Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
         10. Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
              01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot
              (02.) Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot
              20. Yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteiset menot
              30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin
              31. Valtionosuus ja -avustus vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin
              51. (29.10.51 ja 52) Valtionavustus järjestöille
              (52.) Valtionavustus vapaan sivistystyön järjestöille
         20. Ammatillinen koulutus
         40. Korkeakouluopetus ja tutkimus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 40 854 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Valtuus

Opetushallitus saa tehdä suomalais-venäläisen koulun uusista tiloista aiheutuvan vuokrasopimuksen siten, että koulun vuokramenot vuodesta 2021 alkaen ovat vuositasolla yhteensä enintään 2 710 000 euroa.

Selvitysosa: Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta. Uudistetaan koulukotien opetuksen järjestämisluvat.

Oppilasmäärät

 2015
toteutuma
2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu806791816816
Suomalais-venäläinen koulu705707694694
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri390364375384
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat)573620620620
Koulukotien perusopetus108106125106
Helsingin eurooppalainen koulu280277283280
Yhteensä2 8622 865 2 9132 900

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaustoiminnan tunnusluvut

 2015
toteutuma
2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
     
Ohjaustoiminta kentällä    
— ohjauskäyntejä1 4101 3481 5691 739
— oppilaita765887802880
Tilapäinen opetus ja kuntoutus     
— tukijaksopäivät3 4923 3544 0254 060
— tukijaksojen oppilaat435438456450

Henkilötyövuodet

 2015
toteutuma
2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
     
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu77,876,27474
Suomalais-venäläinen koulu858279,579,5
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri606567585585
Eurooppa-koulut29313231
Helsingin eurooppalainen koulu60606060
Työtyytyväisyys (1—5)-444
Yhteensä857,8816,2830,5829,5

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

  
Kielikoulut3 604 000
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri31 917 000
Koulukotien perusopetus1 428 000
Eurooppa-koulut1 603 000
Helsingin eurooppalainen koulu2 302 000
Yhteensä40 854 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot65 63263 18362 854
Bruttotulot21 89221 00022 000
Nettomenot43 74042 18340 854
    
Siirtyneet erät   
— edelliseltä vuodelta siirtyneet15 270  
— seuraavalle vuodelle siirtyneet14 612  

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 103 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Kansanopistojen valtionosuuksiin (siirto momentille 29.10.31)-700
Opetushallituksen perustoiminnan turvaaminen (siirron palautus momentilta 29.01.02)525
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02)11
Saamenkielisen varhaiskasvatuksen valtionavustukset (siirto momentille 29.10.30)-80
Suomalais-venäläisen koulun väliaikaiset väistötilat192
Vaativan erityisen tuen kehittäminen (siirto momentille 29.10.20)-800
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-98
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-19
Lomarahojen alentaminen (Kiky)20
Palkkaliukumasäästö-113
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-4
Toimintamenojen tuottavuussäästö-214
Työajan pidentäminen (Kiky)-14
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-46
Vuokrien indeksikorotus27
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-14
Tasomuutos-2
Yhteensä-1 329

2018 talousarvio40 854 000
2017 talousarvio42 183 000
2016 tilinpäätös43 082 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 254 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 400 000 euroa talousarvioesityksen 40 854 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentilta 29.10.31, mistä 200 000 euroa on tarkoitettu Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnan tukemiseen ja 200 000 euroa Eurooppa-koulujen toiminnan tukemiseen.


2018 talousarvio41 254 000
2017 talousarvio42 183 000
2016 tilinpäätös43 082 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 254 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkausmenojen ja muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, oppimis- ja ohjauskeskus Valterin palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Valtuus

Opetushallitus saa tehdä suomalais-venäläisen koulun uusista tiloista aiheutuvan vuokrasopimuksen siten, että koulun vuokramenot vuodesta 2021 alkaen ovat vuositasolla yhteensä enintään 2 710 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 307 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio307 000
2018 talousarvio41 254 000
2017 tilinpäätös42 183 000
2016 tilinpäätös43 082 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 307 000 euroa.