Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
              02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
              20. Siviilipalvelus
              21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              40. Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen
              60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin
              66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
              88. Pääomasijoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle
              (89.) Osakehankinnat
         20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
         30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
         40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
         50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 054 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin sekä yrityksille tarjottavan julkisiin hankintoihin liittyvän neuvontapalvelun rahoitukseen

3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

4) avustuksiin Finnvera Oyj:lle ESIR-neuvontapalvelun menoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2018:

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Työ- ja elinkeinoministeriö   
Hallituksen esitykset (kpl)392528
— Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%)75> 80> 80
— Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten tai kielellisten puutteiden johdosta (%)1,000
Valtioneuvoston asetukset (kpl)413530
Sisämarkkinalainsäädännön alaan kuuluvien direktiivien täytäntöönpanovaje (%)1,96< 1,0< 1,0

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Henkilötyövuosien kehitys405398392
Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) 3,57> 3,57> 3,57

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio

2018
esitys
    
Bruttomenot40 73541 75840 154
Bruttotulot5 3328 2007 100
Nettomenot35 40333 55833 054
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta7 188  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 344  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kaivosresurssien palkkausmenot (siirto momentille 32.20.01)-40
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01)-9
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.0172
Taloudellisten ulkosuhdeasioiden hoitaminen (2 htv) (siirto momentilta 23.01.01)130
TEM Ratakadun työpaikkaruokailu, kertaluonteisen siirron palautus (siirto momentilta 23.01.01)75
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-39
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-15
Lomarahojen alentaminen (Kiky)15
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-4
Toimintamenojen tuottavuussäästö-243
Toimintamenosäästö (HO 2015)-400
Työajan pidentäminen (Kiky)-12
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-34
Yhteensä-504

2018 talousarvio33 054 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio33 558 000
2016 tilinpäätös33 559 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 685 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys talousarvioesityksen 33 054 000 euroon nähden on 369 000 euroa, mistä 299 000 euroa aiheutuu siirrosta momentille 24.01.01 erityisasiantuntijan palkkaus- ja muihin menoihin ja 70 000 euroa työvoimakoulutusta koskevan tehtävän siirrosta momentille 29.01.01.


2018 talousarvio32 685 000
2017 III lisätalousarvio895 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio33 558 000
2016 tilinpäätös33 559 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 685 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kuluttajatiedon julkistamispalkintoa varten

2) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin sekä yrityksille tarjottavan julkisiin hankintoihin liittyvän neuvontapalvelun rahoitukseen

3) EU:n sisäasioiden rahastoon kuuluvasta Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) rahoitettavista hankkeista aiheutuvien siirtomenojen maksamiseen

4) avustuksiin Finnvera Oyj:lle ESIR-neuvontapalvelun menoihin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 189 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 234 000 euroa palkkausten tarkistuksiin ja vähennyksenä 45 000 euroa siirtona momentille 23.01.01 ministeriöiden arkistojen järjestämiseen.


2018 I lisätalousarvio189 000
2018 talousarvio32 685 000
2017 tilinpäätös34 453 000
2016 tilinpäätös33 559 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 189 000 euroa.