
2016 tilinpäätös 164 737 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa TE-toimistoille yhteisen valtakunnallisen positiivisen rakennemuutoksen yksikön perustamiseen. Tavoitteena on tuottaa tehokasta ja asiantuntevaa asiakasohjausta työpaikkoihin, pilotteihin, koulutuksiin ja eri toimenpiteisiin maakuntarajojen yli.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 163 076 000 euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää, kuinka suuri osa työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin tarkoitetuista määrärahoista käytetään työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 258 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 338 000 euroa palkkausten tarkistuksiin ja vähennyksenä 80 000 euroa siirtona momentille 29.01.02 Euroguidance-toiminnan rahoitukseen.


2018 I lisätalousarvio 1 258 000
2018 talousarvio 163 076 000
2017 tilinpäätös 173 131 000
2016 tilinpäätös 164 737 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 258 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentilta vähennetään 810 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 1 330 000 euroa työvoima- ja kasvupalvelukoulutuksen hankinnan ja 180 000 euroa yrittäjien oleskelulupien käsittelyn siirrosta momentille 32.01.02 sekä 650 000 euroa Rakennusalan digitaalisen työllistymisen alusta -hankkeen siirrosta momentille 32.01.40.

Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 350 000 euroa kertamenona tietokantahallintajärjestelmän ylläpidosta aiheutuviin lisäkustannuksiin.


2018 II lisätalousarvio -810 000
2018 I lisätalousarvio 1 258 000
2018 talousarvio 163 076 000
2017 tilinpäätös 173 131 000
2016 tilinpäätös 164 737 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentilta vähennetään 810 000 euroa.