Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
              01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot
              40. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 43 137 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa: Maanmittauslaitoksen tehtävinä ovat:

  • — maanmittaustoimitukset, kiinteistöjä koskevat kirjaamisasiat, kiinteistörekisterin ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin pitäminen sekä kiinteistötietojärjestelmän hallinnosta ja kehittämisestä huolehtiminen, maastotietoja koskevien tietokantojen ylläpito ja ilmakuvapalvelut sekä maastotietojärjestelmän kehittäminen
  • — geodeettisten perusedellytyksien luominen maanmittaukselle ja paikkatietojen käytölle koko maassa, paikkatietojen yhteiskäytöstä huolehtiminen, tutkimukseen perustuvan tiedon tuottaminen kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurien kehittämiseksi
  • — huolehtia rekisteri- ja tietohallintotehtävistä, tuottaa tietohallinnon asiantuntija- ja IT-palveluita hallinnonalan virastoille ja laitoksille sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö on määrännyt ja sopimuksissa on sovittu.

Maanmittauslaitos tukee pääluokkaperusteluissa sekä luvun 30.70 selvitysosassa esitettyjen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maanmittauslaitokselle vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Maanmittauslaitos syventää tutkimus- infrayhteistyötä muiden tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yritysten kanssa LYNET-yhteenliittymää ja muita verkostoja hyödyntäen. Laitos ylläpitää ja kehittää Metsähovin ja Virolahden tutkimusasemia, joiden laitteistoilla ylläpidetään valtakunnallisia paikannus- ja referenssijärjestelmiä. Paikantamisen luotettavuuden parantamiseksi Metsähovin tutkimusaseman ja -laitteistojen sekä pysyvän satelliittipaikannusverkon (GNSS) uudistustyötä jatketaan vuosien 2016—2018 aikana.

Maanmittauslaitoksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2016 tilinpäätös2017 arvio2018 arvio
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Kiinteistötoimitukset41 63342 08856538 92338 74452138 20438 204520
Tilusjärjestelytehtävät3 808-503 677-493 500-49
Kirjaamistehtävät17 91617 25725218 45218 59029018 20018 200286
Perustietovarantojen ylläpito33 6711 98951034 4281 81449134 7332 454476
Tietopalvelu12 64612 5945710 84511 2445411 66011 54059
Maanmittaus ja paikkatietosektorin tutkimus, kehittäminen ja asiantuntijapalvelut10 9425 20718311 6415 07822011 8174 250220
IT-palvelutuotanto14 45213 06714713 76212 65514014 10512 705147
Yhteensä135 06892 2021 764131 72888 1251 765132 21987 3531 757

Viraston tunnusluvut

 2016
toteutuma
2017
tavoite 1)
2018
tavoite
    
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus   
— maastotietojen vaikuttavuuden muutos, %1944
— KTJ-2021 perusparannusohjelman kattavuusindeksi273542
— tietovarastojen hyödyntäminen, kasvu edellisestä vuodesta, %332
— tutkimuksen tunnettuus- ja kiinnostavuusindeksi 100102
— tutkimuksen luottamus & maine 3,503,55
— VIP-tutkimuksen tulos/toimialan keskiarvo7,7/7,57,8/7,57,9/7,5
— tilusjärjestelytuotanto (Mha)6 2046 9006 500
    
Toiminnallinen tehokkuus   
— kokonaistuottavuus105,5102,0102,0
— työn tuottavuus102,1102,0102,0
— maastotietokannan ajantasaistus, euroa/km²124134129
Tuotokset ja laadunhallinta   
— toimitustuotanto, toimituksia, kpl17 99217 90018 500
— tilusjärjestelyt (uusjaot), kpl756
— kirjaamisratkaisujen määrä, kpl217 510230 000220 000
— maastotietotuotanto yhteensä, km²54 65254 00054 000
— peltotietojen perusparannus, km²54 13454 00054 000
— korkeusmallia 2 metrin ruutukokoon, km²40 01030 00021 000
— lohkomisen kestoaika, kk5,15,35,0
— lainhuutojen käsittelyaika, pv562320
— maastotietojen täydellisyys, % (jatkuva ajantasaistus)989595
— asiakkaiden kokonaistyytyväisyys, %898888
— referoidut tieteelliset julkaisut, kpl132110110
— IT-palvelusopimusten ja -suunnitelmien toteutuma, %1039898
— sähköisten palveluiden häiriöttömyys %99,599,599

1) Päivitetty tulossopimuksen mukaisiksi

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot136 668130 645130 490
Bruttotulot92 18585 29387 3531)
Nettomenot44 48345 35243 137
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta35 249  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle38 695  

1) Sisältää tietohallintopalveluihin budjetoituja menoja vastaavia tuloja yhteensä 6 630 000 euroa (sovitaan tarkemmin palvelusopimuksissa: maa- ja metsätalousministeriö 1 100 000 euroa, Maaseutuvirasto 3 600 000 euroa, Elintarviketurvallisuusvirasto 1 480 000 euroa, Luonnonvarakeskus 400 000 euroa ja muut hallinnonalan virastot ja laitokset 50 000 euroa).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot70 42066 99766 484
— muut tuotot---
Tuotot yhteensä70 42066 99766 484
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset48 05141 22440 908
— osuus yhteiskustannuksista29 08825 77325 576
Kustannukset yhteensä77 13966 99766 484
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-6 719--
Kustannusvastaavuus, %91100100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot2 4202 4002 010
— muut tuotot---
Tuotot yhteensä2 4202 4002 010
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset1 7891 3401 486
— osuus yhteiskustannuksista875940424
Kustannukset yhteensä2 6642 2801 910
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-244120100
Kustannusvastaavuus, %91105105

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Metsähovin tutkimusaseman laiteinvestoinnit, lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23)-520
Tilusjärjestelyiden tie- ja kuivatushankkeet (siirto momentille 30.70.40)-1 000
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-263
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-106
Lomarahojen alentaminen (Kiky)33
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-4
Toimintamenojen tuottavuussäästö-249
Toimintamenosäästö (HO 2015)-23
Työajan pidentäminen (Kiky)-16
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-62
Vuokrien indeksikorotus10
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-15
Yhteensä-2 215

2018 talousarvio43 137 000
2017 talousarvio45 352 000
2016 tilinpäätös47 929 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 237 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 7 100 000 euroa talousarvioesityksen 43 137 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 28.70.22 hallitusohjelman Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeeseen kuuluvan ”Sähköinen asunto-osakerekisteri (ASREK)” -hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.


2018 talousarvio50 237 000
2017 III lisätalousarvio2 100 000
2017 talousarvio45 352 000
2016 tilinpäätös47 929 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 237 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Maanmittauslaitoksen omarahoitusosuutena yhteisrahoitteisissa tutkimushankkeissa

2) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) laitoksen toimintaan liittyvien jäsenmaksujen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 147 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 750 000 euroa aiheutuu digitalisuutta edistävän asunto-osakeyhtiörekisterihankkeen (ASREK) suunnittelun ja toteutuksen kuluista siirtona momentilta 28.70.22 ja 397 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio1 147 000
2018 talousarvio50 237 000
2017 tilinpäätös47 452 000
2016 tilinpäätös47 929 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 147 000 euroa.