Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
              01. Liikenneviraston toimintamenot
              20. Perusväylänpito
              35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen
              36. Valtionavustus raideliikennehankkeiden rakentamiseen
              37. Valtionavustus kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen ja kuntien joukkoliikennehankkeisiin
              41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon
              50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen
              76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset
              77. Väyläverkon kehittäminen
              (78.) Eräät väylähankkeet
              79. Elinkaarirahoitushankkeet
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
         50. Sää-, meri- ja ilmastopalvelut
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 21 488 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

2) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskerinäringen och av tillsynen över det kommersiella fisket samt av ersättningar till kommersiella fiskare för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren.

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 80 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget har 9 205 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter som föranleds av EU:s gemensamma fiskeripolitik och integrerade havspolitik beaktats 20 313 000 euro, vilket utgör medfinansiering för det operativa program som delfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under 2014—2020. EU:s andel av detta är 11 108 000 euro. EU:s medfinansiering och den nationella medfinansieringen har fastställts i det operativa program som godkänts av Europeiska kommissionen. Medel får användas i enlighet med det operativa programmet bl.a. för finansiering av investerings- och utvecklingsprojekt inom fiskerinäringarna, miljöprojekt inom fiskerinäringen och projekt som hänför sig till genomförandet av havspolitiken samt för finansiering av tillsynen över det kommersiella fisket och åtgärder för insamlingen av uppgifter.

I anslagets EU-andel har även Ålands andel beaktats. Åland anvisar den nationella offentliga medfinansiering som behövs i sin egen budget.

Under moment 12.30.03 beräknas det inflyta sammanlagt 10 000 000 euro i form av medfinansiering från EHFF under programperioden 2014—2020.

I anslaget har som åtgärder för främjande av fiskerinäringen som i sin helhet finansieras nationellt beaktats utgifterna för tillsynen över kommersiellt fiske, till den del tillsynsåtgärderna inte ingår i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program. Anslaget får på grunder som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet användas också till annan förbättring av förutsättningarna för fiskerinäringen eller som statligt stöd inom fiskerinäringsbranschen i enlighet med EU:s rättsakter samt för ersättningar till kommersiella fiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren uppgående till uppskattningsvis 80 000 euro. År 2020 behövs det uppskattningsvis 375 000 euro för utgifter som i sin helhet finansieras nationellt. Dessutom kan anslaget i enlighet med regeringsprogrammet användas för åtgärder för främjande av användning av inhemsk fisk samt tryggande av förutsättningarna för yrkesfiske och ersättande av kostnaderna för att avlägsna sälar som orsakar skador. År 2020 anvisas det 700 000 euro till åtgärder enligt regeringsprogrammet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 Nationell andelEU:s andel (EHFF)Sammanlagt
    
Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program, sammanlagt9 205 00011 108 00020 313 000
Nationella åtgärder1 175 000-1 175 000
Sammanlagt10 380 00011 108 00021 488 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring av finansieringen av det operativa programmet för EHFF212
Förebyggande av fiskeriskador (Regeringsprogr. 2019)300
Främjande av användning av inhemsk fisk (Regeringsprogr. 2019)500
Sammanlagt1 012

Anslaget står delvis utanför ramen.


2020 budget21 488 000
2019 budget20 476 000
2018 bokslut26 776 000