Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

40. Valtion alue- ja paikallishallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen.

Maistraattien tehtävänä on varmistaa yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat
  • — Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat ja ihmisten vastuunotto omasta terveydestä ja elämäntavoista lisääntyy
  • — Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy
  • — Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee
  • — Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla
  • — Asiakkaiden oikeusturva toteutuu.

01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 345 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käsittelyaikojen keskiarvot, kk      
Kantelut 7,8 8 8
Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot 2,1 2,5 2,5
Alkoholiluvat 0,6 1 1
Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 1,7 2 2
Ympäristö- ja vesilupahakemukset 15,0 10 10
Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0—5      
Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn - 4 -
Maanpuolustuskurssien laatu 4,1 4 4
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste %      
Sote-valvontaohjelman painopisteiden/kohteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit, käyntien määrä 41 28 28
Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % 21,7 20 20
Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 97,3 100 100
Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 73,3 100 100
Kustannusvastaavuus, %      
Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet 78,4 100 100
Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus % 39,7 50 50
       
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet      
Henkilötyövuodet yhteensä 1 218 1 186 1 177
josta aluehallintoviraston toimintamenot 760 757 739
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 431 409 418
Muut momentit 27 20 20
       
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,3 9,0 9,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,6 3,5 3,5

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 65 719 67 160 64 422
Bruttotulot 13 508 13 860 14 077
Nettomenot 52 211 53 300 50 345
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 740    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 14 551    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 12 806 13 405 13 405
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 22 868 22 340 22 340
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 062 -8 935 -8 935
Kustannusvastaavuus, % 56 60 60
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 31 30 25
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 30 30 25
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 - -
Kustannusvastaavuus, % 103 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (siirto momentille 28.40.03) -1 610
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -121
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -77
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 17
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -12
Toimintamenojen tuottavuussäästö -283
Toimintamenosäästö (HO 2015) -613
Työajan pidentäminen (Kiky) -29
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -65
Vuokrien indeksikorotus 19
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -17
Tasomuutos -164
Yhteensä -2 955

2018 talousarvio 50 345 000
2017 talousarvio 53 300 000
2016 tilinpäätös 56 022 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 402 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Muutos talousarvioesityksen 50 345 000 euroon nähden on 57 000 euroa, missä on otettu huomioon lisäyksenä 107 000 euroa rahanpesun valvontarekisterin perustamis- ja kehittämismenoihin ja 150 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkamenoihin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston lisääntyneestä hakemuskäsittelyn työmäärästä johtuen sekä vähennyksenä 200 000 euroa siirtona momentille 28.40.03 Valtion lupa- ja valvontaviraston valmisteluun liittyviin ICT-infran muutoksiin.


2018 talousarvio 50 402 000
2017 III lisätalousarvio 260 000
2017 talousarvio 53 300 000
2016 tilinpäätös 56 022 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 402 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta

2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 444 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 444 000
2018 talousarvio 50 402 000
2017 tilinpäätös 53 560 000
2016 tilinpäätös 56 022 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 444 000 euroa.

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 399 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

Selvitysosa:Maistraateille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

  2016
toteutuma
2017
arvio
2018
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Edunvalvontaan määrääminen      
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 3,3 kk 3,0 kk 3,0 kk
Edunvalvontatilintarkastus      
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 4,0 kk 3,8 kk 3,8 kk
Lupa-asiat      
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,3 kk 1,2 kk 1,2 kk
Kuluttajaneuvonta      
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään 76 % 90 % 90 %
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Maksulliset holhoustoimen palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
705 730 730
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
7 348 8 070 8 070
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta- ja selvittelytapaukset
— tuottavuus: suoritetta/htv
2 004 2 080 2 080
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut
— tuottavuus: suoritetta/htv
12 243 10 850 10 850
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu
— tuottavuus: suoritetta/htv
6 583 7 100 7 100
       
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 623 624 614
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,3 9 9
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,3 3,4 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 45 248 42 849 42 679
Bruttotulot 14 582 14 420 15 280
Nettomenot 30 666 28 429 27 399
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 621    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 066    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 14 284 14 050 14 819
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 17 606 18 010 20 448
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -3 322 -3 960 -5 629
Kustannusvastaavuus, % 81 78 72
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 205 289 316
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 87 260 144
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 118 29 172
Kustannusvastaavuus, % 236 111 219

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä -400
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät -95
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -72
Lomarahojen alentaminen (Kiky) 8
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -12
Toimintamenojen tuottavuussäästö -151
Toimintamenosäästö (HO 2015) -233
Työajan pidentäminen (Kiky) -26
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -50
Vuokrien indeksikorotus 10
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -9
Yhteensä -1 030

2018 talousarvio 27 399 000
2017 talousarvio 28 429 000
2016 tilinpäätös 31 111 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 899 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 500 000 euroa talousarvioesityksen 27 399 000 euroon on siirtoa momentilta 28.70.22 holhoustoimen robotiikkahankkeen kehittämismenoihin.

Hankkeesta aiheutuvien ylläpitokustannusten rahoitus ei edellytä lisämäärärahoja vaan se hoidetaan kehyksen puitteissa.


2018 talousarvio 27 899 000
2017 talousarvio 28 429 000
2016 tilinpäätös 31 111 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 899 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 338 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio 338 000
2018 talousarvio 27 899 000
2017 tilinpäätös 28 429 000
2016 tilinpäätös 31 111 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 338 000 euroa.

03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään 2 102 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon

6) valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.

Selvitysosa:Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke on asetettu ajalle 15.2.2017—31.12.2018 ja viraston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019. Hallitus antaa eduskunnalle virastoa koskevan esityksen keväällä 2018.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakaspalvelu 2014 -hankkeen rahoituksen päättyminen -70
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset 210
Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanonhankkeen kustannukset (siirto momentilta 28.40.01) 1 610
Yhteensä 1 750

2018 talousarvio 2 102 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 352 000
2016 tilinpäätös 622 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään 2 482 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys talousarvioesityksen 2 102 000 euroon nähden on 380 000 euroa, mistä 180 000 euroa aiheutuu Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohankkeen lisäresursoinnista ja 200 000 euroa siirrosta momentilta 28.40.01 Valtion lupa- ja valvontaviraston valmisteluun liittyviin ICT-infran muutoksiin.


2018 talousarvio 2 482 000
2017 I lisätalousarvio
2017 talousarvio 352 000
2016 tilinpäätös 622 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään 2 482 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin

2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen

3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin

4) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen

5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon

6) valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanosta aiheutuvien kulujen maksamiseen.