Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2011
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
              01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning 
              20. Inlärning på arbetsplatsen
              21. Utvecklande av yrkesutbildningen
              30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2018

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 686 339 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till betalning av andra understöd

2) till understöd enligt 44 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, till understöd för den yrkesinriktade utbildningens gemensamma uppgifter och kvalitetspris samt till täckande av kostnaderna för finländska studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro, högst 6 072 000 euro

3) till understöd för försöksprojekten med utvidgad inlärning i arbetet, högst 500 000 euro

4) till understöd för stärkande av verksamheten vid specialläroanstalternas service- och utvecklingscentrum, högst 851 000 euro

5) till understöd för att utveckla inlärningsmiljöerna och göra dem mångsidigare, högst 961 000 euro

6) till understöd för programmet för en effektivisering av utexamineringen från yrkesutbildningen i syfte att påskynda studierna, högst 5 000 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget
  
Kalkylerade kostnader (studerande * pris per enhet enligt ägartyp)1 596 607 000
— kommunal yrkesutbildning (115 877 * 9 954,62 €)1 153 507 000
— privat yrkesutbildning (31 629 * 14 009,53 €, inkl. moms)443 100 000
Kommunernas finansieringsandel -928 652 000
Kompensering för kostnader för återbetalning av mervärdesskatt5 000 000
Understöd enligt finansieringslagen, gemensamma uppgifter, kvalitetspris samt läroanstalten för hörselskadade i Örebro (högst)6 072 000
Försöksprojekten med utvidgad inlärning i arbetet (högst)500 000
Verksamheten vid specialläroanstalternas service- och utvecklingscentrum (högst)851 000
Utveckling och diversifiering av inlärningsmiljöerna (högst)961 000
Åtgärder för att påskynda studierna (programmet för en effektivisering av utexamineringen) (högst)5 000 000
Sammanlagt686 339 000

Det genomsnittliga pris per enhet för yrkesinriktad grundutbildning som använts som grund för fastställande av statandelen är 10 624,23 euro per studerande.

I kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen ingår 864 000 euro som kommunernas andel av kostnaderna för utbildningen vid statliga yrkesläroanstalter.

Av den finansiering som har reserverats för effektivisering av Yrkesstart-utbildningen och för försöksprojekten med utvidgad inlärning i arbetet har 2 miljoner euro kanaliserats till en ökning av antalet studerande inom yrkesutbildningen, med avsikt att trygga de ungas möjligheter att bli antagna till en utbildning, att minska ungdomsarbetslösheten och att bryta utslagningsutvecklingen bland unga.

Ändringar som beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
  
Förändring i kostnadsnivån (1,6 %)10 564
Ändring i antalet studerande (varav 2 000 000 euro genom en omfördelning av anslaget under momentet) 14 100
Minskning av understöd (omfördelning)-2 000
Precisering av det belopp som utgör kompensation för mervärdesskatt2 000
Nivåförändring-500
Åtgärder för att påskynda studierna (programmet för en effektivisering av utexamineringen)5 000
Förändringar i studerandestrukturen och en precisering av bestämningsgrunderna för beräkningarna3 502
Sammanlagt32 666


2011 budget686 339 000
2010 III tilläggsb.7 700 000
2010 I tilläggsb.4 400 000
2010 budget653 673 000
2009 bokslut623 576 788