Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              23. Hallinnolliset järjestelyt
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         64. Metsähallitus
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Hallinto ja tutkimusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtäviä hoitavat pääluokassa 30 budjetoiduin varoin maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus, Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja Maanmittauslaitos. Lisäksi tehtävien hoitamiseksi on kaksi talousarvion ulkopuolista rahastoa (Maatilatalouden kehittämisrahasto ja Maatalouden interventiorahasto) sekä valtion liikelaitoksena toimiva Metsähallitus. Lisäksi valtionapua saavat organisaatiot Suomen metsäkeskus ja Suomen riistakeskus vastaavat eräistä julkisoikeudellisista tehtävistä.

Tässä luvussa on budjetoitu maa- ja metsätalousministeriön ja hallinnonalan merkittävimmän tutkimuslaitoksen Luonnonvarakeskuksen menot. Hallinnonalan tutkimus- ja asiantuntijatehtäviä on myös Maanmittauslaitoksessa (luku 30.70) ja Elintarviketurvallisuusvirastossa (luku 30.20).

Maa- ja metsätalousministeriö varmistaa ohjauksellaan, että hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä julkisoikeudellisia tehtäviä hoitavien valtionapuorganisaatioiden toiminta tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjä toimialan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteita.

Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

 • — Tukijärjestelmät ovat yksinkertaiset, hallinnollinen taakka on keveä ja lainsäädännön laatu on hyvä
 • — Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoiminta vastaa ennakoivasti yhteiskunnan tietotarpeisiin ja vahvistaa kansallista innovaatiojärjestelmää
 • — Hallintomme on avoin, palveleva, tehokas sekä kansallisesti että kansainvälisesti verkostoitunut vaikuttaja
 • — Hallinnonala hyödyntää digitaalista teknologiaa, yhteisiä tietolähteitä ja integroituja tietovirtoja oman toiminnan tuottavuuden sekä koko toimialan kilpailukyvyn edistämiseksi
 • — Valtion ja hallinnonalan konsernipalveluja hyödynnetään täysimääräisesti.

Voimavarojen hallinnan osalta pääluokkaperustelun tavoite tarkoittaa, että

 • — Tehtävät ja toiminta on sopeutettu määrärahojen puitteisiin
 • — Toimitilahallinta ja hankintatoimi sekä toimipaikkaverkko ovat tehokkaita
 • — EU:n ja muu ulkopuolinen rahoitus on tehokkaasti hyödynnetty
 • — Hallinnon rakenteet tukevat tuottavuuden kasvua, ohjaamista ja johtamista
 • — Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin.

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia toimeenpanotehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnossa (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja aluehallintovirastoissa), joiden määrärahoja ei ole budjetoitu tässä pääluokassa. Maaseutuhallinnon tehtäviä hoidetaan valtion aluehallinnon lisäksi myös kunnissa.

Maatalous- ja maaseutupolitiikan, kalastuspolitiikan, kasvinterveyden sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä valtion aluehallinnossa hoitavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Niiden toimintamenot on budjetoitu työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (32.01.02).

Maa- ja metsätalousministeriön toimialan kustannukset tehtävittäin ELY-keskusten toimintamenomomentilla (32.01.02) (sisältää tukitoiminnot)

 Toteutuma
2015
Toteutuma 20161)Tarve 2017 ja 2018
Tehtävämilj. euroamilj. euroamilj. euroa
    
Maaseudun kehittäminen11,39,312,4
Maa- ja elintarviketalous25,821,923,2
Luonnonvaratalous17,012,512,5
Yhteensä54,143,748,1

1) ELY-keskuksissa on 1.4.2016 alkaen siirrytty Kieku-järjestelmän käyttöön. Alkuvuoden 2016 tiedot on saatu aiemmin käytössä olleesta Taika-järjestelmästä. Seurantajärjestelmän vaihdoksesta johtuen eri vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset hoitavat EU:n maatalous-, maaseutu-, kasvinterveys-, ja kalastuspolitiikan toimeenpanotehtäviä sekä maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitalouden toimeenpanotehtäviä. Näihin arvioidaan vuonna 2018 käytettävän n. 712 henkilötyövuotta. Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden valvonnan tehtäviä aluehallinnossa hoitavat aluehallintovirastot. Vuonna 2018 näissä tehtävissä arvioidaan toimivan n. 57 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Aluehallintovirastojen toimintamenot on budjetoitu valtiovarainministeriön pääluokassa (momentti 28.40.01). Turvallisuus- ja kemikaalivirasto työ- ja elinkeinoministeriön pääluokassa (momentti 32.40.05) vastaa kasvinsuojeluainelainsäädännön toimeenpanosta (arvio 22 henkilötyövuotta vuonna 2018).

Vesitalouden tehtäviin käytetään edelleen ympäristöministeriön pääluokassa budjetoituja ympäristöhallinnon voimavaroja (momentti 35.01.04) Suomen ympäristökeskuksessa (arvio n. 22 henkilötyövuotta vuonna 2018). Lisäksi Tulli suorittaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellyttämiä tarkastustehtäviä sekä elintarvikeketjun valvontaviranomaisen tehtäviä (arvio n. 100 henkilötyövuotta 2018) valtiovarainministeriön pääluokassa (momentti 28.10.02).

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Maa- ja metsätalousministeriö tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.

Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet. Taulukossa ovat maa- ja metsätalousministeriön koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille tehty, Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hankkeeseen liittyvä siirto. Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.

Maa- ja metsätalousministeriön päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2016 toteutuma2017 arvio2018 arvio1)
 Kust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
HtvKust.
1 000 €
Tuotot
1 000 €
Htv
          
Lainsäädäntötehtävät8 4287511010 373910810 4388108
Hallinnonalan ohjaus, toiminta- ja taloussuunnittelu2 64222373 432-363 456-36
Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta3 899109524 886126524 91712452
EU- ja kansainväliset asiat4 535518434 438791434 45577943
MMM:n erityistehtävät3 469564103 076884123 03486918
Yhteensä22 9731 28825226 2051 81025126 3001 780257

1) Arviossa on huomioitu todentamisviranomaisen tehtävän siirtyminen vuoden 2018 alusta Maaseutuvirastosta maa- ja metsätalousministeriöön sekä lisääntyneet hevostalouden avustustehtävät.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot22 76724 93425 790
Bruttotulot1 2881 8101 780
Nettomenot21 47923 12424 010
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta8 572  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle11 738  

Määrärahasta käytetään 1 100 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (siirto momentille 30.20.47)-1 500
Biotalous ja puhtaat ratkaisut: Suomalainen ruoantuotanto (vastaava vähennys momentilta 30.20.47)1 500
Hevostalouden edistämiseen tarkoitettujen avustusten myöntämisestä aiheutuvat menot (1 htv)80
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentille 28.70.22)-800
Julkisen hallinnon paikkatiedon palvelualusta -hanke (siirto momentilta 28.70.22) 3 140
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01)-5
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.0136
Siirto momentille 30.01.23-1 300
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-1
Palkkaliukumasäästö-37
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-10
Toimintamenojen tuottavuussäästö-153
Toimintamenosäästö (HO 2015)-12
Työajan pidentäminen (Kiky)-20
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-32
Yhteensä886

2018 talousarvio24 010 000
2017 I lisätalousarvio3 060 000
2017 talousarvio23 124 000
2016 tilinpäätös24 645 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 010 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 208 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio208 000
2018 talousarvio24 010 000
2017 tilinpäätös26 184 000
2016 tilinpäätös24 645 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 208 000 euroa.

05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 69 804 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen valiotaimituotannon osalta enintään 80 000 euroa

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Selvitysosa: Luonnonvarakeskuksen tehtävänä on toimialallaan:

1) harjoittaa tieteellistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa

2) tuottaa tietoa ja asiantuntijapalveluita yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viranomaistoiminnan tueksi

3) harjoittaa tiedon ja teknologian siirtoa

4) tuottaa toimialaansa kuuluvia tilastoja, jollei tehtävä kuulu muulle viranomaiselle

5) ylläpitää toiminnassaan tarvittavia rekistereitä

6) hoitaa geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä tehtäviä

7) edistää kansainvälistä yhteistyötä

8) hoitaa muut sille laissa tai sen nojalla säädetyt tehtävät

9) hoitaa maa- ja metsätalousministeriön sille erikseen määräämät tehtävät.

Luonnonvarakeskus tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:

 • — luomalla perustaa biotalouden kansainväliselle, kansalliselle ja alueelliselle kehittämiselle
 • — ennakoimalla tulevaa ja kehittämällä ratkaisuja sekä vaihtoehtoisia toimintamalleja päätöksenteon tueksi
 • — edistämällä sopeutumista ilmastonmuutokseen sekä kehittämällä ilmastonmuutoksen hillintätoimia
 • — tarjoamalla yrityksille liiketoimintaa tukevia kestäviä ja ketteriä biokiertotalouden ratkaisuja
 • — luomalla tietopohjaa, jonka avulla monipuolisista luonnonvaroista ja vastuullisesti tuotetusta ruoasta nouseva hyvinvointi lisääntyy.
Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Luonnonvarakeskukselle vuoden 2018 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todettujen toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteiden lisäksi seuraavat alustavat tulostavoitteet:

 • — lisätään vuorovaikutusta tutkimustiedon hyödyntäjien kanssa ja varmistetaan tiedon käytäntöön vienti
 • — kehitetään asiakkuuksiin ketterää toimintamallia ja luodaan yhteistyöalustoja biokiertotalouden liiketoiminnan vauhdittamiseksi
 • — lisätään alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa
 • — luonnonvaratiedon hyödyntämistä parannetaan kehittämällä yhteistyötä, avoimuutta ja tietoaineistojen käytettävyyttä
 • — tiedonantajien vastausvelvollisuutta tilastotuotannossa kevennetään edistämällä tietojärjestelmien ja rekisterien yhteiskäyttöisyyttä.

Luonnonvarakeskuksen päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet

 2016 toteutuma2017 arvio2018 arvio
 Kust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
HtvKust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
HtvKust.1)
1 000 €
Tuotot2)
1 000 €
Htv
         
Tutkimusprosessi81 35625 48488577 80026 30083777 80026 300837
Viranomaisprosessi26 0396 44931524 5006 00029224 5006 000292
Tilastoprosessi5 544912545 7001 200565 7001 20056
Asiakkuusprosessi5 3016 0556310 00011 00011510 00011 500115
Yhteensä118 24038 9001 317118 00044 5001 300118 00045 0001 300

1) Kustannuslaskennassa tukitoimintoihin kohdistuneet tuotot on huomioitu kustannuksia pienentävänä tekijänä n. 2,5—3,0 milj. euroa/v.

2) Vain suoraan ydintoimintaan kohdistuneet tuotot.

Luonnonvarakeskuksen tunnusluvut

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
   
Vaikuttavuus   
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl570650800
Luottamus- ja maineindeksi1)   
— suuri yleisö (1—5)3,43,53,6
— päättäjät (1—5)3,13,23,5
— tutkimuskumppanit (1—5)3,33,43,6
— yritykset (1—5)3,23,33,5
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/kokonaishtv909290
Ydintoimintojen kokonaiskustannukset, 1 000 €/julkaisu556360
Tieteelliset referoidut artikkelit, kpl/tutkijahtv0,91,01,2
Muut tieteelliset julkaisut, kpl/tutkijahtv0,20,30,1
Muut julkaisut, kpl/tutkijahtv2,31,61,4
Tilastot, kpl/tilastohtv1,41,41,4
Tilastojulkistukset, kpl/tilastohtv4,04,04,0
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Muut tieteelliset julkaisut, kpl14417080
Muut julkaisut (sis. ammattiyleisölle ja suurelle yleisölle suunnatut julkaisut), kpl1 4291 050900
Tilastojulkistusten, tiedotteiden ja e-julkaisujen lataukset ja levikki, kpl19 60020 00020 500
Tilastoverkkopalveluiden ja muiden verkkopalveluiden käyttö, käynnit kpl228 535240 000264 000
Annetut lausunnot, kpl184160160
Suora tiedonkeruu rekistereistä, % (Tilastoviranomaistoiminta)687570
Sähköisen tiedonkeruun käyttö, % vastanneista (Tilastoviranomaistoiminta)505355
Sähköisten palveluiden häiriöttömyys, % palveluntarjoajasta-9595
    
Henkiset voimavarat   
Väitelleiden osuus henkilöstöstä, %303235
Työtyytyväisyysindeksin keskiarvo (1—5)3,43,53,6

1) Lähde: Mediabarometri.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot117 479117 296117 304
Bruttotulot40 35546 49547 500
Nettomenot77 12470 80169 804
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta15 149  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle16 657  

Bruttotulot ovat yhteensä 47 500 000 euroa, tästä on yhteisrahoitteisen toiminnan tuloja 27 500 000 euroa, maksullisen toiminnan tuloja 14 000 000 euroa, EU-maataloustukia 1 100 000 euroa sekä muita tuloja 4 900 000 euroa.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot132100100
— muut tuotot---
Tuotot yhteensä132100100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset646060
— osuus yhteiskustannuksista564040
Kustannukset yhteensä120100100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)12--
Kustannusvastaavuus, %110100100
    
Muut suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot7 61413 50013 900
— muut tuotot12--
Tuotot yhteensä7 62613 50013 900
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset4 5217 5007 500
— osuus yhteiskustannuksista3 2495 0004 600
Kustannukset yhteensä7 77012 50012 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-1441 0001 800
Kustannusvastaavuus, %98108115
    
Hintatuki808080
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen-641 0801 880

Kotimaisen marjakasvien tuotannon turvaamiseksi sekä ilmastonmuutoksen ja ulkomaisten kasvintuhoojien riskien hallitsemiseksi tarvitaan puhdasta taimiaineistoa. Varmennetun valiotaimiaineiston tuotannon jatkuminen edellyttää hintatukea, joka on enintään 80 000 euroa.

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot   
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus15 01515 00015 500
— EU:lta saatava rahoitus2 8345 2005 200
— muu valtiontalouden ulkopuolinen rahoitus7 8097 6958 100
Tuotot yhteensä25 65827 89528 800
    
Hankkeiden kokonaiskustannukset48 43152 00050 500
    
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset)-22 773-24 105-21 700
Omarahoitusosuus, %-47-46-43

Määrärahasta käytetään vähintään 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen, mikä on otettu huomioon määrärahassa totopelien tuotto-osuutena momentille 12.30.20 kertyvistä varoista.

Määrärahasta käytetään 400 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.

Määrärahasta noin 600 000 euroa käytetään kalakantojen hoitamiseksi arvokalojen sopimuskasvatukseen ja istutuksiin.

Tuloina otetaan huomioon muut kuin momentille 12.30.99 kertyvät Luonnonvarakeskuksen toiminnan tulot.

Puutarhakasvien jalostusmaksuina vuonna 2018 kertyvät tulot 80 000 euroa ja pääomaluonteiset tulot on merkitty momentille 12.30.99.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Peltojen vuokramenojen lisäys495
Tenojoen kaikuluotainseurannan toteuttaminen, lisäyksen poisto-490
Tenojoen kaikuluotainseurannan ylläpitomenot120
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot, lisäyksen poisto (siirto momentille 30.01.23)-280
Lomarahojen alentaminen (Kiky)43
Palkkaliukumasäästö-373
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-2
Toimintamenojen tuottavuussäästö-370
Toimintamenosäästö (HO 2015)-42
Työajan pidentäminen (Kiky)-18
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-80
Vuokrien indeksikorotus23
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-23
Yhteensä-997

2018 talousarvio69 804 000
2017 I lisätalousarvio1 600 000
2017 talousarvio70 801 000
2016 tilinpäätös78 632 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäisen kappaleen kohta 1) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 1) ja päätösosan toinen kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi kappaleeksi.

Luonnonvarakeskus luopuu 1.1.2018 alkaen hintatuetusta valiotaimituotannon maksullisesta toiminnasta osana toiminnan ulkoistamista. Muutoksen seurauksena talousarvioesityksessä päätösosaan kirjatulle hintatuelle maksullisen toiminnan hintojen alentamiseksi ei ole enää perusteita vuonna 2018.

Perustelujen muutos mahdollistaa Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien vastikkeettomien menojen maksamisen.


2018 talousarvio69 804 000
2017 I lisätalousarvio1 600 000
2017 talousarvio70 801 000
2016 tilinpäätös78 632 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Luonnonvaratutkimuksen käytössä olevat määrärahat ovat vähentyneet yli 25 milj. euroa viimeisen neljän vuoden aikana. Suurin osa vähennyksestä johtuu tutkimusrahoitusuudistuksesta, jossa tutkimuslaitosten rahoitusta siirrettiin Strategisen tutkimuksen neuvoston ja valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaan selvitys- ja tutkimusrahoitukseen. Tavoitteena oli, että rahoitus palautuu tutkimuslaitoksille osin tulona hankerahoituksen kautta. Luonnonvarakeskus (Luke) on kuitenkin rahoittanut kyseisiä instrumentteja moninkertaisesti suhteessa niistä saamaansa rahoitukseen ja joutunut siten supistamaan toimintaansa nopeassa tahdissa.

Valiokunta on huolissaan Luken riittävistä resursseista. Lukella on keskeinen vastuu biotalouteen kohdistuvien odotusten lunastamisesta. Tutkimussektorin rahoitusuudistuksen tarkoituksena ei ollut toiminnan supistaminen, vaan tutkimuksen kohdentamisen ja laadun parantaminen sekä yhteistyön lisääminen rahoitusrakennetta muuttamalla.

Valiokunta nostaa lisäksi esiin Luonnonvarakeskuksessa tehtävän erikoissienten tuotantoon, jalostamiseen ja markkinointiin liittyvän tutkimuksen, joka on saanut alkunsa 2010-luvun vaihteessa. Erikoissienien maailmanmarkkinoiden kooksi on arvioitu jopa 20 mrd. euroa. Erityisesti pakurikääpä on avannut uuden tuotanto- ja tulovirran sekä metsänomistajille että elintarvikeketjulle. Sen tuotantoprosessi vaatii kuitenkin edelleen kehittämistä koti- ja vientimarkkinoiden kasvattamiseksi. Myös nimisuojan hankkiminen on kiireellistä.

Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa pakurin tutkimukseen ja kaupallistamisen edistämiseen yhdessä Pro Pakuri Finland ry:n kanssa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 70 004 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Suomen Akatemian rahoittamien yhteisrahoitteisten hankkeiden rahoitusosuuksiin sisältyvien siirtomenojen maksamiseen

2) sijoitusmenoiksi luettaviin talonrakennus-, maa- ja vesirakennustöihin sekä kalanviljelylaitosten ja tutkimusasemien perusparannuksiin

3) kasvinsuojeluaineiden tarkastus- ja testaustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) Luomuinstituutin toiminnan rahoittamiseen

5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

6) virastojen ja laitosten osallistumisesta kehitysyhteistyöhön annetussa laissa (382/1989) tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi määrärahan siirtoon ulkomaille vähäisten rahoitusennakoiden maksamiseen kehitysyhteistyön kohdemaille edellyttäen, että vastaava meno veloitetaan momentin 24.30.66 määrärahasta.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 566 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio566 000
2018 talousarvio70 004 000
2017 tilinpäätös72 401 000
2016 tilinpäätös78 632 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 566 000 euroa.

22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Määrärahalla hankitaan tutkimustietoa pääluokkaperusteluissa todettuja vaikuttavuustavoitteita ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteita tukevan päätöksenteon tueksi.

Määrärahalla rahoitetaan EU:n ERA-NET -ohjelmiin liittyvien suomalaisten hankkeiden kansallisia rahoitusosuuksia. Muiden valtion virastojen ja laitosten rahoitusosuudet tästä määrärahasta rahoitettaviin maa- ja metsätalousministeriön kokonaisvastuulla oleviin yhteistutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille. Myös EU:n rahoitusosuudet tutkimushankkeisiin tuloutetaan tälle momentille, jolloin momentin tulokertymäksi arvioidaan n. 500 000 euroa.


2018 talousarvio1 343 000
2017 talousarvio1 343 000
2016 tilinpäätös1 343 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 343 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää virastoilta, laitoksilta tai muilta organisaatioilta hankittavista, maa- ja metsätalousministeriön toimialan strategista ohjaamista ja kehittämistä tukevista tutkimuksista, selvityksistä sekä arvioinneista aiheutuviin kuluihin ja muihin kulutusmenoihin sekä tutkimuksiin ja selvityksiin liittyvien valtionapujen myöntämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstömäärän palkkaamiseen.

Nettobudjetoinnissa on otettu huomioon tuloina valtion virastojen ja laitosten osuudet yhteistutkimushankkeisiin sekä EU:lta saatava tutkimusrahoitus.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

23. Hallinnolliset järjestelyt (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 5 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalalla tuottavuuden edistämistä toteuttavien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista maa- ja metsätalousministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Luonnonvarakeskus500 000
Elintarviketurvallisuusvirasto1 800 000
Maaseutuvirasto2 700 000
Suomen Ympäristökeskus120 000
Yhteensä5 120 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmän kehittäminen (Elvi) ja ympäristöterveydenhuollon Vati-hanke, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.20.02)920
Kertaluonteinen siirto momentilta 30.01.011 300
Luontopalveluiden kävijäseurannan digitalisaatiohanke (siirto momentille 30.64.50)-170
Metsähovin tutkimusaseman laiteinvestoinnit, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.70.01)520
Tukisovelluksen uudistaminen, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.20.03)1 850
Valtion vesiviljelyn uudelleenjärjestelyn menot, lisäyksen poisto (siirto momentilta 30.01.05)280
Yhteensä4 700

2018 talousarvio5 120 000
2017 I lisätalousarvio1 000 000
2017 talousarvio420 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 5 120 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalalla tuottavuuden edistämistä toteuttavien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 20 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 27 532 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valtori (siirto momentilta 28.01.29)142
Yhteensä142

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio27 532 000
2017 talousarvio27 390 000
2016 tilinpäätös24 536 053

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 27 532 000 euroa.

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 4 353 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen.


2018 talousarvio4 353 000
2017 talousarvio4 353 000
2016 tilinpäätös3 756 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 4 353 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää maa- ja metsätalousministeriön toimialaan liittyvien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen muissa maissa ja Suomessa toimiville kansainvälisille organisaatioille sekä muihin kansainvälisistä sitoumuksista aiheutuviin maksuihin. Määrärahasta saa käyttää enintään 1 600 000 euroa Euroopan metsäinstituutin perusrahoitukseen.