Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallintoPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa: Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen tilastotoimen kehittämisestä yhteistyössä muiden tilastoja laativien valtion viranomaisten kanssa. Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Tavoitteena on vastata joustavasti kotimaisiin ja kansainvälisiin tietotarpeisiin sekä edistää tietoaineistojen tehokasta käyttöä yhteiskunnassa.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) tekee päätöksentekoa palvelevaa soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta ja talouspoliittista analyysiä Suomen kansantalouden ja talouspolitiikan päätösten kannalta tärkeistä aiheista.

Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtävänä on mahdollistaa väestötietojärjestelmän tietojen ja Väestörekisterikeskuksen varmennetun sähköisen asioinnin palvelujen käyttö yhteiskunnan toimintojen ja tietohuollon tukena. VRK edistää toiminnallaan yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa ja tietoturvallisuutta sekä hyvän tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatavan kehittämistä ja noudattamista. VRK on yhdessä maistraattien kanssa väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjä. VRK ylläpitää ja kehittää väestötietojärjestelmää, sen tietoja ja tietojen laatua sekä varmennettua sähköistä asiointia. VRK tarjoaa väestötietojärjestelmän tietopalveluja ja varmennepalveluja.

Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet
  • — Tilastot, tietoaineistot, tutkimukset ja palvelut ovat luotettavia ja relevantteja
  • — Tutkimustoiminta tukee päätöksentekoa, joka vastaa Suomen kansantalouden tärkeimpiin haasteisiin
  • — Väestötietojärjestelmän ja varmennepalvelujen luotettavuus säilyy sekä käytettävyys ja hyödyntäminen lisääntyvät
  • — Kansallisella palveluarkkitehtuurilla mahdollistetaan Suomen digitalisoinnin eteneminen tehostamalla ja tukemalla asiakkaiden toimintaa
  • — Väestökirjanpidon ja sen tietojärjestelmien kehittämisellä edistetään yhteiskunnan perusrekisteritietojen laatua ja kustannustehokasta saatavuutta ottaen erityisesti huomioon tietosuoja- ja tietoturvanäkökohdat.

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 014 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkistusten lukumäärä, kpl548546550
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €)-800800
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %959797
Virheettömien julkistusten osuus, %949596
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl243260285
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuuden muutos, %1,00,50,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %757069
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 €9598100
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %114100100
Verkossaa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %909293
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet739750750
Sairauspoissaolot, pv/htv10,1< 10< 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,53,53,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot56 93556 13854 514
Bruttotulot10 0239 0008 500
Nettomenot46 91247 13846 014
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 705  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle9 972  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot8 3427 5007 100
— muut tuotot219--
Tuotot yhteensä8 5617 5007 100
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset7 4887 5007 100
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 073--
Kustannusvastaavuus, %114100100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02)-50
Pakolliset EU-hankkeet-321
Siirto momentilta 28.01.0150
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-16
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-7
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-14
Palkkaliukumasäästö-70
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-25
Toimintamenojen tuottavuussäästö-244
Toimintamenosäästö (HO 2015)-428
Työajan pidentäminen (Kiky)-46
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-61
Vuokrien indeksikorotus15
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-15
Tasomuutos108
Yhteensä-1 124

2018 talousarvio46 014 000
2017 talousarvio47 138 000
2016 tilinpäätös50 179 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 299 000 euroa.

Valtuus

Tilastokeskus saa tehdä rakennusten arvostamishankkeeseen liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2018—2023 enintään 5 600 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys 1 285 000 euroa talousarvioesityksen 46 014 000 euroon nähden aiheutuu rakennusten arvostamishankkeen menoista.

Tilastokeskuksen on uusittava hanketta varten rakennusluokitusjärjestelmä ja hankittava tarvitsemansa tiedot ulkopuoliselta asiantuntijalta maksullisena tietojen toimituksena. Rahoitus kattaa Tilastokeskuksen ja toimittajan välisessä sopimuksessa määritellyt kustannukset sisältäen palkkion tietojen julkaisemisesta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20182019202020212022—Yhteensä
vuodesta 2018
lähtien
       
Vuoden 2018 sitoumukset1 2855959309301 8605 600
Menot yhteensä1 2855959309301 8605 600

2018 talousarvio47 299 000
2017 talousarvio47 138 000
2016 tilinpäätös50 179 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 299 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Valtuus

Tilastokeskus saa tehdä rakennusten arvostamishankkeeseen liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2018—2023 enintään 5 600 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 873 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 430 000 euroa aiheutuu maakunta- ja sote-uudistuksesta johtuvista ja EU-säädösten edellyttämistä muutoksista tilastotuotantoon, 395 000 euroa palkkausten tarkistuksista sekä 48 000 euroa tilastohaastattelijoiden vuosilomiin liittyvästä palkkakustannusten noususta.


2018 I lisätalousarvio873 000
2018 talousarvio47 299 000
2017 tilinpäätös47 138 000
2016 tilinpäätös50 179 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 873 000 euroa.

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 312 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallinen tehokkuus

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 ovat menestyminen tutkimusrahoituksen hankinnassa siten, että VATT pystyy jatkossakin keskittymään tutkimuksessa painopistealueisiinsa; strategisten rekrytointien hyödyntäminen tutkimusohjauksen ja tutkimustoiminnan vahvistamisessa sekä tutkimuksen tukipalvelujen kehittäminen.

Tuotokset ja laadunhallinta

VATT:n tutkimustuloksia julkaistaan omien julkaisusarjojen julkaisujen ohella tieteellisissä kansainvälisissä aikakauskirjoissa sekä mm. ministeriöiden julkaisusarjoissa. Asiantuntijatoiminnan keskeiset muodot ovat tiedeyhteisöä ja päätöksentekoa palvelevat lausunnot ja kuulemiset, työryhmäjäsenyydet, alustukset ja muu osallistuminen tutkimustuloksia koskevaan julkiseen keskusteluun. Vuonna 2018 tavoitellaan sitä, että julkaisujen laatupainotettu määrä suhteutettuna henkilötyövuosiin kasvaa ja että asiantuntijatoiminnassa pystytään keskittymään vaikuttavuuden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Henkilötyövuodet, htv505355
Sairauspoissaolot, pv/htv4,94,34,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,83,73,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot4 9575 3825 312
Bruttotulot1 5692 0002 000
Nettomenot3 3883 3823 312
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 919  
— siirtyy seuraavalle vuodelle2 245  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-4
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-2
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-2
Palkkaliukumasäästö-5
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-2
Toimintamenojen tuottavuussäästö-16
Toimintamenosäästö (HO 2015)-29
Työajan pidentäminen (Kiky)-4
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-4
Vuokrien indeksikorotus1
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-1
Tasomuutos-2
Yhteensä-70

2018 talousarvio3 312 000
2017 talousarvio3 382 000
2016 tilinpäätös3 714 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 412 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 100 000 euroa talousarvioesityksen 3 312 000 euroon nähden aiheutuu osallistumisesta Helsinki Graduate School of Economicsin toimintaan.


2018 talousarvio3 412 000
2017 talousarvio3 382 000
2016 tilinpäätös3 714 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 412 000 euroa.

Määrärahasta saa käyttää enintään 310 000 euroa talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 31 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio31 000
2018 talousarvio3 412 000
2017 tilinpäätös3 382 000
2016 tilinpäätös3 714 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 31 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 215/2018 vp (25.10.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 213 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 188 000 euroa aiheutuu ICT-infrastruktuurin uudistamisesta ja 25 000 euroa hallinnon prosessien kehittämisestä.


2018 II lisätalousarvio213 000
2018 I lisätalousarvio31 000
2018 talousarvio3 412 000
2017 tilinpäätös3 382 000
2016 tilinpäätös3 714 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2018 vp (23.11.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 213 000 euroa.

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 836 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Kokonaistuottavuuden tuotos/panos -indeksi, muutos edelliseen vuoteen, %10,111
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, %100100100
VTJ tietopalvelurajapinnasta luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl21,722,424,7
Väestötietojärjestelmän suorakäytön
käytettävyys, %
99,9599,9599,95
Varmennejärjestelmien käytettävyys, %99,0099,9599,95
Muuttoilmoitus internetissä, %727580
Tunnistamispalvelu, käytettävyys, % 99,9099,90
Asiointivaltuuspalvelut, käytettävyys, % 99,9099,90
Palveluväylään liittyneet uudet organisaatiot, lkm203030
Palveluiden määrä PTV:ssä 5 0007 000
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet1)137155165
Sairauspoissaolot, pv/htv8,38,58,5
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,53,53,5

1) Sisältää Kansallisen palveluarkkitehtuuri -ohjelman toimeenpanon määräaikaiset henkilöresurssit.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot27 02527 54545 438
Bruttotulot19 42017 92519 602
Nettomenot7 6059 62025 836
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta5 410  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle5 428  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Julkisoikeudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot8 1398 8259 378
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset8 4388 5929 378
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-299233-
Kustannusvastaavuus, %96103100
    
Liiketaloudelliset suoritteet   
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot10 8069 10010 694
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset4 5064 9004 951
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)6 3004 2005 743
Kustannusvastaavuus, %240186216

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
HETI-hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20)4 000
Kansalaisen asiointitili ja yhteentoimivuuspalvelut (siirto momentilta 28.20.06)2 125
KATSO-palvelu (siirto momentilta 28.10.01)47
KATSO-palvelun kustannusten tarkistus (siirto momentille 28.10.01)-72
Nimilain uudistaminen315
Palvelujen ylläpito (siirto momentilta 28.70.(03))7 250
Sähköisen tunnistamisen maksut (siirto momentilta 33.01.25)500
Tunnistamismaksujen keskittäminen (siirto momentilta 33.10.60)680
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 28.10.01)100
Viestinvälityspalvelun käyttö (siirto momentilta 33.10.60)1 000
Yritys-Suomi.fi -palvelu (siirto momentilta 32.01.02)500
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-11
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-5
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-7
Palkkaliukumasäästö-13
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-5
Toimintamenojen tuottavuussäästö-34
Toimintamenosäästö (HO 2015)-136
Työajan pidentäminen (Kiky)-8
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-6
Vuokrien indeksikorotus3
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö-7
Yhteensä16 216

2018 talousarvio25 836 000
2017 I lisätalousarvio140 000
2017 talousarvio9 620 000
2016 tilinpäätös7 623 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 469 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys talousarvioesityksen 25 836 000 euroon nähden on 7 633 000 euroa, mistä 5 000 000 euroa aiheutuu tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden vuoden 2018 menoista, 333 000 euroa siirrosta momentilta 28.01.01, 775 000 euroa siirrosta momentilta 28.70.01, 525 000 euroa siirrosta momentilta 28.90.20 johtuen eräiden julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisten tehtävien siirrosta Väestörekisterikeskukseen ja 1 000 000 euroa on siirrosta momentilta 28.20.01 johtuen Kansalaisneuvonnan siirrosta Väestörekisterikeskukseen.


2018 talousarvio33 469 000
2017 III lisätalousarvio300 000
2017 I lisätalousarvio140 000
2017 talousarvio9 620 000
2016 tilinpäätös7 623 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 469 000 euroa.

Valtuus

Vuonna 2018 saa tehdä sopimuksia ja sitoumuksia aiemmin myönnetyn tunnistautumismaksuihin liittyvän valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti tämän valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 252 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 215 000 euroa aiheutuu äitiyslain muutosten edellyttämistä tietojärjestelmien muutoskustannuksista ja 37 000 euroa palkkausten tarkistuksista.


2018 I lisätalousarvio252 000
2018 talousarvio33 469 000
2017 tilinpäätös10 060 000
2016 tilinpäätös7 623 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 252 000 euroa.