Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 014 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2016
toteutuma
2017
tavoite
2018
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Julkistusten lukumäärä, kpl 548 546 550
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) - 800 800
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % 95 97 97
Virheettömien julkistusten osuus, % 94 95 96
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl 243 260 285
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuuden muutos, % 1,0 0,5 0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 75 70 69
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € 95 98 100
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % 114 100 100
Verkossaa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % 90 92 93
       
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen      
Henkilötyövuodet 739 750 750
Sairauspoissaolot, pv/htv 10,1 < 10 < 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro 3,5 3,5 3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Bruttomenot 56 935 56 138 54 514
Bruttotulot 10 023 9 000 8 500
Nettomenot 46 912 47 138 46 014
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 705    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 9 972    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 8 342 7 500 7 100
— muut tuotot 219 - -
Tuotot yhteensä 8 561 7 500 7 100
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 7 488 7 500 7 100
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 073 - -
Kustannusvastaavuus, % 114 100 100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (siirto momentille 29.01.02) -50
Pakolliset EU-hankkeet -321
Siirto momentilta 28.01.01 50
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) -16
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) -7
Lomarahojen alentaminen (Kiky) -14
Palkkaliukumasäästö -70
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -25
Toimintamenojen tuottavuussäästö -244
Toimintamenosäästö (HO 2015) -428
Työajan pidentäminen (Kiky) -46
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -61
Vuokrien indeksikorotus 15
Vuokrien indeksikorotusta vastaava säästö -15
Tasomuutos 108
Yhteensä -1 124

2018 talousarvio 46 014 000
2017 talousarvio 47 138 000
2016 tilinpäätös 50 179 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 299 000 euroa.

Valtuus

Tilastokeskus saa tehdä rakennusten arvostamishankkeeseen liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2018—2023 enintään 5 600 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan valtuuskohta lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan valtuuskohdaksi.

Lisäys 1 285 000 euroa talousarvioesityksen 46 014 000 euroon nähden aiheutuu rakennusten arvostamishankkeen menoista.

Tilastokeskuksen on uusittava hanketta varten rakennusluokitusjärjestelmä ja hankittava tarvitsemansa tiedot ulkopuoliselta asiantuntijalta maksullisena tietojen toimituksena. Rahoitus kattaa Tilastokeskuksen ja toimittajan välisessä sopimuksessa määritellyt kustannukset sisältäen palkkion tietojen julkaisemisesta.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2018 2019 2020 2021 2022— Yhteensä
vuodesta 2018
lähtien
             
Vuoden 2018 sitoumukset 1 285 595 930 930 1 860 5 600
Menot yhteensä 1 285 595 930 930 1 860 5 600

2018 talousarvio 47 299 000
2017 talousarvio 47 138 000
2016 tilinpäätös 50 179 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 299 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Valtuus

Tilastokeskus saa tehdä rakennusten arvostamishankkeeseen liittyviä sopimuksia ja muita sitoumuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2018—2023 enintään 5 600 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 873 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 430 000 euroa aiheutuu maakunta- ja sote-uudistuksesta johtuvista ja EU-säädösten edellyttämistä muutoksista tilastotuotantoon, 395 000 euroa palkkausten tarkistuksista sekä 48 000 euroa tilastohaastattelijoiden vuosilomiin liittyvästä palkkakustannusten noususta.


2018 I lisätalousarvio 873 000
2018 talousarvio 47 299 000
2017 tilinpäätös 47 138 000
2016 tilinpäätös 50 179 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 873 000 euroa.