Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              23. Hallinnolliset järjestelyt
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet. Taulukossa ovat maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille tehty, Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeeseen liittyvä siirto. Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2016 toteutuma2017 arvio2018 arvio1)
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Lainsäädäntötehtävät8 4287511010 373910810 4388108
Hallinnonalan ohjaus, toiminta- ja taloussuunnittelu2 64222373 432-363 456-36
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta3 899109524 886126524 91712452
EU- ja kansainväliset asiat4 535518434 438791434 45577943
MMM:n erityistehtävät3 469564103 076884123 03486918
Yhteensä22 9731 28825226 2051 81025126 3001 780257

1) Arviossa on huomioitu todentamisviranomaisen tehtävän siirtyminen vuoden 2018 alusta Maaseutuvirastosta maa- ja metsätalousministeriöön sekä lisääntyneet hevostalouden avustustehtävät.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot22 76724 93425 790
Bruttotulot1 2881 8101 780
Nettomenot21 47923 12424 010
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta8 572  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle11 738  

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (siirto momentille 30.20.47)-1 500
Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (vastaava vähennys momentilta 30.20.47)1 500
Hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuvat menot (1 htv)80
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentille 28.70.22)-800
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentilta 28.70.22) 3 140
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01)-5
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.0136
Siirto momentille 30.01.23-1 300
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-1
Palkkaliukumasäästö-37
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-10
Toimintamenojen tuottavuussäästö-153
Toimintamenosäästö (HO 2015)-12
Työajan pidentäminen (Kiky)-20
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-32
Yhteensä886

2018 talousarvio24 010 000
2017 I lisätalousarvio3 060 000
2017 talousarvio23 124 000
2016 tilinpäätös24 645 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 208 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio208 000
2018 talousarvio24 010 000
2017 tilinpäätös26 184 000
2016 tilinpäätös24 645 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 208 000 euroa.