Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
         20. Ammatillinen koulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot
              03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
              04. Museoviraston toimintamenot
              05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
              06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot
              16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet
              20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset
              30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan
              31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin
              35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin
              40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon
              41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset
              50. Eräät avustukset
              51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille
              52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen
              53. Valtionavustus tilakustannuksiin
              55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen
              (59.) Eräät avustukset Kansallisgallerialle
              72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen
              75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito
              95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot
              96. Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Vuonna 2018 edistetään opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemiä kulttuuripolitiikan strategisia tavoitteita vuoteen 2025:

Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon sekä jakelun muodot monipuolistuneet

Luovan työn ja taiteellisen ilmaisun muodot ovat monipuolistuneet ja toimintaympäristö muuttunut. Koska taiteen alat, niiden toimintamuodot ja rakenteet poikkeavat toisistaan, tarvitaan taide- ja taiteilijapolitiikan kehittämistä kokonaisuutena, mutta myös eri aloille kohdennettuja kehittämistoimia.

Taiteilijoiden ja muiden luovan työn tekijöiden asema työmarkkinoilla vaihtelee ja on usein epävakaa. Heidän toimintaedellytyksiään on tuettava riippumatta siitä, tehdäänkö työtä ammatinharjoittajina, työntekijöinä, yrittäjinä tai itsensä työllistäjinä. Taiteilijoiden toimeentulo on jäänyt jälkeen muun väestön tulotason kehityksestä. Taiteilijoiden apurahojen määrä ja apurahojen koko on pysynyt pitkään entisellä tasolla tai heikentynyt ottaen huomioon yleinen kustannustason nousu. Taiteilijoiden ja luovan työn tekijöiden taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan liittyvät asiat kuuluvat kuitenkin usean eri ministeriön toimivaltaan, joten tarvittavia toimia tulee käsitellä myös yhdessä.

Globalisaatio lisää kilpailua taide- ja kulttuurituotteiden markkinoilla. Tarvitaan toimenpiteitä, jotka vahvistavat taiteen aloilla sisältöjen luomista, jakelua, liiketoimintaosaamista, vientiä ja kansainvälistymistä. Kansainvälistyminen voi onnistuessaan tuoda suomalaisille tekijöille uusia työtilaisuuksia ja -tuloja sekä mahdollisuuksia kehittää sisältöjä. Koska aiempaa suurempi osa kulttuurin ja taiteen tuotannosta ja jakelusta tapahtuu yritystoimintana, luovan alan yritysten tarpeet on otettava huomioon opetus- ja kulttuuriministeriön omissa, mutta myös yhteiskunnan muissa rahoitus- ja tukijärjestelmissä.

Digitaalinen kehitys asettaa tekijänoikeusjärjestelmälle uusia vaatimuksia. Internetin lailliset sisältöpalvelut, erityisesti globaalit digitaaliset jakelualustat, kasvattavat suosiotaan. Tässä tilanteessa on tärkeää varmistaa, että myös suomalaiset oikeudenhaltijat saavat tekijänoikeudella suojatun aineistonsa käytöstä oikeudenmukaisen korvauksen. Esteiden poistaminen EU:n digitaalisilta sisämarkkinoilta edesauttaa suomalaisten toimijoiden ja oikeudenhaltijoiden kansainvälistymistä.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet:

 • — Taiteellisen toiminnan edellytykset parantuvat taide- ja taiteilijapolitiikan tavoiteasettelua ja ohjausta selkeyttämällä
  • — Mittari: Tehtävää varten asetettava työryhmä määrittelee taide- ja taiteilijapolitiikan kehittämisen keskeiset tavoitteet ottaen huomioon myös taiteenalojen erilaisuuden
 • — Taiteellisen työn ja tuotannon, teosten jakelun ja viennin sekä taiteen alan kansainvälistymisen kannalta keskeisen välittäjäportaan toimintaedellytykset vahvistuvat
 • — Elokuva-alan toimintamahdollisuudet vahvistuvat uudistetun lainsäädännön tultua voimaan.

Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet

Taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen on entistä tärkeämpää yhteiskunnan monimuotoistuessa ja alueiden erilaistuessa. Osallisuus kulttuuriin edellyttää kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet takaavia taide- ja kulttuuripalveluja.

Kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja levittämiseen tarvitaan uusia malleja ja uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Myös vuorovaikutusta palvelujen käyttäjien kanssa tulee lisätä sekä löytää keinoja tavoittaa ne, jotka käyttävät palveluja vähän tai ei lainkaan.

Kuntien välisiä eroja kulttuuripalveluissa ja taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalveluiden tarjonnassa tulee kaventaa. Valtionosuutta saavat teatterit, orkesterit ja museot kattavat kohtuullisen hyvin koko maan. Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella toimivat ryhmät monipuolistavat palveluja, mutta ryhmien asemaa tulee vahvistaa. Yleisten kirjastojen palvelut ovat hyvin tavoitettavissa ja ne tarjoavat kaikille mahdollisuuden vahvistaa myös digitaalisuuteen liittyviä taitoja ja hyödyntää digitaalisia sisältöjä. Kirjastojen toiminnan kehittäminen ehkäisee siten erojen kasvamista kansalaisten digitaalisessa osaamisessa ja osallisuudessa.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden kärkihankkeessa parannetaan taide- ja kulttuuriharrastamista sekä taiteen perusopetusta varhaiskasvatuksessa ja koulupäivien yhteydessä ja koulun tiloissa. Taiteen prosenttiperiaatteen laajentamisen tavoitteena on vakiinnuttaa taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut sosiaali- ja terveystoimen rakenteisiin mm. uusien toiminta- ja rahoitusmallien avulla.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet:
 • — Taide-, kulttuuri- ja kirjastopalveluja on saatavilla eri väestöryhmien tarpeisiin
 • — Lasten mahdollisuudet harrastaa kulttuuria lisääntyvät taiteen ja kulttuurin saavutettavuuteen liittyvän kärkihankkeen avulla.
Mittarit2016
toteutuma
2016
tavoite
   
Harrastetunteja tarjoavien koulujen määrä6001 200
Harrastetunteja tarjoavien kuntien määrä51120
Harrastetunneille osallistuvien lasten ja nuorten määrä20 00060 000
 • — Edellytykset taide- ja kulttuuripalvelujen juurtumiselle osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa paranevat taiteen ja kulttuurin saavutettavuuteen liittyvän kärkihankkeen avulla.
Mittarit2016
toteutuma
2018
tavoite
   
Hankkeet taiteen prosenttiperiaatteen laajentamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoihin (kpl)1)5
(käynnistyneet)
10
(toteutuneet)
Kokeilut taiteen prosenttiperiaatteen laajentamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoihin1)5
(käynnistyneet)
10
(toteutuneet)

1) Hankkeiden ja kokeilujen pohjalta laaditaan toimintasuositus maakunnille, kunnille ja eri toimijoille taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen

Pääosin ennallaan säilyneet kulttuurin infrastruktuuri, perusrakenteet ja rahoitusjärjestelmät ovat taanneet vakautta toimialan toimintoihin. Kulttuurin rahoitusjärjestelmiin on kuitenkin tarve saada lisää strategisuutta, joustavuutta ja kannustavuutta ennustettavuuden lisäksi.

Puolet toimialan valtion rahoituksesta rahoitetaan rahapelitoiminnan voittovaroin, minkä vuoksi on tärkeää turvata nykyisten tuotto-osuuksien mukaiset osuudet kulttuurin toimialan edunsaajille myös jatkossa.

Kulttuuriperintö- ja museopolitiikan toteuttamista ohjaavat kulttuuriympäristö- ja maailmanperintöstrategian, museopoliittisen ohjelman sekä kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten toimeenpano. Vuonna 2018 vietetään kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta myös Suomessa. Keskeisenä tavoitteena on kulttuuriperintöön liittyvien mahdollisuuksien esiintuominen ja hyödyntäminen kulttuurisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen edistämisessä. Tavoitteena on myös parantaa kansalaisten osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa kulttuuriperintöön. Kulttuuriperinnön hyödyntäminen digitaalisessa muodossa edellyttää, että kulttuuriaineistojen digitointia jatketaan ja aineistot saatetaan laajasti käytettäviksi sekä niiden pitkäaikaissäilytys turvataan.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet:

 • — Kulttuuriperintöalan organisaatiot kartuttavat aineistojaan ja lisäävät niiden käyttöä toimien vuorovaikutuksessa eri yhteisöjen ja yksilöiden kanssa. Kulttuuriperintöaineistojen digitaalinen saatavuus, käyttö ja pitkäaikaissäilytys lisääntyvät
  • — Mittari: Kansallisen digitaalisen kirjaston Finna-palvelun karttuminen ja käyttö
 2015
toteutuma
2016
toteutuma
2018
tavoite
    
Aineistoja tarjoavien organisaatioiden määrä106207340
Haettavissa oleva aineistomäärä10,2 milj.12,2 milj.16 milj.
Verkossa saatavilla olevat aineistot1,2 milj.1,6 milj.2,5 milj.
Verkkokäynnit2,7 milj.7,4 milj.15 milj.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet:

Strateginen ohjaus vahvistuu

 • — Kulttuurin toimialan valtionavustuspolitiikka kehittyy aiempaa strategisemmaksi
 • — Kulttuurin toimialan valtionosuusjärjestelmän uudistamista koskeva hallituksen esitys valmistuu.

Uusi digitaalinen valtionavustusten hakujärjestelmä rakentuu tavoitteena

 • — lisätä asiakaslähtöisyyttä
 • — tehostaa ja yhtenäistää avustusprosessia
 • — lisätä avustusmyöntöjen läpinäkyvyyttä
 • — lisätä valtionavustustoiminnan vaikuttavuutta.

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Taiteen ja kulttuurin rahoitukseen esitetään yhteensä 456,6 milj. euroa, joka on 6,7 milj. euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Rahapelitoiminnan voittovarojen osuus rahoituksesta on 244,3 milj. euroa, jossa on 10,7 milj. euroa kasvua verrattuna tähän vuoteen. Tämä lisäys on irrotettu jakamattomien voittovarojen rahastosta, ja siitä käytetään 1 milj. euroa Kansallisteatterin pienen näyttämön peruskorjauksen suunnitteluun, 6 milj. euroa Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomittamiseen ja 3 milj. euroa määrärahasiirtona TEM:n pääluokkaan, josta rahoitetaan audiovisuaalisen alan kannustinjärjestelmää.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta parannetaan hallituksen kärkihankkeella ja myös prosenttitaiteen periaatetta laajennetaan muille kuin visuaalisille taiteenaloille ja kattamaan taide- ja kulttuuripalveluiden käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toimenpiteisiin on varattu vuosille 2016—2018 yhteensä 10 milj. euroa, josta vuodelle 2018 osoitetaan 2,6 milj. euroa.

Taiteen ja kulttuurin alalla toimivien virastojen määrärahatilanne on edelleen tiukka. Niin Taiteen edistämiskeskuksen, Museoviraston kuin myös Näkövammaisten kirjaston toimintamenoja on leikattu, ja perustehtävistä selviytyminen on jatkuvasti haasteellista. Myös Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintaa on jo sopeutettu merkittävästi, minkä lisäksi se joutuu saadun selvityksen mukaan käynnistämään YT-neuvottelut heti vuoden 2018 alussa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että virastojen tehtävät ja rahoitus saadaan tasapainoon.

Myös taiteilijoiden toimeentuloon liittyy epävarmuutta. Onkin tärkeää, että kulttuuriministeri on lokakuussa 2017 asettanut työryhmän laatimaan suuntaviivat ja tavoitteet taide- ja taiteilijapolitiikalle. Työryhmän toimikausi päättyy 30.9.2018, ja sen tulee tarkastella taiteen ja sen toimintaympäristön muutoksia ja niistä seuraavia muutostarpeita taiteen ja taiteilijoiden tuelle. Käsiteltäviksi tulevat mm. taiteilijoiden toimeentulon kehitykseen, alan koulutukseen sekä taiteen jakeluun ja levitykseen liittyvät asiat.

Valiokunta lisää 50 000 euroa momentille 29.80.52 taiteilijoiden toimeentuloon liittyvän ns. allianssimallin selvitystyöhön. Kuvataiteilijoiden toimeentuloa edistetään puolestaan jatkamalla näyttelypalkkiokokeilua, johon osoitetaan ensi vuodelle 250 000 euron määräraha (mom. 29.80.52).

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 966 000 euroa.

Selvitysosa: Taiteen edistämiskeskus edistää suomalaisen taiteen laatua, monimuotoisuutta, kansainvälistä tasoa ja uusiutumista sekä lisää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta. Viraston tehtävänä on taiteen ja kulttuurin edistäminen siltä osin kuin se ei kuulu muun viranomaisen tehtävään.

Taiteen edistämistä varten viraston yhteydessä toimii vertaisarviointia tekeviä luottamuselimiä, joita ovat valtion taidetoimikunnat sekä niiden yhteydessä toimivat jaostot, alueelliset taidetoimikunnat sekä Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahalautakunta ja Kuvataiteen näyttöapurahalautakunta. Niiden tehtävänä on myöntää apurahoja, toimia oman toimialansa asiantuntijana ja osallistua viraston strategian laadintaan. Apurahojen jaossa laadullisten kriteerien lisäksi kiinnitetään huomiota hakijakunnan sukupuoli-, ikä-, kieli- ja alueelliseen jakaumaan sekä erityisesti nuorten taiteilijoiden asemaan apurahan hakijoina ja saajina.

Viraston yhteydessä toimivan taideneuvoston tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien määrästä, niiden tarkemmista nimistä ja toimialoista. Taideneuvosto myös nimeää jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin ja esittää taiteen akateemikon arvonimeä. Taideneuvosto voi tukea kokeilu- ja kehittämishankkeita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Taiteen edistämiskeskukselle seuraavat tavoitteet:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • — Edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä
 • — Lisätään lasten ja nuorten osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin
 • — Lisätään taiteen ja kulttuurin moninaisuuden painoarvoa.

Toiminnallinen tuloksellisuus

 2015
toteutuma
2016
toteutuma
2018
tavoite/arvio
    
Valtionavustus- ja apurahahakemukset 14 00013 50014 600
Myönteiset valtionavustus- ja apurahapäätökset3 0003 5952 800
Apuraha-/avustushakemuksen käsittelyaika (keskimäärin viikkoa)171715
Tukimuotojen lukumäärä252020
Lausunnot valtionavustushakemuksista800350100
Toimielinten lukumäärä373724
Henkisten voimavarojen hallinta   
Henkilötyövuodet 959092
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro)3,53,48-

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot 4 4724 0623 976
Bruttotulot971010
Nettomenot4 3754 0523 966
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 844  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle831  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-22
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-9
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-3
Palkkaliukumasäästö-10
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-3
Toimintamenojen tuottavuussäästö-20
Toimintamenosäästö (HO 2015)-10
Työajan pidentäminen (Kiky)-5
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-5
Vuokrien indeksikorotus1
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-1
Tasomuutos1
Yhteensä-86

2018 talousarvio3 966 000
2017 talousarvio4 052 000
2016 tilinpäätös4 362 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 966 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 29 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio29 000
2018 talousarvio3 966 000
2017 tilinpäätös4 052 000
2016 tilinpäätös4 362 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 29 000 euroa.

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 277 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa: Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun Suomenlinnan restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä maailmanperintökohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.

Suomenlinnan hoitokunnan tehtävänä on kulttuuriperintökokonaisuuden säilyttäminen kansallisten suojelutavoitteiden ja maailmanperintösopimuksen velvoittamalla tavalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Suomenlinnan hoitokunnalle seuraavat tavoitteet:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tavoitteena on Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillinen hoito, ylläpito ja esittely siten, että linnoitusalueen elinvoimaisuus ja vetovoimaisuus vahvistuvat. Tavoitteena on myös, että rakennuksia ja ympäristöä hoidetaan kestävästi, ja että asukkaiden sekä kävijöiden tyytyväisyys pysyy korkealla tasolla.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tehostetaan hoitokunnan vuokratilojen kunnossapitoa sekä lisätään energiatehokkuutta.

Tavoitteena on Suomenlinnan kunnostusohjelman (2018—2021) mukaisesti vajaakäytössä olevien tai korjauksen takia tyhjillään olevien huoneistojen käyttökuntoon saattaminen. Tavoitteena on vuokratuottojen kasvu sekä 97 prosentin käyttöaste vuokra-asunnoissa. Huoneistojen vuokria korotetaan tulossopimuksen ja yleisen vuokratason nousun mukaisesti siten, että vuokrien jälkeenjääneisyys suhteessa yleiseen vuokratasoon kurotaan asteittain umpeen. Tarkoitus on, että perittävät vuokrat tulevat osaltaan kattamaan kiinteistöjen ylläpidon ja kiinteistökustannusten nousun aiheuttamat kustannukset.

 2015
toteutuma
2016
toteutuma
2018
tavoite/arvio
    
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus   
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu)223 000282 000260 000
Toiminnallinen tehokkuus   
Vuokra-asuntojen käyttöaste, % 969597
Vuokratuotot, kasvu %7,60,8asetetaan vuonna 2017
Henkisten voimavarojen hallinta   
Henkilötyövuodet78,876,179
Työtyytyväisyysindeksi (VMbaro)3,53,53,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot8 7918 6068 762
Bruttotulot6 5686 4856 485
Nettomenot2 2232 1212 277
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 92  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 61  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot6 5176 4506 450
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset6 5866 6506 650
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-69-200-200
Kustannusvastaavuus, %999797

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Lisämääräraha asuinrakennusten perusparannuskustannuksiin200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-20
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-8
Palkkaliukumasäästö-2
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-1
Toimintamenosäästö (HO 2015)-10
Työajan pidentäminen (Kiky)-1
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-2
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-1
Tasomuutos1
Yhteensä156

2018 talousarvio2 277 000
2017 talousarvio2 121 000
2016 tilinpäätös2 192 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 277 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 13 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio13 000
2018 talousarvio2 277 000
2017 tilinpäätös2 121 000
2016 tilinpäätös2 192 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 13 000 euroa.

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 316 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa: Museovirasto on kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön viranomainen, asiantuntija ja tiedontuottaja. Museovirasto vastaa kulttuuriperintötiedon keräämisestä ja säilyttämisestä, kulttuuriympäristön ja kulttuuriomaisuuden suojelusta, museoalan ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperintöalan kansainvälisten sopimusten asiantuntijuudesta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Museovirastoon kuuluu Kansallismuseo, joka vastaa kulttuurihistoriallisesta kansalliskokoelmasta ja järjestää kohteissaan näyttely- ja yleisöpalveluja.

Museovirasto pyrkii huolehtimaan monimuotoisen kulttuuriperinnön säilymisestä ja edistämään sen saavutettavuutta ja avointa käyttöä. Kulttuuriperintötyöllä tuetaan kestävää kehitystä ja hyvinvointia. Toiminnalla pyritään tavoittamaan ihmisiä laajasti ja tarjoamaan osallisuutta kulttuuriperintöön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Museovirastolle seuraavat tavoitteet:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • — Hyvin säilynyt ja monimuotoinen kulttuuriperintö on osa ihmisten ja yhteisöjen arkea
 • — Kulttuuriperintö tunnistetaan ja sitä hyödynnetään eri asiakas- ja väestöryhmien hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden voimavarana
 • — Maailmanperintötietoisuutta lisätään ja maailmaperintökohteiden vastuullista hoitoa edistetään.
Toiminnallinen tuloksellisuus
 • — Sähköisten aineistojen ja palveluiden saatavuus ja käyttö lisääntyvät
 • — Kulttuuriperinnön asiantuntijapalveluiden tarjonta on laadukasta ja kustannustehokasta.
Tuloksellisuuden tunnusluvut2015
toteutuma
2016
toteutuma
2018
tavoite/arvio
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Verkkopalveluiden käyttöaika, tuntia70 73772 58073 000
Sähköisesti luetteloitujen kuvien saatavuus internetissä120 447140 272145 000
Määräajassa annetut lausunnot, %909095
Museoiden ja linnojen kokonaiskävijämäärä610 806613 533625 000
Toiminnallinen tehokkuus   
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa2,042,122,12
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa2,953,863,86
Henkisten voimavarojen hallinta   
Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro)-3,633,60
Henkilötyövuodet 280254250

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot24 94326 39322 616
Bruttotulot4 9283 3003 300
Nettomenot20 01523 09319 316
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta2 625  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 341  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Julkisten tietovarantojen avaaminen-40
Kansallismuseon perusnäyttely-200
Kertamenon poisto-100
Toimitilamuutokset (TA2017)-3 200
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-38
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-15
Lomarahojen alentaminen (Kiky)13
Palkkaliukumasäästö-44
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)1
Toimintamenojen tuottavuussäästö-89
Toimintamenosäästö (HO 2015)-100
Työajan pidentäminen (Kiky)-2
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-18
Vuokrien indeksikorotus62
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-6
Tasomuutos-1
Yhteensä-3 777

2018 talousarvio19 316 000
2017 talousarvio23 093 000
2016 tilinpäätös21 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 316 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 636 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 500 000 euroa aiheutuu Kansallismuseon vaihtuvien näyttelyiden tilan rakennushankkeen arkkitehtuurikilpailusta ja 136 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio636 000
2018 talousarvio19 316 000
2017 tilinpäätös23 093 000
2016 tilinpäätös21 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 636 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Museovirasto saa tehdä sopimuksen Vantaan kokoelma- ja konservointikeskuksen tilojen vuokrauksesta siten, että kokonaisvuokramenot ovat vuositasolla enintään 2 969 000 euroa vuodesta 2020 lukien.

Selvitysosa: Valtuus aiheutuu Vantaan kokoelma- ja konservointikeskuksen laajennuksesta, joka mahdollistaa Museoviraston kokoelmien ja arkistoaineistojen keskittämisen yhteen paikkaan.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 II lisätalousarvio
2018 I lisätalousarvio636 000
2018 talousarvio19 316 000
2017 tilinpäätös23 093 000
2016 tilinpäätös21 731 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Museovirasto saa tehdä sopimuksen Vantaan kokoelma- ja konservointikeskuksen tilojen vuokrauksesta siten, että kokonaisvuokramenot ovat vuositasolla enintään 2 969 000 euroa vuodesta 2020 lukien.

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 866 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa: Näkövammaisten kirjasto Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, esim. äänikirjoina ja pistekirjoina yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Celian toiminnan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa.

Celia tuottaa sekä lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaalin että tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat tuotantopolitiikan mukaisesti. Kokoelmissa olevia oppikirjoja voi lainata maksutta.

Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön noin miljoona kertaa vuodessa yhteistyössä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen sekä muiden yhteisöjen kanssa. Asiantuntija- ja konsulttitoiminnan painopisteenä on yhteistyön vakiinnuttaminen yleisten kirjastojen kanssa sekä saavutettavan julkaisemisen edistäminen.

Tuloksellisuuden tunnusluvut2015
toteutuma
2016
toteutuma
2018
tavoite/arvio
    
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus   
Lukemisesteisten henkilöiden kirjallinen tieto- ja kulttuurivaranto lisääntyy   
— Celian kirjatuotanto, uusien nimekkeiden määrä 1 5651 5181 300
— Saavutettavan julkaisemisen suositukset, saavutettavuusneuvonta ja -koulutukset, lkm232625
Kirjastopalvelujen saatavuutta lukemisesteisille henkilöille lisätään   
— Yhteistyökirjastojen lukumäärä: kunnat/toimipisteet142/298169/421280/500
— Yhteistyökirjastojen lukumäärä: korkeakoulukirjastot212838
— Celian palveluita säännöllisesti käyttävät lapset ja nuoret1 4831 7782 370
Toiminnallinen tehokkuus   
— Asiakkaita palveluiden piirissä30 66035 30042 700
— Oppikirjatoimitusten määrä13 91514 48515 000
Sähköisten palveluiden käyttö lisääntyy   
— Sähköisiä palveluja käyttävien määrä7 55711 58614 000
— Verkkolainojen osuus kokonaislainauksesta, %273945
Henkisten voimavarojen hallinta   
— Henkilötyövuodet545244
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro)3,163,213,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot6 0505 1004 976
Bruttotulot535163110
Nettomenot5 5154 9374 866
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 185  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 117  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-6
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-2
Lomarahojen alentaminen (Kiky)8
Palkkaliukumasäästö-9
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)3
Toimintamenojen tuottavuussäästö-25
Toimintamenosäästö (HO 2015)-40
Työajan pidentäminen (Kiky)3
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-3
Vuokrien indeksikorotus1
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-2
Tasomuutos1
Yhteensä-71

2018 talousarvio4 866 000
2017 talousarvio4 937 000
2016 tilinpäätös5 448 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 866 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 23 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio23 000
2018 talousarvio4 866 000
2017 tilinpäätös4 937 000
2016 tilinpäätös5 448 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 23 000 euroa.

06. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 969 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kaluste- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 190 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) tallettaa ja säilyttää elokuvia, televisio- ja radio-ohjelmia, edistää audiovisuaalista kulttuuriperintöä sekä turvaa lasten kehitystä ja hyvinvointia mediaympäristössä.

KAVI hankkii kokoelmiinsa lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisia filmi- ja videotuotannon esityskopioita ja oheismateriaaleja, tallentaa digitaalisesti radion ja television ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti, ottaa vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina sekä valvoo kuvaohjelmien tarjoamista ja kuvaohjelmaluokittelijoiden työtä julkisen valvontasuunnitelman mukaisesti. KAVI ylläpitää rekisteriä kuvaohjelmien tarjoajista ja kuvaohjelmaluokittelijoista sekä julkista kuvaohjelmaluetteloa. KAVI tarjoaa koulutusta, ohjausta ja tukipalveluita kuvaohjelmaluokittelijoille ja kuvaohjelmien tarjoajille sekä ylläpitää ja kehittää luokitteluohjelmistoa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa KAVI:lle seuraavat tavoitteet:

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • — Kotimaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja käytettävyyttä lisätään digitoimalla aineistoja ja kokoelmia sekä tarjoamalla digitoituja kokoelmia yleisön saataville Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä FINNAn sekä KAVIn radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteiden kautta

— Elokuvakulttuurin ja -kasvatuksen saavutettavuutta lisätään erityisesti kouluille, lapsille ja nuorille mm. siirtämällä pääkaupunkiseudun esitystoiminta Keskustakirjastoon

— Medialukutaitoja ja lapsille turvallista mediaympäristöä edistetään.

Tuloksellisuuden tunnusluvut2015
toteutuma
2016
toteutuma
2018
tavoite/arvio
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm129 821132 094134 700
— Maksulliset palvelut/esitystoiminnan katsojamäärät 56 25751 03350 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuina (rtva)1)390451551
— Mediakasvatuksen koulutusten ja luentojen määrä--27
— Kuvaohjelmien tarjontaan kohdistuvien valvontatapahtumien määrä764350
    
Toiminnallinen tehokkuus   
— Kokoelma- ja arkistotyö yht., euroa/elokuva23,924,823,6
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavua3 8243 2853 084
— Kuvaohjelmien luokittelun kustannukset, euroa/ohjelma2)70171108
— Luokittelijoiden valvonnan kustannukset, euroa/ohjelma3)142193150
    
Henkisten voimavarojen hallinta   
— Henkilötyövuodet818582
— Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro)3,53,253,5

1) Kumulatiivinen kertymä. Luvussa huomioitu Ylen vanha digitoitu, omatuotantoinen aineisto, jota toimitetaan KAVIin vuodesta 2014 eteenpäin.

2) Tilauksesta luokitellut

3) Uudelleenluokitellut

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot7 5036 8696 719
Bruttotulot949789750
Nettomenot6 5556 0805 969
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 141  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 078  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-8
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-3
Lomarahojen alentaminen (Kiky)3
Palkkaliukumasäästö-15
Toimintamenojen tuottavuussäästö-32
Toimintamenosäästö (HO 2015)-50
Työajan pidentäminen (Kiky)-2
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-6
Vuokrien indeksikorotus4
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-2
Yhteensä-111

2018 talousarvio5 969 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio6 080 000
2016 tilinpäätös6 491 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 969 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kaluste- ja laitehankintoihin

2) avustusten maksamiseen

3) enintään 190 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 42 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio42 000
2018 talousarvio5 969 000
2017 tilinpäätös6 080 000
2016 tilinpäätös6 491 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 42 000 euroa.

16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 18 960 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ylimääräisistä taitelijaeläkkeistä (194/2016) annetun lain mukaisten taiteilijaeläkkeiden maksamiseen

2) aiemmin myönnettyjen sanomalehtimieseläkkeiden sekä taiteilijaeläkkeisiin liittyvien perhe-eläkkeiden maksamiseen

3) enintään 1 015 000 euroa uusiin taiteilijaeläkkeisiin sekä taiteilijaeläkkeisiin liittyviin perhe-eläkkeisiin siten, että enintään saadaan myöntää täyttä eläkettä vastaavina 51 ylimääräistä taiteilijaeläkettä.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Kohdan 3 määrärahaan sisältyy enintään kaksi täydeksi eläkkeeksi korotettavaa osaeläkettä.

Selvitysosa: Ylimääräinen taiteilijaeläke on 1 336,60 euroa kuukaudessa. Osaeläke on puolet täyden eläkkeen määrästä. Ylimääräistä taiteilijaeläkettä tarkistetaan kalenterivuosittain siten kuin työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:ssä säädetään. Määräraha on laskettu vuoden 2018 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2551).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eläkkeiden indeksitarkistus112
Yhteensä112

2018 talousarvio18 960 000
2017 talousarvio18 848 000
2016 tilinpäätös17 846 273

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 18 960 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ylimääräisistä taitelijaeläkkeistä (194/2016) annetun lain mukaisten taiteilijaeläkkeiden maksamiseen

2) aiemmin myönnettyjen sanomalehtimieseläkkeiden sekä taiteilijaeläkkeisiin liittyvien perhe-eläkkeiden maksamiseen

3) enintään 1 015 000 euroa uusiin taiteilijaeläkkeisiin sekä taiteilijaeläkkeisiin liittyviin perhe-eläkkeisiin siten, että enintään saadaan myöntää täyttä eläkettä vastaavina 51 ylimääräistä taiteilijaeläkettä.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Kohdan 3 määrärahaan sisältyy enintään kaksi täydeksi eläkkeeksi korotettavaa osaeläkettä.

20. Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 15 686 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Museoviraston käytössä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kotkaniemen vuokra (siirto momentilta 29.10.20)115
Urajärven varastokirjaston siirto kokonaisvuokrauksen piiriin17
Vuokrien indeksikorotus154
Yhteensä286

2018 talousarvio15 686 000
2017 talousarvio15 400 000
2016 tilinpäätös15 042 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 15 686 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Museoviraston käytössä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannuksiin.

30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 3 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kirjastolain (1492/2016) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten kirjastojen valtionavustusten maksamiseen

2) yleisille kirjastoille tuotettujen tietokanta- ja aineistopalvelujen sekä kirjastojen sisältötuotantoon liittyvien valtionavustusten maksamiseen

3) viittomakielisen kirjaston toimintaan liittyvien valtionavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Avustukset valtakunnalliseen ja alueellisiin kehittämistehtäviin2 580 000
Avustukset kirjastojen sisältötuotantoon, yleisten kirjastojen erityisiin tehtäviin sekä yleisten kirjastojen tietokanta- ja aineistopalvelujen tuottamiseen900 000
Avustus viittomakielisen kirjaston toimintaan220 000
Yhteensä3 700 000

Yleisten kirjastojen toiminnalla edistetään väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimisen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Valtionavustuksilla tuetaan yleisten kirjastojen yhdenvertaista toimintaa ja toiminnan alueellista kehittämistä. Tavoitteena on turvata yleisten kirjastojen verkon toimivuus, toiminnan laatu sekä tiedon ja kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus koko väestölle.

Kirjastotoimen vaikuttavuutta arvioidaan kirjastojen käytön, aineistohankintojen, henkilöstövoimavarojen ja saatavuuden indikaattoreilla.

Eräitä kirjastotoimen tunnuslukuja2015
toteutuma
2016
toteutuma
2018
arvio
    
Kirjahankinta, kpl/1 000 asukasta283281283
Muu aineistohankinta, kpl/1 000 asukasta504748
Henkilötyövuodet/1 000 asukasta0,80,70,7
Aukiolotunnit, 1 000 tuntia1 3841 5421 550
Fyysiset käynnit, kpl/asukas9,19,09,0
Verkkokäynnit, kpl/asukas7,17,78,0
Lainaukset, kpl/asukas16,41616,2
Toimintakustannukset, euroa/asukas585858

2018 talousarvio3 700 000
2017 talousarvio3 700 000
2016 tilinpäätös3 900 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Kirjastojen toimintaympäristö on muuttunut viime vuosina, sillä yhteiskunnan digitalisoituminen on tuonut kirjastoille uusia tehtäviä, kuten tietopalvelun, monipuolisen lukutaidon tukemisen ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun edistämisen. Kuntien mahdollisuudet palvelujen järjestämiseen ovat kuitenkin hyvin erilaisia, kuten myös kirjastohenkilökunnan valmius antaa digiopastusta kansalaisille.

Valiokunta pitää tärkeänä, että kirjastojen osaamista ja neuvontamahdollisuuksia vahvistetaan, sillä kirjastoilla on luonteva rooli olla digitaalisen ajan kulttuuri- ja tietokeskuksia, joiden tiloja, aineistoja, palveluita ja osaamista voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Tämä edellyttää mm. kirjastohenkilökunnan digitaitojen kehittämistä, laitteiden nykyaikaistamista ja digitalisoitavien palveluiden harjoitusalustojen luomista. Myös digitaalisten sisältöjen käytettävyyttä ja käyttömahdollisuuksia on pyrittävä parantamaan. Saadun selvityksen mukaan opetuksen digitaalistuessa olisi tarvetta myös valtakunnalliselle, mm. kouluja palvelevalle e-kirjakokoelmalle.

Valiokunta painottaa kirjastojen merkitystä myös lasten ja nuorten lukutaidon parantamisessa ja pitää tärkeänä kirjastojen, koulujen ja päiväkotien yhteistoiminnan tiivistämistä kirjastopalvelujen saavutettavuuden parantamiseksi.

Ensi vuoden alusta nykyiset 18 maakuntakirjastoa korvataan alueellista kehittämistehtävää hoitavalla 9 kirjastolla. Alueet ovat kuitenkin laajoja ja keskenään hyvin eri kokoisia, mikä asettaa kehittämiskirjastot hyvin erilaisten tehtävien eteen.

Valiokunta pitää tärkeänä, että uudistuksen toimeenpanoa ja toimivuutta seurataan ja arvioidaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 3 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kirjastolain (1492/2016) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten kirjastojen valtionavustusten maksamiseen

2) yleisille kirjastoille tuotettujen tietokanta- ja aineistopalvelujen sekä kirjastojen sisältötuotantoon liittyvien valtionavustusten maksamiseen

3) viittomakielisen kirjaston toimintaan liittyvien valtionavustusten maksamiseen.

31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 46 615 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksien maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on teattereilla enintään 2 469, orkestereilla enintään 1 033 ja museoilla enintään 1 183.

Selvitysosa: Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on teattereilla 53 639 euroa, orkestereilla 49 550 euroa ja museoilla 64 479 euroa henkilötyövuotta kohden.

Lakisääteisiin valtionosuuksiin on lisäksi myönnetty yhteensä 58 482 000 euroa momentilla 29.80.52.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

 Valtionosuudet
budjettivaroista
(mom. 29.80.31)
Valtionosuudet
rahapelitoiminnan voittovaroista
(mom. 29.80.52)
Yhteensä
    
Teattereiden valtionosuus26 318 00026 069 00052 387 000
Orkestereiden valtionosuus9 417 00010 137 00019 554 000
Museoiden valtionosuus10 880 00022 276 00033 156 000
Yhteensä46 615 00058 482 000105 097 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Audiovisuaalisen kannustinjärjestelmän käyttöönotto (siirto momentille 32.20.40)-3 000
Eräiden kansalaisjärjestöjen toimintaan (siirto momentille 29.80.50)-357
Kertamenon poisto-520
Kustannustason tarkistus1 711
Yhteensä-2 166

2018 talousarvio46 615 000
2017 talousarvio48 781 000
2016 tilinpäätös51 091 143

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Valiokunta viittaa momentin 29.80.52 kohdalla todettuun ja lisää momentille 1 950 000 euroa.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 48 565 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksien maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on teattereilla enintään 2 469, orkestereilla enintään 1 033 ja museoilla enintään 1 183.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 717 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 29.80.53 ja aiheutuu muuttuneesta toimintatavasta kulttuurilaitosten rahoituksessa.


2018 I lisätalousarvio717 000
2018 talousarvio48 565 000
2017 tilinpäätös48 387 827
2016 tilinpäätös51 091 143

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 717 000 euroa.

35. Valtionavustus Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihankkeen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesti Suomen itsenäisyyden 100-vuotiskirjaston rakentamiseen myönnettävän valtionavustuksen maksamiseen Helsingin kaupungille.


2018 talousarvio8 000 000
2017 talousarvio8 000 000
2016 tilinpäätös8 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesti Suomen itsenäisyyden 100-vuotiskirjaston rakentamiseen myönnettävän valtionavustuksen maksamiseen Helsingin kaupungille.

40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 252 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää korvauksen maksamiseen Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon.

Selvitysosa: Valtion ja Helsingin kaupungin kesken solmitun Suomenlinnan liikenteen hoitoa koskevan sopimuksen mukaisesti valtio ja kaupunki yhdessä vastaavat Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappiosta.


2018 talousarvio252 000
2017 talousarvio252 000
2016 tilinpäätös240 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 252 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää korvauksen maksamiseen Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon.

41. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 26 648 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 11 000 000 euroa tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityisen kopioinnin hyvitykseen ja sen järjestämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 15 648 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavaan lainauskorvaukseen ja sen järjestämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Määrärahasta maksetaan tekijänoikeudella suojattujen teosten tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön sekä tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia kirjastoissa tapahtuvasta teosten lainaamisesta sekä julkisen rahoituksen piirissä olevissa kulttuuriperintölaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.


2018 talousarvio26 648 000
2017 talousarvio26 648 000
2016 tilinpäätös20 313 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 26 648 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) enintään 11 000 000 euroa tekijänoikeuslain (404/1961) mukaiseen yksityisen kopioinnin hyvitykseen ja sen järjestämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 15 648 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavaan lainauskorvaukseen ja sen järjestämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 7 350 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen:

1) Svenska Teaternin peruskorjauksista aiheutuneiden lainojen lyhennysten ja korkojen maksuun

2) kansalaisjärjestöjen toimintaan

3) taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden edistämisen ja prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

4) kulttuurin ja luovien alojen sisältöihin perustuvan matkailun kehittämiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Svenska Teaternin peruskorjaukset4 200 000
Eräiden kansalaisjärjestöjen toimintaan400 000
Kärkihankkeen Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus toteuttamiseen2 000 000
Kärkihankkeen Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen toteuttamiseen600 000
Matkailun kärkihankkeen kulttuurimatkailuosion toteuttamiseen150 000
Yhteensä7 350 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Eräiden kansalaisjärjestöjen toimintaan (siirto momentilta 29.80.31)357
Kertamenon poistuminen-150
Matkailu 4.0 (siirto momentilta 32.50.41) 150
Osaaminen ja koulutus: Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen-200
Tasomuutos-1 100
Yhteensä-943

2018 talousarvio7 350 000
2017 talousarvio8 293 000
2016 tilinpäätös9 821 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 7 640 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen:

2) rauhantyön järjestöjen toiminta-avustuksiin, Ihmisoikeusliitto ry:n toimintaan ja Vapaa-ajattelijain liitto ry:n toimintaan

5) Bulevardin Teatteriyhdistys ry:n toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen, päätösosan toisen kappaleen kohta 2) korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdan 2), päätösosan toisen kappaleen kohta 5) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 5) ja päätösosan kolmas kappale lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan kolmanneksi kappaleeksi.

Lisäys 290 000 euroa talousarvioesityksen 7 350 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta 29.80.53 tilakustannusavustuksen muuttamiseksi toiminta-avustukseksi. Momentin perustelujen muutos aiheutuu kansalaisjärjestöjen toimintaan tarkoitettujen avustusten käyttökohteiden tarkentamisesta ja momentin perustelujen täydennys prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihankkeeseen tarvittavan asiantuntijuuden varmistamisesta.


2018 talousarvio7 640 000
2017 III lisätalousarvio
2017 talousarvio8 293 000
2016 tilinpäätös9 821 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Valiokunta lisää momentille 240 000 euroa, josta osoitetaan 100 000 euroa rauhantyön järjestöjen toiminta-avustuksiin, 100 000 euroa Ihmisoikeusliitto ry:n toimintaan ja 40 000 euroa Suomalaisuuden liiton toimintaan.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 7 880 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten myöntämiseen:

1) Svenska Teaternin peruskorjauksista aiheutuneiden lainojen lyhennysten ja korkojen maksuun

2) rauhantyön järjestöjen toiminta-avustuksiin, Ihmisoikeusliitto ry:n, Vapaa-ajattelijain liitto ry:n ja Suomalaisuuden liitto ry:n toimintaan

3) taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden edistämisen ja prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen

4) kulttuurin ja luovien alojen sisältöihin perustuvan matkailun kehittämiseen

5) Bulevardin Teatteriyhdistys ry:n toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös menojen ja avustusten maksamiseen kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja kehittämishankkeisiin.

Selvitysosa: Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio7 880 000
2017 tilinpäätös8 293 000
2016 tilinpäätös9 821 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös menojen ja avustusten maksamiseen kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja kehittämishankkeisiin.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Suomen Ilmailumuseon investointihankkeeseen.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu avustuksesta Suomen Ilmailumuseolle uuden tilan korjaamiseksi Ilmailumuseon tarpeisiin.


2018 II lisätalousarvio1 500 000
2018 I lisätalousarvio
2018 talousarvio7 880 000
2017 tilinpäätös8 293 000
2016 tilinpäätös9 821 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Suomen Ilmailumuseon investointihankkeeseen.

51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 14 615 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) 3 §:n mukaisten 545 apurahavuotta vastaavien taiteilija-apurahojen sekä 3 §:n 2 momentin mukaisten erittäin ansioituneille taiteenharjoittajille myönnettävien valtion taiteilija-apurahojen maksamiseen

2) eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (1080/1983) mukaisiin apurahoihin ja avustuksiin.

Yksittäisten apurahakausien keskeyttämiset ja jatkamiset keskeyttämisen jälkeen voivat aiheuttaa muutoksia määrärahan maksuerien kohdentumisessa eri vuosille.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Valtion taiteilija-apurahat (545 kpl)11 069 000
Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat ja avustukset3 100 000
Taiteilijaprofessoriapurahat (22 kpl)446 000
Yhteensä14 615 000

Taiteilija-apurahan suuruus on 1.1.2018 lukien 1 692,45 euroa/kk. Taiteilija-apurahoja tarkistetaan valtion virkamiesten palkkatarkistuksia vastaavasti Taiteen edistämiskeskuksen päätöksellä. Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahojen kokonaismäärä on 10 % edellisenä kalenterivuonna kuntien ylläpitämiin yleisiin kirjastoihin hankittuun kirjallisuuteen käytetystä rahamäärästä.


2018 talousarvio14 615 000
2017 talousarvio14 615 000
2016 tilinpäätös13 994 907

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 14 615 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969) 3 §:n mukaisten 545 apurahavuotta vastaavien taiteilija-apurahojen sekä 3 §:n 2 momentin mukaisten erittäin ansioituneille taiteenharjoittajille myönnettävien valtion taiteilija-apurahojen maksamiseen

2) eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (1080/1983) mukaisiin apurahoihin ja avustuksiin.

Yksittäisten apurahakausien keskeyttämiset ja jatkamiset keskeyttämisen jälkeen voivat aiheuttaa muutoksia määrärahan maksuerien kohdentumisessa eri vuosille.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

52. Rahapelitoiminnan voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 238 294 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämisen rahoittamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin, enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin sekä enintään 42 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja siitä aiheutuviin menoihin Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin

3) taideteosten hankkimiseen valtion taideteostoimikunnan kokoelmaan Kansallisgalleriasta annetun lain (889/2013) mukaisesti

4) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten sekä teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille

6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) 18 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen

7) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten sekä museolain (729/1992) 4 a §:n mukaisten avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

8) Suomen elokuvasäätiölle elokuvien käsikirjoittamiseen, tuotantoon, jakeluun ja muun elokuvakulttuuriin tukemiseen elokuvataiteen edistämisestä annetun lain (28/2000) nojalla sekä enintään 2 645 000 euroa Suomen elokuvasäätiön tukitoiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen

9) rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja parantamiseen

10) Unescon kulttuuriperintöä koskevien yleissopimusten toimeenpanosta syntyviin kustannuksiin

11) valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen kansallisoopperalle ja -baletille enintään 37 877 000 euroa, Suomen Kansallisteatterille enintään 11 391 000 euroa ja Kansallisgallerialle enintään 12 573 000 euroa

12) taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion virastojen kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin sekä Luova Eurooppa -ohjelman hallinnointiin ja kansalliseen vastinrahoitukseen.

Kohdasta 2 myönnettävät eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaiset apurahat sekä kohdan 3 määräraha budjetoidaan maksuperusteisina. Kohdassa 2 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
1) Luova työ ja tuotanto99 455 500
Elokuva19 162 000
Esittävä taide35 665 000
Kirjallisuus832 500
Musiikki13 219 000
Rakennustaide ja muotoilu655 000
Visuaalinen taide4 637 000
Kulttuurin tuotanto ja levitys25 285 000
2) Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin 30 649 500
Kirjastot ja tiedon saatavuus7 199 000
Kulttuuripalvelut ja kulttuuritoiminta 23 450 500
3) Kulttuurin perusta ja jatkuvuus108 189 000
Museot ja kulttuuriperintö33 889 000
Kulttuuritilat6 580 000
Kansalliset kulttuurilaitokset62 885 000
Kulttuurikasvatus sekä kulttuuripolitiikan tutkimus ja kehittäminen4 835 000
Yhteensä238 294 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Audiovisuaalisen kannustinjärjestelmän käyttöönottoon liittyvien siirtojen kompensaatio rahastovaroja purkamalla3 000
Kansallisteatterin pienen osan perusparannuksen suunnittelu rahastovaroja purkamalla 1 000
Rahastopurkuna toteutetun taiteen rahoituksen lisätuloutuksen päättyminen-4 000
Tuloutusarvion muutos4 705
Yhteensä4 705

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio238 294 000
2017 talousarvio233 589 000
2016 tilinpäätös233 260 678

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Kulttuurivienti

Hallitus päätti puolivälin tarkistuksessaan 28.4.2017 edistää luovaa taloutta ottamalla luovat alat osaksi yrittäjyys- ja työllisyyspaketteja. Päätöksen taustalla oli Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmän julkaisu (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu 2017:18), johon sisältyvien ehdotusten tavoitteena on tukea hallituksen työllisyyteen ja kilpailukykyyn liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Työryhmä arvioi, että sen ehdottamien toimenpiteiden avulla voidaan lisätä luovien alojen työllisten määrää yli 10 000 henkilöllä, mikä on lähes 10 prosenttia hallituksen koko työllisyystavoitteesta.

Luovien alojen menestyminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää mm. kansainvälistä verkostoitumista ja läsnäoloa kohdemarkkinoilla. On myös panostettava aiempaa enemmän markkinointiin ja brändäykseen.

Valiokunta lisää momentille 950 000 euroa kulttuuriviennin edistämiseen.

Näyttelypalkkiot

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti kuluvan vuoden kesäkuussa näyttelypalkkioita koskevan kokeilun asettamalla hakuun 250 000 euron määrärahan, jolla näyttelytoimintaa harjoittavat, ammatillisesti ja päätoimisesti hoidetut museot voivat kattaa taiteilijoille näyttelynjärjestämisen yhteydessä maksettavia näyttelypalkkioita. Tämän kokeilun taustalla oli opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän laatima suositus taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- ja korvauskäytännöistä (OKM 2016:4).

Valiokunta pitää tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä näyttelypalkkioita koskeva kokeilu jatkuu useampivuotisena kokeiluna. Valiokunta lisää momentille 250 000 euroa näyttelypalkkiokokeilun jatkamiseen. Näin saadaan kokemuksia järjestelmän toimivuudesta ja sen vaikuttavuudesta mm. kuvataitelijoiden toimeentuloon.

Taiteilija-allianssimallin selvitystyö

Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa taiteilija-allianssimallin selvitystyöhön.

Lusto — Suomen metsämuseo

Valiokunta lisää momentille 250 000 euroa Lusto — Suomen Metsämuseon kehittämiseen, erityisesti nykyaikaisen uusiutuvan energian tuotanto- ja havainnointiympäristön rakentamiseen sekä näyttely- ja tilatekniikan modernisoimiseen. Lusto on metsäkulttuurin valtakunnallinen erikoismuseo, ja se on myös merkittävä matkailukohde Itä-Suomessa. Lusto toimii yhdessä Luonnonvarakeskuksen Punkaharjun tutkimusaseman ja sen puulajipuiston kanssa suomalaisen metsäalan havaintokohteena kotimaisille ja kansainvälisille vieraille.

Sodan ja rauhan keskus Muisti

Mikkeliin perusteilla olevasta Sodan ja rauhan keskus Muistista on tarkoitus tulla tietokeskus ja verkkopalvelu, joka kertoo sodasta ja suomalaisten elämästä sota-aikana. Siitä on tarkoitus tehdä myös kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävä tieto- ja oppimiskeskus, joka välittää viime sotien ajan tapahtumat ja kokemukset uusimman näyttelyteknologian avulla. Muistiin sisältyy myös arkistopalvelu, joka tallentaa ja jakaa sotahistoriaan liittyviä digitaalisia aineistoja käytettäväksi itsenäisesti tai muiden arkisto-, historia- tai näyttelypalveluiden yhteydessä. Muisti tulee olemaan osa sotahistoriaa esittelevää kokonaisuutta, johon sisältyy mm. Päämajamuseo ja Jalkaväkimuseo. Saadun selvityksen mukaan Muistin hankekustannukset ovat 6 milj. euroa.

Valiokunta lisää momentille 300 000 euroa Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamiseen.

Saamelais-lappilainen kulttuuriteos

Valiokunta lisää momentille 50 000 euroa vireillä olevan saamelais-lappilaista kulttuuria ja historiaa esittävän kulttuuriteoksen toteutukseen. Teos pohjautuu mm. kirjailijana ja kansanperinteen kerääjänä toimineen Samuli Paulaharjun tuottamaan materiaaliin.

Lukutaidon parantaminen

Valiokunta viittaa edellä momentin 29.10.30 kohdalla todettuun ja lisää momentille 100 000 euroa lukutaidon parantamiseen. Määräraha osoitetaan Lukukeskukselle, joka yhteistyössä neuvoloiden kanssa lisää vanhempien tietoa lukutaidosta ja lukemisen merkityksestä. Lukukeskus on pilotoinut mallia 10 kunnassa, mutta nyt toiminta on tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi.

Yhteenveto

Momentille lisätään yhteensä 1 950 000 euroa, josta osoitetaan

 • — 950 000 euroa kulttuuriviennin edistämiseen
 • — 250 000 euroa näyttelypalkkiokokeilun jatkamiseen
 • — 50 000 euroa taiteilija-allianssimallin selvitystyöhön
 • — 250  000 euroa Metsämuseo Luston toiminnan kehittämiseen
 • — 300 000 euroa Sodan ja rauhan keskus Muistin perustamiseen
 • — 50 000 euroa Samuli Paulaharjun keräämään kansanperinteeseen pohjautuvan saamelais-lappilaisen kulttuuriteoksen toteutukseen
 • — 100 000 euroa Lukukeskukselle lukutaidon edistämiseen yhteistyössä neuvoloiden kanssa.

Momentilta vähennetään 1 950 000 euroa, joka lisätään momentille 29.80.31. Momentin loppusumma ei edellä todetun johdosta muutu.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 238 294 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämisen rahoittamiseen valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti

2) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin, enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin sekä enintään 42 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja siitä aiheutuviin menoihin Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin

3) taideteosten hankkimiseen valtion taideteostoimikunnan kokoelmaan Kansallisgalleriasta annetun lain (889/2013) mukaisesti

4) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten sekä teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille

6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) 18 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen

7) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten sekä museolain (729/1992) 4 a §:n mukaisten avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

8) Suomen elokuvasäätiölle elokuvien käsikirjoittamiseen, tuotantoon, jakeluun ja muun elokuvakulttuuriin tukemiseen elokuvataiteen edistämisestä annetun lain (28/2000) nojalla sekä enintään 2 645 000 euroa Suomen elokuvasäätiön tukitoiminnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen

9) rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja parantamiseen

10) Unescon kulttuuriperintöä koskevien yleissopimusten toimeenpanosta syntyviin kustannuksiin

11) valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen kansallisoopperalle ja -baletille enintään 37 877 000 euroa, Suomen Kansallisteatterille enintään 11 391 000 euroa ja Kansallisgallerialle enintään 12 573 000 euroa

12) taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion virastojen kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin sekä Luova Eurooppa -ohjelman hallinnointiin ja kansalliseen vastinrahoitukseen.

Kohdasta 2 myönnettävät eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaiset apurahat sekä kohdan 3 määräraha budjetoidaan maksuperusteisina. Kohdassa 2 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustuksen maksamiseen Sodan ja rauhan keskus Muistin alkupääomaa varten.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu valtionavustuksesta Sodan ja rauhan keskus Muistin alkupääomaa varten.


2018 I lisätalousarvio600 000
2018 talousarvio238 294 000
2017 tilinpäätös233 369 046
2016 tilinpäätös233 260 678

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 600 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustuksen maksamiseen Sodan ja rauhan keskus Muistin alkupääomaa varten.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) 18 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen sekä menoihin, jotka aiheutuvat vähälevikkisen laatukirjallisuuden ja vähälevikkisten kulttuurilehtien hankinnoista yleisiin kirjastoihin

11) valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen Kansallisoopperalle ja -baletille enintään 37 997 000 euroa, Suomen Kansallisteatterille enintään 11 391 000 euroa ja Kansallisgallerialle enintään 13 117 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten toimeenpanon määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa: Momentin päätösosan kohdan 6) muutos aiheutuu kirjastojen ostokäytänteistä, jonka mukaisesti kirjastot ostavat kirjat ja tilaavat lehdet kirja- ja lehtivälittäjiltä. Kirjojen ostotuki- ja kulttuurilehtien tilaustuki maksetaan kirjavälittäjälle ja lehtivälittäjälle.

Momentin päätösosan kohdan 11) muutos aiheutuu muuttuneesta toimintatavasta kulttuurilaitosten rahoituksessa.

Momentin määrärahan käytön laajennus henkilöstön palkkaamiseen aiheutuu tarpeesta kohdistaa määrärahoja Unescon kansainvälisten sopimusten toimeenpanoon ja osallisuuden edistämiseen osana Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 toimeenpanoa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2018 II lisätalousarvio
2018 I lisätalousarvio600 000
2018 talousarvio238 294 000
2017 tilinpäätös233 369 046
2016 tilinpäätös233 260 678

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää:

6) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) 18 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen sekä menoihin, jotka aiheutuvat vähälevikkisen laatukirjallisuuden ja vähälevikkisten kulttuurilehtien hankinnoista yleisiin kirjastoihin

11) valtionavustuksena käyttökustannuksiin Suomen Kansallisoopperalle ja -baletille enintään 37 997 000 euroa, Suomen Kansallisteatterille enintään 11 391 000 euroa ja Kansallisgallerialle enintään 13 117 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen kansainvälisten kulttuuriperintösopimusten toimeenpanon määräaikaisiin tehtäviin.

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 27 671 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen taide- ja kulttuurilaitosten sekä -yhteisöjen tilakustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Suomen maatalousmuseosäätiön näyttelyhalli147
Vuokrien indeksikorotus267
Yhteensä414

2018 talousarvio27 671 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio27 257 000
2016 tilinpäätös24 548 984

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 27 381 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 290 000 euroa talousarvioesityksen 27 671 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 29.80.50 tilakustannusavustuksen muuttamiseksi toiminta-avustukseksi.


2018 talousarvio27 381 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio27 257 000
2016 tilinpäätös24 548 984

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 27 381 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen taide- ja kulttuurilaitosten sekä -yhteisöjen tilakustannuksiin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentilta vähennetään 717 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää valtionavustusta Saamelaismuseosäätiölle Saamelaismuseo Siidan museorakennuksen laajennuksesta aiheutuviin vuokrakustannuksiin siten, että museon kokonaisvuokramenot ovat vuositasolla enintään 1 311 000 euroa vuodesta 2022 lukien.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 29.80.31 ja aiheutuu muuttuneesta toimintatavasta kulttuurilaitosten rahoituksessa.


2018 I lisätalousarvio-717 000
2018 talousarvio27 381 000
2017 tilinpäätös26 847 335
2016 tilinpäätös24 548 984

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentilta vähennetään 717 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että opetus- ja kulttuuriministeriö saa myöntää valtionavustusta Saamelaismuseosäätiölle Saamelaismuseo Siidan museorakennuksen laajennuksesta aiheutuviin vuokrakustannuksiin siten, että museon kokonaisvuokramenot ovat vuositasolla enintään 1 311 000 euroa vuodesta 2022 lukien.

55. Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 1 950 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansallinen digitaalinen kirjasto -ohjelman ja toimintasuunnitelman toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin

2) keskeisten priorisoitujen museo- ja kulttuuriperintöaineistojen suunnitelmallisesta digitoinnista aiheutuviin kustannuksiin

3) museoiden sisältötuotannon tukemiseen

4) digitaalisessa muodossa olevien kulttuuriperintöaineistojen saatavuutta, käyttöä ja säilyttämistä parantavien järjestelmien ja palveluiden kehittämiseen sekä kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen hakupalvelun kehittämiseen ja liittämiseen osaksi Euroopan digitaalista kirjastoa

5) kulttuuri- ja kulttuuriperintöaineistojen digitointia, digitaalista saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä koskevan osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta aiheutuviin kustannuksiin

6) valtion virastoille ja laitoksille kulttuuriperintöaineistojen digitoinnista ja digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen säilyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin

7) enintään kymmentä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.


2018 talousarvio1 950 000
2017 talousarvio1 950 000
2016 tilinpäätös2 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 1 950 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansallinen digitaalinen kirjasto -ohjelman ja toimintasuunnitelman toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin

2) keskeisten priorisoitujen museo- ja kulttuuriperintöaineistojen suunnitelmallisesta digitoinnista aiheutuviin kustannuksiin

3) museoiden sisältötuotannon tukemiseen

4) digitaalisessa muodossa olevien kulttuuriperintöaineistojen saatavuutta, käyttöä ja säilyttämistä parantavien järjestelmien ja palveluiden kehittämiseen sekä kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen hakupalvelun kehittämiseen ja liittämiseen osaksi Euroopan digitaalista kirjastoa

5) kulttuuri- ja kulttuuriperintöaineistojen digitointia, digitaalista saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä koskevan osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta aiheutuviin kustannuksiin

6) valtion virastoille ja laitoksille kulttuuriperintöaineistojen digitoinnista ja digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen säilyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin

7) enintään kymmentä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

(59.) Eräät avustukset Kansallisgallerialle (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2017 talousarvio10 000 000
2016 tilinpäätös10 000 000

72. Kansallisgallerian kokoelman kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 739 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kansallisgallerian taidehankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen.


2018 talousarvio739 000
2017 talousarvio739 000
2016 tilinpäätös739 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 739 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Kansallisgallerian taidehankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen.

75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 3 688 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kiinteistövarallisuuden perusparannuksista ja kunnossapidosta sekä pienehköistä uudisrakennushankkeista aiheutuvien investointimenojen maksamiseen ja museolaivojen korjaustöistä aiheutuviin kustannuksiin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Museovirasto799 000
2.Suomenlinnan hoitokunta2 889 000
Yhteensä3 688 000

Määrärahaa saa käyttää käyttösuunnitelman kohdan 2. osalta enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Valtuus

1) Käyttösuunnitelman kohdan 1. hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden 2018 jälkeen aiheutuvat menot ovat yhteensä enintään 300 000 euroa.

2) Käyttösuunnitelman kohdan 2. hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden 2018 jälkeen aiheutuvat menot ovat yhteensä enintään 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Suomenlinnan Upseerikerhon perusparannuskustannukset789
Tasomuutos-2 000
Yhteensä-1 211

2018 talousarvio3 688 000
2017 talousarvio4 899 000
2016 tilinpäätös7 019 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 3 688 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kiinteistövarallisuuden perusparannuksista ja kunnossapidosta sekä pienehköistä uudisrakennushankkeista aiheutuvien investointimenojen maksamiseen ja museolaivojen korjaustöistä aiheutuviin kustannuksiin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
1.Museovirasto799 000
2.Suomenlinnan hoitokunta2 889 000
Yhteensä3 688 000

Määrärahaa saa käyttää käyttösuunnitelman kohdan 2. osalta enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Valtuus

1) Käyttösuunnitelman kohdan 1. hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden 2018 jälkeen aiheutuvat menot ovat yhteensä enintään 300 000 euroa.

2) Käyttösuunnitelman kohdan 2. hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden 2018 jälkeen aiheutuvat menot ovat yhteensä enintään 1 000 000 euroa.

95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 50 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää muinaismuistolain (295/1963) toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja korvausten maksamiseen.


2018 talousarvio50 000
2017 talousarvio50 000
2016 tilinpäätös

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 50 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää muinaismuistolain (295/1963) toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja korvausten maksamiseen.

96. Lahjoitus Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion lahjoitukseen Suomalais-virolaiselle kulttuurisäätiölle.

Selvitysosa: Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön tehtävänä on edistää Suomen ja Viron välistä kulttuuri- ja taidealojen verkostoitumista ja yhteistyötä, molemminpuolista kielitaitoa sekä kulttuuritoimintaan välittömästi liittyvää taloudellista toimintaa.

Tarkoituksena on kasvattaa pääomaa säätiön aktiivisen toiminnan edellyttämälle tasolle siten, että Viron valtio osoittaisi omana osuutenaan pääomitusta säätiön rahoitukseen 1:10 suhteessa Suomen valtion osoittamaan pääomaan. Säätiön toiminnan tukeminen sen pääomaa kasvattamalla liittyy sekä Suomen että Viron valtioiden 100-vuotisjuhlavuosiin.

Säätiö hallinnoi lahjavaroja erillisessä rahastossa. Lahjavarat pidetään erillään säätiön muista varoista. Rahaston vuotuisesta tuotosta saa käyttää enintään 8 % rahaston hallintokuluihin. Tuotosta osa voidaan käyttää pääoman kasvattamiseen.

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio6 000 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 22/2017 vp (11.12.2017)

Hallitus ehdottaa 6 milj. euron lahjoitusta Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön pääomaan. Määräraha on kehyksen ulkopuolinen, ja siihen käytetään Veikkauksen rahastosta irrotettavia varoja.

Valtiovarainvaliokunta on painottanut säätiön pääoman kartuttamista mm. kuluvan vuoden talousarviota koskevassa mietinnössään (VaVM 35/2016 vp), koska pääomitus on nyt ajankohtaista Suomen ja Viron viettäessä itsenäisyytensä 100-vuotisjuhlia vuosina 2017 ja 2018.

Valiokunnan aiemmin saaman selvityksen mukaan pääomatarpeeksi arvioitiin 7—10 milj. euroa. Hallitus ehdottaa 6 milj. euron määrärahaa, minkä lisäksi Viro on päättänyt pääomittaa säätiötä 700 000 eurolla. Tämän ohella säätiön pääomaa on tarkoitus kasvattaa yksityisen rahoituksen turvin. Tähän mennessä yksityisiä lahjoituksia on kertynyt niin, että säätiön pääoma on lähes 7 milj. euroa (6 850 000 euroa).

Valiokunta pitää välttämättömänä, että hallitus arvioi säätiön pääomitustarvetta vielä vuoden 2018 lisätalousarvioesityksen yhteydessä. Lisäksi on tärkeää, että säätiön hallintomalli laaditaan mahdollisimman toimivaksi ja läpinäkyväksi.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 6 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion lahjoitukseen Suomalais-virolaiselle kulttuurisäätiölle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu säätiön pääoman kasvattamisesta rahapelitoiminnan rahastovaroja purkamalla.


2018 I lisätalousarvio1 000 000
2018 talousarvio6 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.