Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. Hallinto
              01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
              20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus
              29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle
         10. Verotus ja tulli
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2018

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 748 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

Selvitysosa: Maakuntien ohjauksen edellyttämiin pysyviin uusiin tehtäviin huomioidaan lisäyksenä 1,83 milj. euroa.

Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat ministeriön tehtäväalueisiin liittyvät toiminnalliset tavoitteet:

TehtäväalueToiminnallinen tavoite
  
Mahdollistamme puitteet työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle.Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa.
Turvaamme julkisen talouden kestävyyden.Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen.
 Edistämme kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten kunnianhimoista karsimista.
 Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen.
Luomme rakenteet ja toimintatavat asiakaslähtöisille ja tuloksellisille julkisille palveluille.Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen.
 Määritämme tulevaisuuden kunnan roolin.
 Digitalisoimme julkisia palveluja.
 Uudistamme digitalisoinnin ohjaus- ja investointimallia.
 Parannamme johtamista ja tuottavuutta sekä tehostamme toimeenpanoa.
Vaikutamme kansainvälisesti ja luomme menestyvää Eurooppaa.Työskentelemme vakaan talous- ja rahaliiton puolesta.
 Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta.
 Turvaamme verotuksen edellytyksiä.

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2016
toteutuma
2017
arvio
2018
tavoite
    
Henkilötyövuodet325327335
Sairauspoissaolot, pv/htv666
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,73,63,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2016
toteutuma
2017
varsinainen
talousarvio
2018
esitys
    
Bruttomenot29 54530 16030 988
Bruttotulot1 587240240
Nettomenot27 95829 92030 748
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 433  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle8 838  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Astanan maailmannäyttelyn menot (siirto momentilta 32.50.43)43
E-oppiminen (siirto momentilta 28.70.22)225
Kiinteistöveron kehittämishanke (siirto momentille 28.90.30)-600
Maakuntien ohjauksen lisäresurssit (18 htv)1 830
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille (23.01.01)-7
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.0153
Siirto momentille 28.30.01-50
Uudet ohjaustehtävät (siirto momentilta 28.70.(03))250
Valtioneuvoston lehtihankintojen keskittäminen lopuilta osin (siirto momentille 23.01.01)-25
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-20
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015)-8
Lomarahojen alentaminen (Kiky)-3
Palkkaliukumasäästö-50
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)-14
Toimintamenojen tuottavuussäästö-189
Toimintamenosäästö (HO 2015)-311
Työajan pidentäminen (Kiky)-28
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)-43
Tasomuutos-225
Yhteensä828

2018 talousarvio30 748 000
2017 I lisätalousarvio375 000
2017 talousarvio29 920 000
2016 tilinpäätös30 363 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 176/2017 vp (16.11.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 415 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 333 000 euroa talousarvioesityksen 30 748 000 euroon nähden on siirtoa momentille 28.30.03 eräiden julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisten tehtävien siirrosta Väestörekisterikeskukseen.


2018 talousarvio30 415 000
2017 I lisätalousarvio375 000
2017 talousarvio29 920 000
2016 tilinpäätös30 363 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 415 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.

 

I lisätalousarvioesitys HE 73/2018 vp (31.5.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 778 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäyksestä 1 500 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.20 tuottavuusanalyysien toteuttamisen edellyttämiin palveluostoihin ja henkilöstömenoihin ja 278 000 euroa aiheutuu palkkausten tarkistuksista. Lisäksi momentille lisätään 97 000 euroa, joka siirretään momentille 24.01.01 Suomen EU-edustustoon palkattavan rahoituspalveluiden erityisasiantuntijan palkkausmenoihin.


2018 I lisätalousarvio1 778 000
2018 talousarvio30 415 000
2017 tilinpäätös30 295 000
2016 tilinpäätös30 363 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 15/2018 vp (27.6.2018)

Momentille myönnetään lisäystä 1 778 000 euroa.