Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         20. Ammatillinen koulutus
         70. Opintotuki
              55. Opintoraha ja asumislisä
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

70. OpintotukiPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintorahan huoltajakorotuksesta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen erääntyneet korot voidaan maksaa korkoavustuksena valtion varoista ilman takaisinmaksuvelvollisuutta. Opintolainan saaneella on oikeus opintolainavähennykseen verotuksessa. Opintolainahyvitykseen on oikeus opintolainaa saaneella henkilöllä, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan ensimmäistä korkeakoulututkintoa varten 1 päivänä elokuuta 2014 tai sen jälkeen.

Koulumatkatuen tarkoituksena on korvata lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden kohtuulliset päivittäiset koulumatkakustannukset. Tukea myönnetään, kun opiskelijan yhdensuuntainen koulumatka on vähintään kymmenen kilometriä ja koulumatkakustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa. Opiskelijan omavastuuosuus on 43 euroa kuukaudessa. Koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

Opintotuen toimeenpanotehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa opintotukitoiminnan yleisestä johtamisesta, ohjauksesta ja kehittämisestä.

Opintotukitoiminnan yhteiskunnallisena tavoitteena on opiskeluaikaisen toimeentulon turvaaminen ja opintotuen mitoittaminen siten, että tuetaan omaehtoiseen koulutukseen hakeutumista ja päätoimista opiskelua. Opintotukea kehitetään koulutuspoliittisten tavoitteiden pohjalta.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tavoitteena on riittävä ja kannustava opintotuki, jolla edistetään suunnitelmallista ja päätoimista opiskelua ja opintoaikojen lyhenemistä.

Opintotukimäärärahat ja opintotuen saajat

  2014 2016 2018
arvio
       
Opintotukimenot (milj. euroa)      
Opintoraha      
— korkea-aste 345,2 371,4 272,9
— toinen aste 137,1 131,8 148,5
Huoltajakorotus     10,0
Asumislisä 266 264,6 18,3
Koulumatkatuki 51,1 49,9 53,3
Ateriatuki 30,2 31 31,5
Opintotuen saajat      
Opintoraha      
— korkea-aste 184 032 188 525 188 000
— toinen aste 135 349 127 227 128 000
Huoltajakorotuksen saajat     19 000
Asumislisä      
— korkea-aste 151 248 155 349 15 200
— toinen aste 66 618 62 101 2 000
Koulumatkatuki 67 604 65 350 65 000
Valtiontakauksen saajat      
Korkea-aste 181 456 185 980 186 000
Toinen aste 44 743 48 024 48 000

Valtion takaamien opintolainojen lainakanta oli vuoden 2016 lopussa 2 325 milj. euroa. Opintolainaa oli vuoden 2016 lopussa 409 755 henkilöllä. Keskimääräinen opintolainan määrä oli ammatillisen perustutkinnon suorittaneella 5 600 euroa, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella 8 700 euroa ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneella 10 300 euroa.

Määrärahan mitoitusperusteet

Keskimääräinen opintotuki 2014 2016 2018
arvio
       
Opintoraha, €/kk      
— korkea-aste 290 296 235
— toinen aste 160 170 169
Huoltajakorotus     75
Asumislisä, €/kk 193 199 195
Koulumatkatuki, €/kk 171 174 188

Vuonna 2018 määrärahan mitoituksessa säännönmukaisesti opintorahaa saavien määräksi arvioidaan 237 800, joista korkeakouluopiskelijoita on 139 100 ja muita opiskelijoita 98 700. Asumislisän saajamääräksi arvioidaan 11 700. Koulumatkatuen säännönmukaisen saajamäärän arvioidaan olevan 32 200 opiskelijaa.

Opintorahan perusmäärä 1.8.2018 lukien (euroa/kk)

   
— vanhempiensa luona asuvat, alle 20-vuotiaat 38,66
— vanhempiensa luona asuvat, 20 vuotta täyttäneet 81,39
— muualla asuvat, alle 18-vuotiaat 101,74
— muualla asuvat, 18 vuotta täyttäneet 250,28
— avioliitossa olevat tai elatusvelvolliset 250,28
— lasta huoltavat 325,28

Vanhempien tulot voivat pienentää tai korottaa alle 20-vuotiaan tai vanhempansa luona asuvan opiskelijan opintorahan määrää.

Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa opiskelevan asumislisän määrä on 210 euroa kuukaudessa.

Lasta huoltavalle opiskelijalle maksettavan opintorahan huoltajakorotuksen määrä on 75 euroa kuukaudessa. Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta, jonka mukaan lasta huoltavalla opiskelijalla olisi oikeus opintorahan huoltajakorotukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista säädettäviä laskennallisten kustannusten perusteita voidaan tarkistaa kustannuskehityksen perusteella 1.8.2018 lukien.

Opintotuen saajamäärän ja käyttöasteen arvioitu kehitys

  2014 2016 2018
arvio
       
Lukio 27 278 (26 %) 25 971 (25 %) 25 500 (25 %)
Ammatillinen koulutus 106 504 (65 %) 96 953 (65 %) 98 000 (65 %)
Ammattikorkeakoulu 88 770 (69 %) 90 700 (67 %) 90 500 (67 %)
Yliopisto 87 406 (60 %) 88 148 (63 %) 88 000 (63 %)

01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 613 000 euroa.

Selvitysosa:Opintotuen muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotukiasioissa. Vuonna 2018 arvioidaan valituksia tulevan vireille n. 3 500. Valitusten tavoitteellinen keskimääräinen käsittelyaika on korkeintaan 7 kuukautta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkaliukumasäästö -3
Toimintamenojen tuottavuussäästö -4
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -1
Yhteensä -8

2018 talousarvio 613 000
2017 I lisätalousarvio 75 000
2017 talousarvio 621 000
2016 tilinpäätös 643 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 613 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 6 000
2018 talousarvio 613 000
2017 tilinpäätös 696 000
2016 tilinpäätös 643 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 euroa.

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 54 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Opintolainahyvitys 25 000 000
Takausvastuusuoritukset 17 000 000
Maksuvapautukset 6 000 000
Tileistä poistot 6 000 000
Korkoavustukset 200 000
Yhteensä 54 200 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opintotuen rakenteellinen muutos (L 1243/2013) 14 000
Yhteensä 14 000

2018 talousarvio 54 200 000
2017 talousarvio 40 200 000
2016 tilinpäätös 28 227 074

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 54 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

55. Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 449 326 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen, opintorahan huoltajakorotusten ja asumislisän maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden opintorahat 272 981 000
Muiden oppilaitosten opiskelijoiden opintorahat 148 000 000
Huoltajakorotukset 10 000 000
Asumislisä 18 345 000
Yhteensä 449 326 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asumislisä Ahvenanmaalla asuville ja opiskeleville mannersuomalaisille opiskelijoille 245
Huoltajakorotus 1.1.2018 alkaen 10 000
Opintotuen rakenteellinen muutos (L 1243/2013) -22 800
Opintotukiuudistus (L 4/2017) -53 500
Opiskelijoiden siirtäminen yleiseen asumistukeen (L 1533/2016 ja L 4/2017 ) -135 000
Tarvearvion muutos -5 500
Yhteensä -206 555

2018 talousarvio 449 326 000
2017 talousarvio 655 881 000
2016 tilinpäätös 767 736 706

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 449 326 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisten opintorahojen, opintorahan huoltajakorotusten ja asumislisän maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 29.01.53 ja aiheutuu opintotukioikeuden laajentamisesta oppivelvollisuusiän ylittäneisiin opiskelijoihin. Opintotukioikeutta laajennetaan siten, että aikuisille tarkoitettuihin perusasteen opintoihin saisi opintotukea 1.8.2018 lukien myös muissa oppilaitoksissa kuin kansanopistoissa.


2018 I lisätalousarvio 300 000
2018 talousarvio 449 326 000
2017 tilinpäätös 602 051 463
2016 tilinpäätös 767 736 706

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

57. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 31 456 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 28 956 000
Opiskelijaravintoloiden ylimääräinen avustus 2 500 000
Yhteensä 31 456 000

2018 talousarvio 31 456 000
2017 talousarvio 31 456 000
2016 tilinpäätös 30 978 180

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 31 456 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksen maksamiseen opiskelijaravintoloille Suomessa suomalaisessa korkeakoulussa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden sekä opintotukeen oikeuttaviin korkeakoulujen ammatillisiin täydennyskoulutusohjelmiin, erikoistumiskoulutusohjelmiin taikka ammatilliseen kelpoisuuteen tai virkakelpoisuuteen tähtääviin lisäopintoihin osallistuvien opiskelijoiden aterioiden hinnan alentamiseksi 1,94 eurolla ateriaa kohti

2) ylimääräisen avustuksen maksamiseen muualla kuin korkeakoulun tiloissa sijaitsevan opiskelijaravintolan pitäjälle enintään 1 euroa, kuitenkin enintään opiskelijaruokailusta aiheutuvien tila- ja laitekustannusten määrä, sellaista ateriaa kohden, josta maksetaan ateriatukea.

59. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.


2018 talousarvio 53 300 000
2017 talousarvio 53 300 000
2016 tilinpäätös 49 935 161

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 53 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) mukaisen tuen maksamiseen.