Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
              20. Julkisen sektorin yhteisen tietohallinnon ja tiedon hallinnan kehittäminen
              22. Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen ja tukeminen
              30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen
              31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 8 457 931 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 19 600 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

4) enintään 3 500 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Laskennalliset kustannukset25 946 076
— ikärakenne18 144 443
— sairastavuus6 205 986
— työttömyys485 002
— kaksikielisyys97 100
— vieraskielisyys630 853
— asukastiheys190 898
— saaristoisuus14 243
— saaristo-osakunta9 798
— koulutustausta167 753
  
Kuntien rahoitusosuus19 371 356
Valtionosuus6 574 720
  
Lisäosat318 886
  
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus731 895
  
V. 2015 järjestelmämuutoksen tasaus7 806
  
Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä kotikuntakorvausten siirtymäjärjestely361
  
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset (valtio korvaa)3 109
  
Yksityisten opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero5 765
  
Valtionosuuteen tehtävät lisäykset ja vähennykset815 389
Yhteensä8 457 931

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 25,34. Valtionosuuksien määräytymisen perusteena oleva vuodenvaihteen 2016/2017 asukasluku on 5 474 083.

Määrärahan mitoitukseen liittyvät hallituksen esitykset ja muut muutokset

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) muuttamisesta siten, että kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti muuttuu 25,23 prosentista 25,34 prosenttiin vuonna 2018. Valtionosuusprosentin muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 0,09 prosenttiyksikköä liittyen varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensointiin 25 000 000 eurolla sekä 0,03 prosenttiyksikköä liittyen uusien ja laajenevien tehtävien toteuttamiseen siten, että valtionosuusprosentti on 100. Muutoksessa on otettu vähennyksenä huomioon 0,01 prosenttiyksikköä liittyen kuntien hallintomenojen vähenemiseen, kun perustoimeentulotuen maksatus ja laskenta on siirretty Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Hallitusohjelman mukaisesti peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus alentaa peruspalvelujen valtionosuutta 176 875 000 eurolla.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta. Muutos liittyy ammatillisen koulutuksen uudistamiseen. Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijahuollon piiriin tulee uusia opiskelijoita, joille järjestetään lainmukaiset psykologi- ja kuraattoripalvelut. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 5 633 000 euroa lain muutoksen johdosta. Valtionosuusprosentti on 100, koska kyse on laajenevasta tehtävästä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta lääkkeen määräämisestä (1088/2010) on muutettu 1.1.2017 alkaen siten, että lääkemääräys on voimassa kaksi vuotta määräämis- tai uudistamispäivästä lukien, aiemman yhden vuoden sijasta. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 757 000 euroa asetuksen muutoksen johdosta.

Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen, laskentaperusteet (1 000 euroa)

  
PerushintaLaskennallinen kustannus
Ikärakenteen mukaan 
— 0—5-vuotiaat (8 198,50 euroa/as)2 845 314
— 6-vuotiaat (8 699,48 euroa/as)542 134
— 7—12-vuotiaat (7 291,01 euroa/as)2 653 666
— 13—15-vuotiaat (12 522,23 euroa/as)2 179 757
— 16—18-vuotiaat (4 010,92 euroa/as)713 286
— 19—64-vuotiaat (1 009,22 euroa/as)3 234 585
— 65—74-vuotiaat (2 029,43 euroa/as)1 312 130
— 75—84-vuotiaat (5 563,64 euroa/as)1 975 777
— 85-vuotiaat ja vanhemmat (18 910,55 euroa/as)2 687 794
Sairastavuuden mukaan (1 135,88 euroa/as)6 205 986
Työttömyyden mukaan (88,27 euroa/as)485 002
Kaksikielisyyden mukaan (272,15 euroa/as)97 100
Vieraskielisyyden mukaan (1 911,59 euroa/as)630 853
Asukastiheyden mukaan (38,45 euroa/as)190 898
Saaristoisuuden mukaan (374,58 euroa/as)14 243
Saaristo-osakunta aseman mukaan (274,01 euroa/as)9 798
Koulutustaustan mukaan (390,78 euroa/as)167 753
Yhteensä25 946 076

Kuntien rahoitusosuus

  
Asukasluku5 474 083
Rahoitusosuus, euroa/as3 538,74
Rahoitusosuus, 1 000 euroa19 371 356

Syrjäisyyden, työpaikkaomavaraisuuden sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnan lisäosat (1 000 euroa)

  
Perushinta 
Syrjäisyyden mukaan (207,94 euroa/as)119 596
Työpaikkaomavaraisuuden mukaan (63,11 euroa/as)195 740
Saamelaisten kotiseutualueen kunnan mukaan (2 641,08 euroa/as)3 550
Yhteensä318 886

Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus (1 000 euroa)

LisäyksetVähennyksetNetto
   
1 364 092-632 197731 895

V. 2015 järjestelmämuutoksen tasaus (1 000 euroa)

LisäyksetVähennyksetNetto
   
8 097-2917 806
   
Valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen liittyvä kotikuntakorvauksen siirtymäjärjestely 361

Muut valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset (1 000 euroa)

  
Valtionosuuden vähennykset 
— vakiomuotoisten tietoluovutusten hinnoittelumuutos-1 314
— verotulotasauksen muutoksen neutralisointi-47 898
— aloittavien koulujen rahoitukseen liittyvä vähennys-164
— siirto momentille 29.01.02 todennetun osaamisen rekisterin ylläpitoon-150
— siirto momentille 29.01.02 opiskelijavalintapalveluihin-1 547
— järjestelmämuutoksen kustannusneutraalisuuteen liittyvä vähennys-7 828
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2016-34 596
— indeksikorotuksen jäädytys, vuosi 2018-42 280
— kuntien rahoitusosuus perustoimeentulotuesta -330 847
— valtionosuusuudistukseen liittyvä yksityisten opetuksenjärjestäjien kotikuntakorvausten tasausjärjestelmän rahoitus-219
— kilpailukykysopimukseen liittyvä vähennys-467 870
— lääkäri- ja lääkintähelikopteritoiminnan rahoitus-22 444
— eläketukeen liittyvä vähennys-24 100
Vähennykset yhteensä-981 257
  
Valtionosuuden lisäykset 
— työmarkkinatukeen liittyvä korjauserä29 549
— v. 2010 järjestelmämuutoksen tasaus497
— v. 2010 verotulomenetysten kompensaatio375 000
— v. 2011 verotulomenetysten kompensaatio129 000
— v. 2012 verotulomenetysten kompensaatio299 000
— v. 2013 verotulomenetysten kompensaatio11 500
— v. 2014 verotulomenetysten kompensaatio9 500
— v. 2015 verotulomenetysten kompensaatio131 000
— v. 2016 verotulomenetysten kompensaatio262 000
— v. 2017 verotulomenetysten kompensaatio395 000
— v. 2018 verotulomenetysten kompensointi131 000
— maakuntien liittojen tehtäviin liittyvä lisäys500
— oppilaitosten perustamiskustannusten valtionavustusten siirto19 600
— kirjastojen perustamiskustannusten valtionavustusten siirto3 500
Lisäykset yhteensä1 796 646

Muu rahoitus (1 000 euroa)

  
Kotikuntaa vailla olevien 6—15 v. kotikuntakorvaukset 3 109
Yksityisen opetuksen järjestäjien ja yliopistojen arvonlisävero 5 765

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Aloittavien koulujen rahoitukseen liittyvä vähennys-164
Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen-31 675
Asukasluvun ja laskentatekijöiden muutos45 389
Kiinteistöveron kehittämishanke (siirto momentilta 28.01.01)600
Kilpailukykysopimuksen vaikutus valtionosuuteen (Kiky)-118 578
Kotikuntakorvausten muutos-2 645
Muut muutokset1 336
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02)-150
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momentilta 29.01.02)171
Oppilaitosten perustamishankkeet-5 700
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutos5 633
Perhehoidon kehittäminen5 000
Perustoimeentulotuen Kela-siirtoon liittyvä kuntien hallintomenojen vähennys-3 800
Pitkäaikaistyöttömien eläketuki-9 000
Reseptien voimassaolon pidentäminen-757
Säästö omais- ja perhehoidon kehittämisen johdosta-8 869
Syrjäisyyden laskentatekijöiden muutos 9 200
Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus-176 875
Vanhuspalvelujen laatusuositusten tarkistaminen-4 181
Varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensaatio25 000
Verotulomenetysten kompensaatio131 000
Yli 3-vuotiaiden lasten ja kasvattajien määrän suhteen muutos varhaiskasvatuksessa-506
Ympäristöterveydenhuollon tietojärjestelmän kehittämishankkeeseen (VATI-hanke) liittyvä säästö-252
Yhteensä-139 823

Määräraha on osittain kehyksen ulkopuolinen.


2018 talousarvio8 457 931 000
2017 I lisätalousarvio9 200 000
2017 talousarvio8 597 754 000
2016 tilinpäätös9 024 697 225

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 8 576 670 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 8 457 931 000 euroon nähden on 118 739 000 euroa, mistä 108 739 000 euroa aiheutuu valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen korjauksesta, 8 800 000 euroa laskennallisten kustannusten määräytymistekijöiden muutoksesta ja 1 200 000 euroa kotikuntakorvausten muutoksesta.

Valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen korjaus johtuu siitä, että Tilastokeskuksen tekemästä valtion ja kuntien välisestä kustannustenjaon tarkistuslaskelmasta puuttui vuodelta 2015 tarkistukseen kuuluvia kustannuksia 428 918 000 euroa. Kun nämä kustannukset on lisätty tarkistukseen, muuttuu vuoden 2018 talousarvioesityksessä oleva kustannustenjaon tarkistukseen liittyvä valtionosuuden vähennys 176 875 000 eurosta 68 136 000 euroon.


2018 talousarvio8 576 670 000
2017 I lisätalousarvio9 200 000
2017 talousarvio8 597 754 000
2016 tilinpäätös9 024 697 225

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 8 576 670 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen maksamiseen

3) enintään 19 600 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 oppilaitosten perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen

4) enintään 3 500 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten ennen vuotta 2016 yleisten kirjastojen perustamishankkeisiin myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.